GIPADAYAG 8

1Ug sa giabrihan sa Cordero ang ikapitong timri, dihay kahilum sa langit sulod sa may tunga sa takna. 2Unya nakita ko ang pito ka mga manolunda nga nanagtindog sa atubangan sa Dios, ug sila gihatagan ug pito ka mga trumpeta. 3Ug usa pa ka laing manolunda mitungha ug sa atubangan sa halaran mitindog siya nga nagbitbit ug incensario nga bulawan; ug gihatagan siyag daghang incienso aron nga diha sa bulawang halaran atbang sa trono, kini iyang isagol uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. 4Ug gikan sa kamot sa manolunda nga diha sa atubangan sa Dios, ang aso sa incienso misulbong uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. 5Unya ang incensario gikuha sa manolunda ug gipuno niyag ka layo gikan sa halaran, ug kini iyang gilabog ngadto sa yuta; ug dihay midason nga mga paglipak sa dalogdog, mga makusog nga dahunog, mga pangidlap sa kilat, ug linog. 6Unya ang pito ka mga manolunda nga may pito ka mga trumpeta nangandam sa paghuyop niini. 7Ug ang nahaunang manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug dihay mga ulan nga nanibug-ok ug kalayo, sinagulan ug dugo, nga nangatagak sa yuta; ug nasunog ang ikatulo ka bahin sa yuta, ug nasunog ang ikatulo ka bahin sa kakahoyan, ug nasunog ang tanang lunhawng balili. 8Ug ang ikaduhang manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug dihay gilabog ngadto sa dagat nga maingon sa usa ka dakung bukid, nga nagsilaob sa kalayo; 9ug nahimong dugo ang ikatulo ka bahin sa dagat, ug nangamatay ang ikatulo ka bahin sa mga buhing binuhat diha sa dagat, ug nangaguba ang ikatulo ka bahin sa mga sakayan. 10Ug ang ikatulong manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug natagak gikan sa langit ang usa ka dakung bitoon nga nagsilaob daw sulo, ug nahulog kini diha sa ikatulo ka bahin sa mga suba ug diha sa tuboran sa mga tubig. 11Ang bitoon ginganlan ug Panyawan. Ug ang ikatulo ka bahin sa mga tubig nangahimong panyawan, ug daghan ang mga tawo nga nangamatay tungod sa tubig, kay kini nahimo na man nga mapait. 12Ug ang ikaupat nga manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug gimakmak ang ikatulo ka bahin sa Adlaw, ug ang ikatulo ka bahin sa Bulan, ug ang ikatulo ka bahin sa mga bitoon, nga tungod niini mingiob ang ikatulo ka bahin sa ilang kahayag; ug wala na maghayag ang ikatulo ka bahin sa adlaw, ug maingon man ang ikatulo ka bahin sa gabii. 13Unya mitan-aw ako, ug nabati ko ang usa ka agila nga sa naglupad kini sa kinataliwad-an sa langit, nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Alaut, alaut, alaut ang mga nanagpuyo sa yuta, inigtingog sa ubang mga trumpeta nga hapit na pagahuypon sa tulo ka mga manolunda!”

will be added

X\