Nehemiah 7

1Karon nahitabo, sa natukod na ang kuta, ug ang mga lukob akong gipatindog, ug ang mga magbalantay sa pultahan ug ang mga mag-awit ug ang mga Levihanon natudlo na, 2Nga ang Jerusalem akong gihatag sa kamot sa akong igsoon nga si Hanani ug kang Hananias nga gobernador sa castillo; kay siya maoy usa ka matinumanong tawo, ug nahadlok sa Dios labaw kay sa daghan. 3Ug ako miingon kanila: Takpi ang mga ganghaan sa Jerusalem, hangtud nga mainit na ang adlaw: ug samtang nga sila anaa sa pagbantay, patakpi kanila ang mga pultahan, ug trangkahan ninyo sila: ug pagtudlo ug mga bantay sa mga pumoluyo sa Jerusalem, ang tagsatagsa sa iyang pagbantay, ug ang tagsatagsa anha sa atbang sa iyang balay. 4Karon ang ciudad halapad ug daku; apan ang katawohan pipila lamang ka lugas sa sulod, ug ang mga balay wala pa matukod. 5Ug ang akong Dios nagabutang sa akong kasingkasing sa pagtigum sa tingub sa mga harianon, ug sa mga punoan, ug sa katawohan, aron nga sila maihap pinaagi sa kaagi sa kagikanan. Ug hipalgan ko ang basahon sa kaagi sa kagikanan nila nga nanghiabut pag-una, ug nakita ko ang nahisulat diha niana: 6Kini mao ang mga anak sa lalawigan, nga nanghiadto gikan sa pagkabinihag niadtong mga nangabihag, nga gipamihag ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, ug nga namauli ngadto sa Jerusalem ug sa Juda, ang tagsatagsa ngadto sa iyang ciudad; 7Nga nahiabut uban kang Zorobabel, Jesua, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Ang gidaghanon sa mga tawo sa katawohan sa Israel: 8Ang mga anak ni Paros, duruha ka libo usa ka gatus kapitoan ug duha. 9Ang mga anak ni Sephatias, totolo ka gatus kapitoan ug duha. 10Ang mga anak ni Ara, unom ka gatus kalim-an ug duha. 11Ang mga anak ni Pahath-moab, sa kaanakan ni Jesua ug ni Joab, duruha ka libo walo ka gatus napulo ug walo. 12Ang mga anak ni Elam, usa ka libo duha ka gatus kalim-an ug upat. 13Ang mga anak ni Zattu, walo ka gatus kap-atan ug lima. 14Ang mga anak ni Zachai, pito ka gatus ug kan-uman. 15Ang mga anak ni Binnui, unom ka gatus kap-atan ug walo. 16Ang mga anak ni Bebai, unom ka gatus kaluhaan ug walo. 17Ang mga anak ni Azgad, duruha ka libo totolo ka gatus kaluhaan ug duha. 18Ang mga anak ni Adonicam, unom ka gatus kan-uman ug pito. 19Ang mga anak ni Bigvai, duruha ka libo kan-uman ug pito. 20Ang mga anak ni Addin unom ka gatus kalim-an ug lima. 21Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, kasiyaman ug walo. 22Ang mga anak ni Hasum, totolo ka gatus kaluhaan ug walo. 23Ang mga anak ni Besai, totolo ka gatus kaluhaan ug upat. 24Ang mga anak ni Hariph, usa ka gatus napulo ug duha. 25Ang mga anak ni Gabaon, kasiyaman ug lima. 26Ang mga tawo sa Beth-lehem ug Netopha, usa ka gatus kawaloan ug walo. 27Ang mga tawo sa Anathoth, usa ka gatus kaluhaan ug walo, 28Ang mga tawo sa Beth-azmaveth, kap-atan ug duha. 29Ang mga tawo sa Chiriath-jearim, Chephira, ug Beeroth, pito ka gatus kap-atan ug tolo. 30Ang mga tawo sa Rama, ug sa Gebaa, unom ka gatus kaluhaan ug usa. 31Ang mga tawo sa Michmas, usa ka gatus kaluhaan ug duha. 32Ang mga tawo sa Beth-el ug sa Ai, usa ka gatus kaluhaan ug tolo. 33Ang mga tawo sa laing Nebo, kalim-an ug duha. 34Ang mga anak sa laing Elam, usa ka libo duha ka gatus kalim-an ug upat. 35Ang mga anak sa Harim, totolo ka gatus ug kaluhaan. 36Ang mga anak sa Jerico, totolo ka gatus kap-atan ug lima. 37Ang mga anak sa Lod, sa Hadid, ug sa Ono, pito ka gatus kaluhaan ug usa. 38Ang mga anak sa Senaa, totolo ka libo siyam ka gatus ug katloan. 39Ang mga sacerdote: Ang mga anak ni Jedaias, sa balay ni Jesua, siyam ka gatus kapitoan ug tolo. 40Ang mga anak ni Immer, usa ka libo kalim-an ug duha. 41Ang mga anak ni Pashur, usa ka libo ka gatus kap-atan ug pito. 42Ang mga anak ni Harim, usa ka libo napulo ug pito. 43Ang mga Levihanon: Ang anak ni Jesua, ni Cadmiel, sa mga anak ni Odevia, kapitoan ug upat. 44Ang mga mag-aawit: ang mga anak ni Asaph, usa ka gatus kap-atan ug walo. 45Ang mga magbalantay sa pultahan: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, usa ka gatus katloan ug walo. 46Ang Nethinhanon: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth, 47Ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon, 48Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmai, 49Ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar. 50Ang mga anak nni Rehaia, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda, 51Ang mga anak ni Gazzam, ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea. 52Ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Neunim, ang mga anak ni Nephisesim, 53Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacupha, ang mga anak ni Harhur, 54Ang mga anak ni Baslith, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, 55Ang mga anak ni Barcos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, p 56Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha. 57Ang mga anak sa mga alagad ni Salomon: ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Perida, 58Ang mga anak ni Jahala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Gidel, 59Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hattil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Amon, 60Ang tanan nga Nethinhanon ug ang mga anak sa mga alagad ni Salomon, totolo ka gatus kasiyaman ug duha. 61Ug kini mao sila nga nangadto sukad sa Telmelah, Tel-harsa, Cherub, Addon ug Immer; apan sila dili makapakita sa mga balay sa ilang mga amahan, ni ang ilang mga kaliwat, kong sila sa Israel ba: 62Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Necoda, unom ka gatus kap-atan ug duha. 63Ug sa mga sacerdote: ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakkoz, ang mga anak ni Barzillai, nga nangasawa sa usa sa mga anak nga babaye ni Barzillai nga Galaadnon, ug gihinganlan sumala sa ilang ngalan. 64Sila nangita sa ilang padron niadton giisip pinaagi sa kaagi sa kagikanan, apan kini wala nila hikaplagi: busa giisip sila nga mga mahugaw ug gipapahawa gikan sa pagka-sacerdote. 65Ug ang gobernador miingon kanila, nga dili sila magkaon sa labing balaan nga mga butang, hangtud nga may motindog nga usa ka sacerdote lakip ang Urim ug ang Thummim. 66Ang tibook katilingban may kap-atan ug duha ka libo totolo ka gatus ug kan-uman. 67Labut pa sa ilang mga alagad nga lalake ug sa ilang mga alagad nga babaye, diin may pito ka libo totolo ka gatus katloan ug pito: ug sila may duruha ka gatus kap-atan ug lima ka mga mag-aawit nga lalake ug mga mag-aawit nga babaye. 68Ang ilang mga kabayo pito ka gatus katloan ug unom; ang ilang mga mula, duha ka gatus kap-atan ug lima; 69Ang ilang mga camello, upat ka gatus katloan ug lima; ang ilang mga asno, unom ka libo pito ka gatus ug kaluhaan. 70Ug ang uban gikan sa mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan nanaghatag alang sa buhat. Ang gobernador mihatag sa tipiganan sa bahandi usa ka libo ka dracma nga bulawan, kalim-an ka hunawanan, lima ka gatus ug katloan ka mga bisti sa mga sacerdote. 71Ug ang uban sa mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan nanaghatag ngadto sa tipiganan sa bahandi alang sa buhat kaluhaan ka libo ka mga dracma nga bulawan, ug duruha ka libo duruha ka gatus ka libra nga salapi. 72Ug ang gihatag sa uban nga katawohan kaluhaan ka libo nga dracma sa bulawan, ug duruha ka libo ka libra nga salapi, ug kan-uman ug pito ka mga bisti sa mga sacerdote. 73Busa ang mga sacerdote, ug ang mga Levihanon, ug ang mga magbalantay sa pultahan, ug ang mga mag-aawit, ug ang uban sa katawohan, ug ang mga Nethinhanon, ug ang tibook Israel, nagpuyo sa ilang mga ciudad. Ug sa paghiabut sa ikapito ka bulan, ang mga anak sa Israel diha sa ilang mga ciudad.


Copyright
Learn More

will be added

X\