MATEO 4

1Unya si Jesus gihatud sa Espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. 2Ug siya nagpuasa sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii, ug tapus niini gibati niya ang kagutom. 3Ug ang maninintal miduol ug miingon kaniya, “Kay ikaw Anak man sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay.” 4Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, “Nahisulat na: ‘Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios‘“ 5Unya gidala siya sa yawa ngadto sa siyudad nga balaan ug gitungtong siya sa kinahitas-an sa templo, 6ug giingnan siya, “Kay ikaw Anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos; kay nahisulat man kini nga nagaingon: ‘Magahatag siyag sugo sa iyang mga manolunda mahitungod kanimo,‘ ug ‘Sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato.‘ 7Si Jesus miingon kaniya, “Usab nahisulat kini nga nagaingon, ‘Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios.‘“ 8Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka hataas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan; 9ug iyang giingnan siya, “Kining tanan akong ihatag kanimo kon ikaw mohapa ug mosimba kanako.” 10Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Pahawa ka, Satanas! kay nahisulat kini nga nagaingon, ‘Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagara.‘“ 11Unya ang yawa mipahawa kaniya, ug tan-awa, dihay mga manolunda nga miabut ug mialagad kaniya. 12Ug sa pagkadungog ni Jesus nga si Juan gidakop, siya mipahilit sa Galilea; 13ug sa pagpahawa niya sa Nazaret, siya miadto ug mipuyo sa Capernaum sa daplin sa lanaw, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali, 14aron matuman ang gisulti pinaagi sa profeta nga si Isaias, nga nagaingon: 15“Ang yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, sa dalan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga Gentil— 16ang mga tawo nga nanagpuyo taliwala sa kangitngit nakakitag dakung kahayag, ug alang sa mga nanagpuyo sa dapit ug sa landong sa kamatayon, mibanag ang kahayag.” 17Sukad niadtong higayona si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, “Pag-hinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na.” 18Ug sa naglakaw siya sa ubay sa Lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsoon nga lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres nga igsoon niya ni Pedro, nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila. 19Ug siya miingon kanila, “Sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisdag tawo.” 20Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. 21Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa ka laing mga magsoon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon niya ni Santiago, diha sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan, nga nanagpuna sa ilang mga pukot, ug sila iyang gitawag. 22Dihadiha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. 23Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa Maayong Balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa katawhan. 24Ug ang iyang kabantug mikaylap sa tibuok Siria, ug ngadto kaniya ilang gipanagdala ang tanang masakiton, ang mga gitakbuyan sa nagkalainlaing mga balatian ug mga kasakitan, ug ang mga giyawaan, mga palatulon, ug mga paralitico, ug iyang giayo sila. 25Ug minunot kaniya ang dagkung mga panon sa katawhan gikan sa Galilea ug sa Decapolis ug sa Jerusalem ug sa Judea, ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan.

will be added

X\