MATEO 27

1Ug sa pag-abut na sa kabuntagon, ang tanang mga sacerdote nga punoan ug ang mga anciano sa lungsod nanagkasabut batok kang Jesus aron ipapatay siya. 2Ug siya ilang gigapos ug gitaral ug gihatud ngadto kang Pilato nga gobernador. 3Ug si Judas, ang iyang magbubudhi, sa pagkakita niya nga si Jesus gihukman sa silot, nagbasul ug ang salapi nga katloan ka buok gidala niya balik ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga anciano, 4ug miingon, “Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarung.” Apan mitubag sila nga nag-ingon, “Unsa may amo niana? Imo ra kana.” 5Ug ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa Templo, ug mipahawa siya. Ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon. 6Apan ang mga sacerdote nga punoan, sa napunit na nila ang mga salapi, miingon, “Dili matarung ang pagbutang niini diha sa panudlanan sa templo, kay kuwarta kini nga bili sa dugo.” 7Busa nanagsabut sila, ug pinaagi niini ilang gipalit ang yuta sa magkokolon, aron pagalubngan alang sa mga dumoloong. 8Busa ang maong yuta ginganlan nga Yuta nga Dugoon hangtud karong mga adlawa. 9Ug natuman ang gisulti pinaagi sa profeta nga si Jeremias nga nag-ingon, “Ug ilang gikuha ang salapi nga katloan ka buok nga mao ang bili sa gibilhan sa pipila sa mga anak ni Israel, 10ug kini ilang gibaylo sa yuta sa magkokolon, sumala sa gitugon kanako sa Ginoo.” 11Ug si Jesus nagtindog sa atubangan sa gobernador; ug ang gobernador nangutana kaniya, “Mao ba ikaw ang Hari sa mga Judio?” Si Jesus mitubag kaniya, “Sumala sa giingon mo, mao ako.” 12Apan sa diha nga gipasakaan na siyag sumbong sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga anciano, siya walay gitubag. 13Unya miingon kaniya si Pilato, “Wala ka ba makadungog sa daghang mga butang nga ilang gipanghimatuod batok kanimo?” 14Apan wala siyay gitubag kaniya, bisan batok na lang sa usa ka sumbong; ug tungod niana ang gobernador nahibulong ug daku. 15Ug sa panahon sa fiesta nabatasan sa gobernador ang pagbuhi alang sa katawhan sa usa ka buok nga binilanggo nga bisan kinsa nga ilang pangayoon. 16Ug niadtong panahona dihay ilang usa ka bantugang binilanggo nga ginganlan si Barrabas. 17Busa, sa nagkatigum na sila, si Pilato miingon kanila, “Kinsa may gusto ninyong akong buhian alang kaninyo, si Barrabas ba o si Jesus ba, ang ginatawag nga Cristo?” 18Kay nasayran man ugod niya nga tungod sa kasina ilang gitugyan siya ngadto kaniya. 19Ug labut pa, samtang si Pilato naglingkod sa lingkoranan sa hukmanan, gipadad-an siyag pulong sa iyang asawa, nga nag-ingon, “Ayaw baya pagpanggilabut nianang tawo nga matarung, kay hilabihan sa akong pag-antus tungod kaniya pinaagi sa damgo karong adlawa.” 20Ug ang mga tawo giulo-ulohan sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga anciano sa pagpangayo kang Barrabas ug sa pagpapatay kang Jesus. 21Ug ang gobernador miingon na usab kanila, “Hain niining duruha ang gusto ninyong buhian ko alang kaninyo?” Sila miingon, “Si Barrabas!” 22Si Pilato miingon kanila, “Nan unsaon ko man kini si Jesus, ang ginatawag nga Cristo?” Silang tanan miingon, “Ilansang siya sa krus!” 23Ug siya miingon, “Kay ngano man, unsa bay iyang nabuhat nga dautan?” Apan misamot sila sa pagsinggit nga nag-ingon, “Ilansang siya sa krus!” 24Busa, sa pagtan-aw ni Pilato nga wala siyay dag-anan, ug nga hapit na hinoon magsugod ang kagubot, mikuha siyag tubig ug sa atubangan sa panon sa katawhan nanghunaw siya sa iyang nga kamot, nga nag-ingon, “Wala akoy sala sa dugo niining tawhana; kamo na lay mag-igo niana.” 25Ug ang tanang mga tawo mitubag nga nanag-ingon, “Ang iyang dugo ipapaningil lang gikan kanamo ug sa among kaanakan!” 26Ug si Barrabas iyang gibuhian alang kanila; ug tapus niya ipahampak si Jesus, iyang gitugyan siya aron ilansang sa krus. 27Ug si Jesus gidala sa mga sundalo sa gobernador ngadto sa palasyo, ug sa iyang atubangan ilang gipundok and tibuok bando sa kasundalohan. 28Ug sa nahuboan na siya nila, ilang gisul-oban siyag kupo nga mapula, 29ug sa nakalukong silag purongpurong nga sampinit, kini ilang gipahaum diha sa iyang ulo, ug ila siyang gipakupot ug baston nga bagakay sa iyang too nga kamot. Ug sa nagluhodluhod sila sa iyang atubangan sa pagbugalbugal kaniya, sila nagkanayon, “Mabuhi ang Hari sa mga Judio!” 30Ug ilang gipanaglud-an siya, ug unya ilang gikuha kaniya ang baston nga bagakay ug gihapak kini sa iyang ulo. 31Tapus sa ilang pagbugalbugal kaniya, siya gihukasan nila sa kupo ug giuli pagsul-ob kaniya ang iyang kaugalingong mga sapot, ug unya ilang gidala siya aron ilang ilansang sa krus. 32Ug sa pagpanggula nila sa siyudad, ilang hingsugatan ang usa ka tawo nga taga-Cirene, nga ginganlan si Simon; ug siya ilang gipugos sa pagpas-an sa krus ni Jesus. 33Ug sa pag-abut nila sa usa sa ka dapit nga ginganlan ug Golgota (nga sa ato pa, dapit sa kalabera), 34si Jesus ilang gihatagan ug bino nga sinambugan ug apdo aron iyang imnon; apan sa natilawan niya kini, midumili siya sa pag-inom niini. 35Ug sa gikalansang na siya nila sa krus, ilang gibahinbahin ang iyang mga bisti tali kanila pinaagi sa ripa; 36ug unya nanglingkod sila aron sa pagbantay kaniya didto. 37Ug sa uloibabaw kaniya, ilang gibutang ang sumbong batok kaniya, sinulat nga nag-ingon, “Mao kini si Jesus, ang Hari sa mga Judio.” 38Ug dihay duha ka mga tulisan nga gilansang sa krus uban kaniya, usa sa iyang too ug usa sa iyang wala. 39Ug siya gibiaybiay sa mga nanagpangagi nga nanagyangoyango sa ilang mga ulo 40ug nanag-ingon, “Ikaw nga maoy moguba sa templo ug mopatindog niini sulod sa tulo ka adlaw, luwasa ang imong kaugalingon! Anak ka man kaha sa Dios, kanaug sa krus.” 41Maingon man usab ang mga sacerdote nga punoan, uban sa mga escriba ug mga anciano, kaniya nagbugalbugal nga nanag-ingon, 42“Kana siya nagluwas sa uban, apan sa iyang kaugalingon dili na hinoon makaluwas. Siya mao ang Hari sa Israel; pakanauga siya karon gikan sa krus, ug unya mosalig kita kaniya. 43Nagasalig siya sa Dios; ipaluwas siya kaniya, kon may gusto man ang Dios kaniya; kay nag-ingon man tuod siya, ‘Ako mao ang Anak sa Dios.‘“ 44Ug ang mga tulisan nga gilansang sa krus uban kaniya nanamastamas usab kaniya sa samang paagi. 45Ug sukad sa ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, dihay kangitngit sa tibuok kayutaan hangtud sa ikatulo ang takna sa hapon. 46Ug sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Eli, Eli, lama sabactani?” nga sa ato pa, “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako.” 47Ug dihay nanagtindog sa duol nga sa pagkadungog nila niini miingon, “Nagtawag siya kang Elias.” 48Ug ang usa kanila midalagan dihadiha ug mikuhag espongha, gipatuhop kinig suka, ug gibutang kini sa tumoy sa usa ka bagakay ug gitunol kaniya aron iyang imnon. 49Apan ang uban nanag-ingon, “Pasagdi lang; tan-awon ta kon moanhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya.” Ug dihay mikuhag bangkaw ug iyang gidughang ang kilid ni Jesus, ug dihay miagay nga tubig ug dugo. 50Ug si Jesus miusab pagtuwaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu. 51Ug tan-awa, ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin, gikan sa taas ngadto sa ubos, ug ang yuta mikurog, ug ang mga pangpang nangasip-ak; 52ug nangaabli usab ang mga lubong, ug namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na, 53ug sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong tapus sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa siyudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tawo. 54Ug sa diha nga ang kapitan ug ang iyang mga kauban nga nagbantay kang Jesus, nakakita sa linog ug sa mga butang nga nagkahitabo, sila nangahadlok pag-ayo ug miingon, “Sa pagkatinuod kini siya anak sa Dios!” 55Ug usab didtoy daghang mga babaye nga nagpaantaw sa pagtan-aw, mga babaye nga misunod kang Jesus sukad pa sa Galilea sa pag-alagad kaniya; 56nga ang pipila kanila mao sila si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan nila ni Santiago ug ni Jose, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo. 57Ug sa pagkasawomsom na, dihay miabut nga usa ka tawong dato nga gikan sa Arimatea, nga ginganlan si Jose, nga tinun-an usab ni Jesus. 58Siya miadto kang Pilato ug iyang gipangayo ang lawas ni Jesus. Ug si Pilato nagsugo nga ipahatag kini kaniya. 59Ug gikuha ni Jose ang lawas ug gilimisan niya kini sa malinis nga panaptong lino, 60ug gipahimutang niya kini sa sulod sa iyang bag-ong lubnganan nga kinubkob niya diha sa kilid sa pangpang; ug iyang giligid ang usa ka dakung bato ug gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan, ug unya mipahawa siya. 61Ug didto sila si Maria Magdalena ug ang lain pa nga Maria, nga nanaglingkod atbang sa lubnganan. 62Ug sa pagkasunod nga adlaw, sa ato pa, tapus sa adlaw sa Pangandam, ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo nanagtigum sa atubangan ni Pilato, 63ug miingon kaniya, “Senyor, nahinumdom kami nga kadtong limbongan, sa buhi pa siya, nag-ingon, ‘Tapus sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako.” 64Busa magsugo ka nga ang lubnganan pabantayan pag-ayo hangtud sa ikatulong adlaw, kay tingali unyag adtoon ug kawaton siya sa iyang mga tinuin-an ug unya manugilon sila sla mga taawo nga manag-ingon, ‘Nabanhaw siya gikan sa mga patay,‘ ug ang ulahing limbong molabaw pa unya hinoon kangilad kay sa nahauna.” 65Ug si Pilato miingon kanila, “Pagkuha kamog mga bantay nga sundalo; lumakaw kamo ug himoa ninyo kini nga malig-on sumala sa inyong mahimo.” 66Ug sila nanglakaw ug ilang gilig-on ang lubnganan pinaagi sa pagtimri sa bato ug pagbutang didtog mga bantay.

will be added

X\