MATEO 26

1Ug sa nakatapus na si Jesus sa pagsulti niining mga pulonga, siya miingon sa iyang mga tinun-an, 2“Kamo nahibalo nga duha ka adlaw sukad karon mao na ang fiesta sa Pasko, ug ang Anak sa Tawo igatugyan na aron ilansang sa krus.” 3Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga anciano sa lungsod nanagtigum sa balay sa labawng sacerdote nga ginganlan si Caifas, 4ug nanagsabut sila aron sa pagdakop kang Jesus pinaagi sa lansis, ug sa pagpatay kaniya. 5Apan sila miingon, “Dili lang hinoon pag-iatol sa fiesta, kay tingali unyag mahitabo ang kaguliyang sa mga tawo.” 6Ug sa didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, 7miduol kaniya ang usa ka babaye nga nagdalag mahal kaayong pahumot nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro, ug gibobo niya kini diha sa iyang ulo samtang naglingkod siya tambong sa kan-anan. 8Apan sa pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nangasuko nga nanag-ingon, “Unsa ba kapuslanan sa maong pag-usik-usik? 9Kay kini ikabaligya baya untag dakung bili, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus.” 10Apan sa pagkamatikod ni Jesus niini, siya miingon kanila, “Nganong inyo mang samokon kining babaye? Kay maoy usa ka maayong buhat kining iyang gihimo kanako. 11Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo apan ako dili kanunayng ania kaninyo. 12Sa iyang pagbobo niining pahumot dinhi sa akong lawas, gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. 13Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali kining Maayong Balita, ang gibuhat niining babayehana pagahisgutan usab ingon nga handumanan alang kaniya.” 14Unya usa sa Napulog-Duha, nga ginganlan si Judas Iscariote, miadto sa mga sacerdote nga punoan 15ug miingon kanila, “Unsa may inyong ihatag kanako kon itugyan ko siya kaninyo?” Ug siya ilang gibayran ug salapi nga katloan ka buok. 16Ug sukad niadtong tungora siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya. 17Ug sa nahaunang adlaw sa fiesta sa Tinapay nga Walay Igapapatubo, si Jesus giadto sa mga tinun-an nga nanag-ingon, “Asa man ang gusto mong hikayan namo alang kanimo sa imong pagkaon sa pasko?” 18Ug siya miingon kanila, “Adtoa ninyo ang usa ka tawo sa siyudad, ug ingna ninyo siya, ‘Ang Magtutudlo nagaingon, Ang akong panahon haduol na, ug saulogon ko ang pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an.‘“ 19Ug gibuhat sa mga tinun-an ang gisugo kanila ni Jesus, ug ilang gihikay ang pasko. 20Ug sa pagkasawomsom na, siya mitambong sa kan-anan uban sa napulogduha ka mga tinun-an; 21ug samtang nangaon sila, siya miingon kanila, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako.” 22Ug sila nanagsubo pag-ayo, ug misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, “Ako ba, Ginoo?” 23Siya mitubag nga nag-ingon, “Ang nagatuslob sa iyang kamot sa panaksan uban kanako, siya mao ang magabudhi kanako. 24Ang Anak sa Tawo mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya, apan alaut kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa Anak sa Tawo! Maayo pa lang unta hinoon alang niadtong tawhana kon wala siya matawo.” 25Ug si Judas nga mao ang nagtugyan kaniya, miingon, “Magtutudlo, ako ba?” Siya mitubag kaniya, “Ang giingon mo, mao.” 26Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, ug sa nakapanalangin na siya niini, kini iyang gipikaspikas ug ngadto sa mga tinun-an gihatag niya nga nag-ingon, “Komuha ug komaon kamo; kini mao ang akong lawas.” 27Ug gikuha niya ang kopa, ug sa nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini niya nga nag-ingon, “Uminom kamo niini, kamong tanan; 28kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. 29Ug sultihan ko kamo, nga ako dili na moinom pag-usab niining gikan sa bunga sa parras hangtud niadtong adlawa nga magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong Amahan.” 30Ug sa nakaawit silag usa ka awit, sila nangadto sa Bungtod sa mga Olivo. 31Unya si Jesus miingon kanila, “Karong gabhiona kamong tanan managpanibog tungod kanako, kay nahisulat kini nga nagaingon, ‘Pagasamaran ko ang magbalantay, ug magakatibulaag ang mga karnero sa panon.‘ 32Apan tapus ako mabanhaw, mouna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea.” 33Ug si Pedro miingon kaniya, “Bisan pa kon mosibug silang tanan tungod kanimo, ako dili gayud hinoon mosibug.” 34Si Jesus miingon kaniya, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga karong gabhiona, sa dili pa motogaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo.” 35Si Pedro miingon kaniya, “Bisan pa kon gikinahanglan nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod.” Ug mao usab kana ang gisulti sa tanang mga tinun-an. 36Ug miadto si Jesus uban kanila sa usa ka dapit nga ginganlan ug Getsemani, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, “Panglingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan sa pag-ampo.” 37Ug iyang gidala sila si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug siya misugod sa pagbati sa kaguol ug pag-antus. 38Ug siya miingon kanila, “Ang akong kasingkasing natugob sa kasubo nga ikamatay; pabilin kamo dinhi ug pagtukaw kamo uban kanako.” 39Ug sa nakalakaw siya sa unahan ug diyutay, siya mihapa ug nag-ampo nga nag-ingon, “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kopa; ngani, dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.” 40Ug miadto siya sa mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nanagkatulog; ug siya miingon kang Pedro, “Dili ba diay kamo makatukaw sulod sa usa ka takna uban kanako? 41Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay; sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas.” 42Ug sa ikaduha milakaw siya pag-usab ug nag-ampo nga nag-ingon, “Amahan ko, kon ugaling dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon akong imnon, nan, maoy matuman ang imong kabubut-on.” 43Ug miadto siya pag-usab sa iyang mga tinun-an, ug iyang nakita sila nga nanagkatulog kay nanagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata. 44Busa mipahawa siya kanila ug milakaw ug nag-ampo sa ikatulo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong. 45Unya miadto siya sa mga tinun-an ug miingon kanila, “Nagakatulog pa ba gihapon kamo ug nagapamahulay? Tan-awa, ang takna haduol na, ug ang Anak sa Tawo igatugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. 46Bangon kamo ug manglakaw kita; tan-awa, ania na sa duol ang akong magbubudhi.” 47Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa, miabut si Judas, usa sa Napulog-Duha, kinyogan sa usa ka dakung panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga pospos. Sila gikan sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga anciano sa lungsod. 48Ug gihatagan silag ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, “Ang akong halokan, mao kana siyang tawhana; dakpa ninyo siya.” 49Ug siya miduol dayon kang Jesus ug miingon kaniya, “Magtutudlo, komusta ka!” Ug iyang gihagkan siya. 50Ug si Jesus miingon kaniya, “Higala, nganong ania ka?” Ug miduol sila ug si Jesus ilang gigunitan ug gidakop. 51Ug tan-awa, usa sa mga kauban ni Jesus mibakyaw sa iyang kamot ug milanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labawng sacerdote, ug napalongan kini sa iyang usa ka dalunggan. 52Ug si Jesus miingon kaniya, “Iuli sa sakob kanang imong espada; kay ang tanang magagamit ug espada mamatay sa espada. 53Nagahunahuna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong Amahan, ug nga dili siya makapadala karon dayon ug mga manolunda nga kapin sa napulog-duha ka mga legion? 54Apan unsaon na man unya pagkatuman sa kasulatan, nga sa ingon niini mahitabo gayud kini?” 55Ug niadtong tungora si Jesus miingon sa mga panon sa katawhan, “Nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako, ingon sa pagdakop ug tulisan nga pagadad-an ug mga espada ug mga pospos? Adlaw-adlaw adto ako maglingkoran sa templo sa pagpanudlo, ug wala hinoon ninyo ako dakpa didto. 56Apan nagakahinabo kining tanan aron matuman ang mga gisulat sa mga profeta.” Unya mitalikod kaniya ang tanan nga mga tinun-an ug nangalagiw. 57Ug si Jesus gidala sa mga nanag-dakop kaniya ngadto kang Caifas, ang labawng sacerdote, diin nanagkatigum ang mga escriba ug ang mga anciano. 58Apan si Pedro nga nagpaantaw minunot kaniya hangtud sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawng sacerdote, ug sa paghisulod na niya milingkod siya uban sa mga bantay aron sa pagtan-aw sa sangputan. 59Unya ang mga sacerdote nga punoan ug ang tibuok nga Sanhedrin nangitag ikabutangbutang batok kang Jesus aron ilang ikapapatay siya, 60apan wala silay hingkaplagan, bisan tuod nangatubang ang daghang mga bakakon nga saksi. Sa katapusan dihay duroha nga miduol. 61ug miingon, “Kining tawhana nag-ingon, ‘Makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios, ug sa pagpatindog niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw.‘“ 62Ug mitindog ang labawng sacerdote ug miingon kaniya, “Wala ka bay ikatubag? Unsa ba kining gipamatuod niining mga tawhana batok kanimo?” 63Apan si Jesus nagpakahilum lamang. Ug ang labawng sacerdote miingon kaniya, “Nagasugo ako kanimo sa pagtug-an kanamo, ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios, kon ikaw mao ba ang Cristo, ang Anak sa Dios.” 64Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Sumala sa giingon mo, mao ako. Apan sultihan ko kamo nga makita ra unya ninyo ang Anak sa Tawo nga magalingkod sa too sa Gahum, ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganud sa langit.” 65Ug ang labawng sacerdote migisi sa iyang mga sapot ug miingon, “Nakasulti siyag pasipala! Nganong magkinahanglan pa kitag mga saksi? Kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala. 66Unsay inyong hukom?” Sila mitubag nga nanag-ingon, “Siya angayng silotan sa kamatayon.” 67Unya ilang gilud-an siya sa nawong, ug ilang gipanagsumbag siya; ug gisagpa siya sa uban 68nga nanag-ingon, “Tagnai kami, Cristo! Kinsay nagsumbag kanimo?” 69Ug si Pedro naglingkod sa gowa, didto sa hawanan sa tugkaran. Ug kaniya miduol ang usa ka babayeng sulogoon ug miingon, “Ikaw usab. kauban ni Jesus nga Galileanhon.” 70Apan sa atubangan nilang tanan kini gilimod niya nga nag-ingon, “Ambut lang unsay imong ipasabut.” 71Ug milakaw siya paingon sa agianan, ug dihay laing babayeng sulogoon nga nakaalinggat kaniya, ug kini siya miingon sa mga tawo nga nanagtindog didto, “Kining tawhana nagpakig-uban kang Jesus nga Nazaretnon.” 72Ug kini usab gilimod ni Pedro ubos sa panumpa, nga nag-ingon, “Wala gayud ako makaila nianang tawhana.” 73Taudtaud ang mga nanghinan-aw miduol ug miingon kang Pedro, “Sa tinuoray, ikaw usab kauban gayud nila, kay ang imong sinultihan nagapaila niini.” 74Unya misugod siya sa pagpamalikas ug sa pagpanumpa, nga nag-ingon, “Wala lagi ako makaila nianang tawhana.” Ug dihadiha mitogaok ang manok. 75Ug si Pedro nahinumdom sa giingon ni Jesus, “Sa dili pa motogaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo.” Ug siya migowa ug mihilak sa hilabihang kasakit.

will be added

X\