MATEO 22

1Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay, nga nag-ingon, 2“Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kombira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki, 3ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapitsa kombira sa kasal; apan nanagdumili sila sa pagtambong. 4Ug nagpaadto na usab siyag uban pang mga ulipon nga iyang giingnan, ‘Ingna ang mga dinapit, Tan-awa, nahikay ko na ang akong kombira, naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok, ug andam na ang tanan; busa, pangadto na kamo sa kombira.‘ 5Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nanglakaw hinoon sila, usa paingon sa iyang uma, ug usa paingon sa iyang patigayon, 6samtang ang uban nanagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila. 7Ug ang hari nasuko, ug gipaadtoan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang siyudad. 8Ug siya miingon sa iyang mga ulipon, ‘Andam na ang kombira sa kasal, apan dili takus kadtong mga dinapit. 9Busa pangadto hinoon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ihibalag didto, dapita ninyo sila sa kombira.‘ 10Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigum ang tanan nga ilang gihibalag, mga dautan ug mga maayo; ug ang kombirahan sa kasal napuno sa mga dinapit. 11“Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti alang sa kombira sa kasal; 12ug siya miingon kaniya, ‘Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsul-ob ug bisti nga angay sa kasal?‘ Ug ang tawo wala makatingog. 13Ug ang hari miingon sa iyang mga sulogoon, ‘Gapusa ninyo siya sa tiil ug kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa gowa; didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon.‘ 14Kay daghan ang gipanagtawag apan diyutay ra ang pagapilion.” 15Ug milakaw ang mga Fariseo ug nanagsabut sila kon unsaon nila sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa iyang isulti. 16Ug ilang gipaadtoan siya sa ilang mga tinun-an, kinuyogan sa mga Herodianhon, sa pag-ingon kaniya, “Magtutudlo, nasayud kami nga ikaw maminatud-on, ug nga ikaw sa minatuod nagatudlo sa dalan sa Dios, ug nga wala ka magsapayan sa tawo sanglit wala ka man magtan-aw sa panagway sa mga tawo. 17Busa tug-ani kami unsay imong paghunahuna niini. Uyon ba sa balaod ang pagbayad ug buhis kang Cesar, o dila ba?” 18Apan si Jesus, sa naila niya ang ilang pagkamadinauton, miingon kanila “Mga maut, nganong inyo man akong sulayan? 19Pakitai akog kuwarta nga igbubuhis.” Ug ilang gidala kaniya ang kuwarta nga usa ka denario. 20Ug si Jesus miingon kanila, “Kang kinsa man kining dagway ug kining nahisulat?” 21Sila mitubag nga nag-ingon, “Kang Cesar.” Ug siya miingon kanila, “Nan, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios.” 22Ug sa ilang pagkadungog niini, nahitingala sila; ug ilang gibiyaan siya ug nanglakaw sila. 23Ug sa maong adlaw giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw; ug gipangutana siya nila 24nga nanag-ingon, “Magtutudlo, si Moises nag-ingon, ‘Kon ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsoong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo ug magpaliwat ug mga anak alang sa iyang igsoon.‘ 25Karon, diha kanamoy pito ka mga magsoong lalaki; ang nahauna nagminyo ug unya namatay, ug tungod kay wala man siya mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsoon. 26Mao usab ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo, ug hangtud sa ikapito. 27Tapus nilang tanan, ang babaye namatay usab. 28Nan, sa pagkabanhaw ni kinsa man sa pito maasawa siya? Kay silang tanan nakahupot man kaniya.” 29Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Nangasayop kamo kay wala kamo makasabut sa kasulatan o sa gahum sa Dios. 30Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana, kondili mahisama na sila sa mga manolunda didto sa langit. 31Ug mahitungod sa pagbanhaw sa mga patay, wala ba ninyo hibasahi ang gisulti kaninyo sa Dios nga nag-ingon, 32‘Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob‘? Siya dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi.” 33Ug sa pagkadungog niini sa panon sa katawhan, nahitingala sila sa iyang pagpanudlo. 34Apan sa pagkadungog sa mga Fariseo nga napahilum niya ang mga Saduceo, sila nanagtapok. 35Ug usa kanila, nga batid sa kasugoan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. 36Miingon siya, “Magtutudlo, unsa man ang dakung sugo sa kasugoan?” 37Ug si Jesus miingon kaniya, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. 38Mao kana ang daku ug unang sugo. 39Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 40Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga profeta.” 41Ug samtang nagkatapok ang mga Fariseo, kanila si Jesus may gipangutana, 42nga nag-ingon, “Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Cristo? Kang kinsa man siyang anak?” Sila mitubag kaniya, “Anak siya ni David.” 43Siya miingon kanila, “Nan, ngano man lagi nga si David, dinasig sa Espiritu, nagtawag man kaniya nga Ginoo, sa iyang pag-ingon: 44‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong too, hangtud igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalum sa imong mga tiil? 45Kon si David nagtawag kaniya nga Ginoo, unsaon man niya pagkahimong anak ni David?” 46Ug walay nakatubag kaniyag bisan usa na lang ka pulong, ug sukad niadtong adlawa wala nay nangahas pa sa paghimog mga pagpa-ngutana kaniya.

will be added

X\