MATEO 21

1Ug sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem, ug pag-abut nila sa Betfage sa Bungtod sa mga Olivo, duha sa mga tinun-an gisugo ni Jesus 2nga nag-ingon kanila, “Umadto kamo nianang balangay sa atbang ninyo, ug didto inyong makita dayon ang usa ka asna nga gihigot, ug ang usa ka nati uban niini; hubara ninyo sila ug dad-a dinhi kanako. 3Ug kon adunay mangutana kaninyo, ingna lang siya, ‘Gikinahanglan sila sa Ginoo,‘ ug iyang ipadala sila dihadiha.” 4Nahitabo kini sa pagtuman sa gisulti pinaagi sa profeta, nga nag-ingon: 5“Suginli ninyo ang babayeng anak nga Sion, Tan-awa, ang imong hari nagaanhi kanimo, maaghop ug nagakabayo sa asna, ug sa nati nga anak sa asna.” 6Ug ang mga tinun-an milakaw ug ilang gibuhat ang gisugo kanila ni Jesus; 7ilang gidala ang asna ug ang nati, ug kini ilang gihapinan sa ilang mga sapot, ug mikabayo siya niini. 8Ug ang kadaghanan sa mga tawo nanagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban nanagpamutol ug mga sanga sa mga kahoy ug ilang gikatag kini diha sa dalan. 9Ug ang mga panon sa katawhan nga nanag-una ug nanagsunod kaniya, nanagsinggit nga nag-ingon, “Hosanna sa Anak ni David! Dalaygon ang ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo! Hosanna sa kahitas-an!” 10Ug sa paghisulod na niya sa Jerusalem, naukay ang tanan sa siyudad, nga nanag-ingon, “Kinsa ba kini siya?” 11Ug ang mga panon sa katawhan miingon, “Mao kini ang profeta nga si Jesus nga taga-Nazaret sa Galilea.” 12Ug misulod si Jesus sa templo sa Dios, ug iyang giabog sa gowa ang tanang nanagbaligya ug nanagpamalit sulod sa templo, ug iyang gipanglintuwad ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga namaligyag mga salampati. 13Ug miingon siya kanila, “Nahisulat kini, ‘Ang akong balay pagatawgon nga balayng ampoanan‘; apan gihimo ninyo kini nga langub sa mga tulisan.” 14Ug sa sulod sa templo miduol kaniya ang mga buta ug mga bakul, ug iyang giayo sila. 15Apan sa diha nga ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba nakakita sa mga kahibulongang butang nga iyang gibuhat, ug sa mga kabataan nga nanaghugyaw sulod sa templo, nga nanag-ingon, “Hosanna sa Anak ni David?” sila nangasuko; 16ug sila miingon kaniya, “Nakabati ka ba sa ilang ginsingon?” Ug si Jesus mitubag, “Oo; ug wala ba gayud kamo makabasa niini: ‘Gikan sa baba sa mga gagmayng bata ug sa mga masoso gihatud mo ang nahingpit nga pagdalayeg‘?” 17Ug iyang gibiyaan sila ug migowa siya sa siyudad paingon sa Betania, ug didto mipabilin siya sa tibuok gabii. 18Ug sa pagkabuntag, sa naglakaw siya balik sa siyudad, siya gigutom. 19Ug sa pagkakita niya sa usa ka kahoyng igira diha sa daplin sa dalan, iyang giduol kini, ug wala siyay nakita niini nga bisan unsa gawas sa mga dahon lamang. Ug iyang giingnan kini, “Sukad karon dili ka na gayud makapamungag usab.” Ug ang kahoyng igira nalaya dihadiha. 20Sa pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nanghibulong ug nanag-ingon, “Giunsa ba sa kahoyng igira pagkalaya dihadiha?” 21Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon aduna kamoy pagoo ug dili kamo magduhaduha, makahimo kamo dili lamang sa nahimo ngadto sa kahoyng igira, kondili bisan pa kon moingon kamo niining bukid, ‘Pahawa ug umambak ikaw ngadto sa lawod,‘ kini mamahimo. 22Ug ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo madawat ninyo kon aduna kamoy pagtoo.” 23Ug sa pagsulod niya sa templo, ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga anciano sa lungsod miduol kaniya samtang nagpanudlo siya, ug miingon sila kaniya, “Pinaagi ba sa unsang kagahum gibuhat mo kining mga butanga, ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahum?” 24Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Aduna usab akoy ipangutana kaninyo; ug kon inyo akong tug-anan niini, nan, tug-anan ko usab kamo pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga. 25Ang pamautismo ni Juan, diin ba kadto gikan? Gikan ba sa langit o gikan ba sa mga tawo?” Ug ilang gitulotimbang kini tali sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,‘ moingon siya kanato, ‘Nan, nganong wala man lagi ninyo siya toohi? 26Ug kon moingon kita, ‘Gikan sa tawo,‘ mahadlok kita sa katawhan, kay ang tanan miila man nga si Juan profeta.” 27Busa si Jesus gitubag nila nga nanag-ingon, “Ambut lang.” Ug siya miingon kanila, “Dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga. 28“Unsay inyong paghunahuna niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, ‘Anak, umadto ka ug pagbuhat didto sa parrasan karon.‘ 29Ug ang anak mitubag, ‘Dili ko.‘ ‘Apan sa ulahi nagbasul siya ug miadto. 30Ug ang tawo miadto sa ikaduhang anak ug iyang gisultihan siya sa ingon, ug siya mitubag kaniya, ‘Moadto ako, Tay, apan wala siya moadto. 31Hain man niining duruha ang nagtuman sa kabutbut-on sa iyang amahan?” Sila miingon, “Ang nahiuna.” Ug si Jesus miingon kanila, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye managsulod sa gingharian sa Dios una pa kay kaninyo. 32Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pag-kamatarung, ug wala kamo motoo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mitoo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motoo kaniya. 33“Patalinghugi ninyo ang lain pang sambingay. May usa ka pangulo sa panimalay nga nagtanum ug kaparrasan ug kini iyang gipalibutan ug paril, gibuhatan ug pigsanan sa parras, gibuhatan ug usa ka lantawanan, ug gipasaopan niya kini sa mga tawo, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. 34Ug sa nagsingabut na ang tingpamopo, ngadto sa mga saop gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pagdawat sa bunga nga iyang bahin. 35Apan ang iyang mga ulipon gidakop sa mga saop ug ilang gibunalan ang usa, ug ilang gipatay ang usa, ug ilang gipanagbato ang usa. 36Unya giusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon nga daghan pa kay sa nahiuna, ug kini ila gihapong gibuhatan sa ingon. 37Ug sa katapusan, kanila ang iyang anak gipaadto niya nga nag-ingon, ‘Motahud sila sa akong anak.‘ 38Apan sa pagkakita nila sa anak, ang mga saop nasig-ingon sa usag usa, ‘Mao kini ang manununod; tana, patyon ta siya aron maato ang iyang panulondon.‘ 39Ug gidakop nila siya ug giabog sa gowa sa parrasan, ug ilang gipatay siya. 40Busa, inig-abut sa tag-iya sa parrasan, unsa may buhaton niya sa maong mga saop?” 41Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, “Ang maong mga banyaga iyang igatugyan ngadto sa mapait nga kamatayon, ug ang parrasan iyang pasaopan sa ubang mga saop nga makamaong mobahin kaniya sa mga bunga sa panahon sa tingpopo.” 42Ug si Jesus miingon kanila, “Wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan, nga ‘Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong ulohang bato sa pamag-ang; buhat kini sa Ginoo, ug sa atong mga mata makapahibulong gayud‘? 43Busa, sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasud nga nagapamunga sa mga bunga niini. 44Ug ang mahulog sa ibabaw niining batoha, madugta siya; apan ang mapusdakan niining batoha, mapulpog siya.” 45Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo, sa pagkadungog nila sa iyang mga sambingay, nakasabut nga nagsulti siya mahitungod kanila. 46Ug gisulayan nila ang pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan, kay ila mang giila siya nga profeta.

will be added

X\