MATEO 20

1“Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mga mamumoo nga iyang kasuholan alang sa iyang parrasan. 2Ug sa nagkasabut na siya ug ang mga mamumoo sa tag-denario ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang parrasan. 3Ug sa naglakaw siya sa may ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita sa tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. 4Ug siya miingon kanila, ‘Pangadto usab kamo sa parrasan, ug suholan ko kamog igo.‘ Busa nangadto sila. 5Ug siya milakaw sa may ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, ug sa ikatulo ang takna sa hapon, ug mao usab ang iyang gihimo. 6Ug sa may ikalima ang takna sa hapon siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nanagbarug; ug siya miingon kanila, ‘Nganong nanagbarug man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibuok adlaw?‘ 7Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, ‘Kay wala may misuhol kanamo.‘ Ug siya miingon kanila, ‘Pangadto usab kamo sa parrasan.‘ 8Ug sa pagkasawomsom na, ang tag-iya sa parrasan miingon sa iyang piniyalan, ‘Tawga na ang mga mamumoo ug bayri sila sa ilang mga suhol, sugod sa mga naulahig tangka hangtud sa mga nahiuna.‘ 9Ug sa pagduol sa mga mitangka sa may ikalima ang takna sa hapon, ang matag-usa kanila nakadawat ug usa ka denario. 10Ug sa pagduol sa mga nanghiuna, nanagdahum sila nga makadawat ug labaw; apan ang matag-usa kanila nakadawat ug usa ka denario lamang. 11Ug sa ilang pagdawat niini, sila nanagbagotbot batok sa pangulo sa panimalay, 12nanag-ingon, ‘Kining mga naulahi nakabuhat sulod lamang sa usa ka takna, ug sila imong gipakig-angay kanamo nga maoy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibuok adlaw ug sa nag-aligiting nga kainit.‘ 13Apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nag-ingon, ‘Higala, wala ko ikaw lupigi, kay dili ba nagkasabut man kita sa tagsa ka denario? 14Dawata ang imo, ug lumakaw ka. Akong pagbuot nga pagahatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. 15Dili ba diay matarung kanako ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto? O imo ba diay ako nga bagot-botan tungod sa akong pagkamahinatagon?‘ 16Sa ingon niana, ang mga naulahi mahiuna, ug ang mga nahiuna mangulahi.” 17Ug sa nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem iyang gipinig ang napulogduha ka mga tinun-an, ug diha sa dalan miingon siya kanila, 18“Tan-awa, nagatungas kita padulong sa Jerusalem; ug ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug ilang pagahukman siya sa kamatayon, 19ug igatugyan ngadto sa mga Gentil aron pagabugalbugalan ug pagahampakon ug ilansang sa krus, apan sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya.” 20Unya miduol kaniya ang inahan sa mga lalaking anak ni Zebedeo, uban sa iyang mga anak, ug sa nakaluhod siya sa iyang atubangan nangayo kaniyag usa ka butang. 21Ug si Jesus miingon kaniya, “Unsa may imong gusto? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, “Ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian, ang usa anha sa imong too ug ang usa anha sa imong wala.” 22Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong pagaimnan?” Ug sila mitubag kaniya, Makahimo kami.” 23Siya miingon kanila, “Kamo magainom sa akong kopa, apan ang pagpalingkod dapit sa akong too ug sa akong wala, kini dili ako ang pagtugot, apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong Amahan.” 24Ug sa pagkadungog niini sa napulo, nangasuko sila batok sa duha ka magsoon. 25Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, “Kamo nasayud nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. 26Dili kini mahitabo kaninyo; hinonoa, bisan kinsay gustong mag-daku kaninyo kinahanglan ma-inyo siyang sulogoon, 27ug bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan ma-inyo siyang ulipon; 28maingon nga ang Anak sa Tawo mianhi dili aron siya pag-alagaron kondili sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan.” 29Ug sa nanaglakaw sila gikan sa Jerico, usa ka dakung panon sa katawhan mikuyog kaniya. 30Ug tan-awa, dihay duha ka mga buta nga nanagling-kod sa daplin sa dalan, nga sa pagkadungog nila nga si Jesus lumalabay didto, misinggit nga nanag-ingon, “Ginoo, Anak ni David, kaluy-i kami!” 31Ug gibadlong sila sa panon sa katawhan nga nagsugo kanila paghilum, apan misamot hinoon sila sa pagsinggit nga nag-ingon, “Ginoo, Anak ni David, kaluy-i intawon kami!” 32Ug si Jesus mihunong ug gitawag sila niya nga nag-ingon, “Unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo?” 33Sila miingon kaniya, “Ginoo, mabuka unta ang among mga mata.” 34Ug si Jesus naluoy ug iyang gihikap ang ilang mga mata, ug dihadiha makakita na sila ug mikuyog kaniya.

will be added

X\