MATEO 17

1Ug tapus sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus uban kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga igsoon ni Santiago, ug iyang gipangulohan sila sa pagtungas sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra didto. 2Ug didto, sa ilang atubangan, nausab ang iyang dagway; ang iyang nawong midan-ag sama sa Adlaw, ug ang iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. 3Ug tan-awa, mitungha kanila si Moises ug si Elias nga nagpakigsulti kaniya. 4Ug si Pedro miingon kang Jesus, “Ginoo, maayo gayud nga ania kami dinhi; kon gusto ka, magbuhat ako dinhig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias.” 5Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa, usa ka masilaw nga panganud mitabon kanila, ug gikan sa panganud dihay usa ka tingog nga nag-ingon, “Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya.” 6Sa pagkabati niini sa mga tinun-an, mihapa sila nga natugob sa kalisang. 7Apan giduol sila ni Jesus ug gihikap sila niya nga nag-ingon, “Bangon ug ayaw kamo kalisang.” 8Ug sa pagyahat pa nila sa ilang mga mata, wala silay laing nakita kondili si Jesus lamang. 9Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, gibaoran sila ni Jesus nga nag-ingon, “Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan kinsa, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay.” 10Ug gipangutana siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, “Nan, nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kono nga mouna usa sa pag-anhi?” 11Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Tinuod nga si Elias kinahanglan magaanhi, ug igapasiuli niya ang tanang mga butang; 12apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinonoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot.” 13Ug ang mga tinun-an nakasabut nga nag-sulti siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. 14Ug sa paghiabut na nila diha sa panon sa katawhan, usa ka tawo miduol kang Jesus ug sa iyang atubangan miluhod siya nga nag-ingon, 15“Ginoo, kaluy-i intawon ang akong anak nga lalaki kay siya patulon ug nagaantus sa hilabihan; kay subsob siya nga mahulog ngadto sa kalayo, ug subsob nga mahulog ngadto sa mga tubig. 16Ug gidala ko siya sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya.” 17Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, “O walay pagtoo ug hiwi nga kaliwatan! Unsa ba ka taas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba ka taas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antus kaninyo? Dad-a siya dinhi kanako.” 18Ug gibadlong ni Jesus ang yawa, ug migula kini gikan sa bata, ug ang bata naayo dihadiha. 19Ug kang Jesus miduol ang mga tinun-an nga silasila ra ug miingon kaniya, “Nganong wala man kami makapagula kaniya?” 20Kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Tungod sa kadiyutay sa inyong pagtoo. Kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon may pagtoo kamo nga ingon ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining bukid, ‘Bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto,‘ ug kini mobalhin; ug walay magamakuli alang kaninyo. 21Apan kining matanga dili mahimo sa pagpagula gawas sa paagi sa pag-ampo ug pagpuasa.” 22Ug samtang nanagkatigum sila sa Galilea, si Jesus miingon kanila, “Ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo, 23ug ilang pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya.” Ug nanagsubo sila sa hilabihan gayud. 24Ug sa pag-abut nila sa Capernaum, ang mga maniningil sa tunga sa estatero nga buhis sa templo miduol kang Pedro ug miingon, “Wala ba magbayad sa buhis ang inyong magtutudlo?” 25Siya mitubag, “Oo, nagbayad.” Ug sa paghiuli na ni Pedro sa balay, giunahan siya ni Jesus sa pagsulti nga nag-ingon. “Unsa may imong paghunahuna, Simon? Ang mga hari dinhi sa yuta, kang kinsa man sila maningil ug buhis o bayranan? Sa ila bang mga anak, o sa uban ba?” 26Ug sa pagtubag ni Pedro, “Sa uban,” si Jesus miingon kaniya, “Nan, wala diay untay bayranan ang mga anak. 27Apan aron dili kita makababag kanila, umadto ka sa lanaw, pag-itsag pasol, ug bitara ang unang isda nga mapaslan ug bingata ang baba, ug sa sulod niini makaplagan mo ang usa ka estatero. Kuhaa kini ug ibayad mo kanila alang kanako ug kanimo.”

will be added

X\