MATEO 14

1Niadtong panahona si Herodes nga gobernador nakadungog sa kabantug ni Jesus. 2Ug siya miingon sa iyang mga sulogoon, “Kini mao si Juan nga Bautista, gibanhaw gikan sa mga patay; ug mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diha sa sulod niya.” 3Kay si Herodes ugod mao man ang nagpadakop kang Juan, ug iyang gipagapos siya ug gipabanlud sa bilanggoan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga igsoon niya ni Herodes; 4kay si Juan nakaingon man ugod kaniya, “Dili uyon sa balaod ang paghupot mo kaniya.” 5Ug buot unta niyang patyon siya, apan nahadlok siya sa katawhan kay si Juan ila mang giila nga profeta. 6Apan sa pag-abut sa adlaw nga sumad sa natawhan ni Herodes, ang babayeng anak ni Herodias misayaw sa atubangan sa mga dinapit ug nakapahimuot kang Herodes, 7nga tungod niana misaad siya uban sa panumpa nga iyang ihatag kaniya ang bisan unsang butang nga pangayoon niya. 8Ug ang dalaga, tinudloan sa iyang inahan, miingon, “Ihatag kanako dinhi, sinulod sa bandiha, ang ulo ni Juan nga Bautista” 9Ug nasubo ang hari; apan tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga dinapit, nagsugo siya nga ipahatag kini. 10Ug iyang gipaadtoan ug gipapunggotan si Juan sulod sa bilanggoan, 11ug ang ulo niya gihatud sinulod sa bandiha ug gihatag ngadto sa dalaga, ug kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan. 12Ug miabut ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang iyang lawas ug gilubong; ug nangadto sila ug ilang gisugilon kini kang Jesus. 13Ug sa pagkadungog niini ni Jesus, siya mipahilit gikan didto sakay sa usa ka sakayan paingon sa usa ka dapit nga awaaw aron sa pag-inusara. Apan sa nabatian kini sa mga panon sa katawhan, giapas siya nila nga nanaglakaw gikan sa kalungsuran. 14Ug sa pagtakas ni Jesus sa mamala, nakita niya ang usa ka dakung pundok sa mga tawo; ug siya naluoy kanila ug iyang giayo ang ilang mga masakiton. 15Ug sa pagkahapon na, miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, “Awaaw kining dapita dinhi, ug tapus na ang adlaw; palakta na ang mga panon sa katawhan aron mangadto sila sa mga balangay ug mamalit silag ilang makaon.” 16Apan si Jesus miingon kanila, “Dili kinahanglan manglakaw sila; kamoy maghatag kanilag makaon.” 17Ug sila mitubag kaniya, “Aduna lamang kitay lima ka tinapay ug duha ka isda.” 18Ug siya miingon, “Dad-a nganhi kanako.” 19Ug ang mga panon sa katawhan iyang gisugo sa pagpanglingkod sa mga balili. Ug sa nagkupot siya sa lima ka tinapay ug duha ka isda, miyahat siya sa langit ug nagpasalamat, ug unya iyang gipikaspikas ang mga tinapay ug gihatag niya kini ngadto sa mga tinun-an, ug ang mga tinun-an maoy nanghatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. 20Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Ug ilang gihipos ang nahibilin nga mga tipik nga napulog-duha ka bukag. 21Ug ang nangaon may mga lima ka libo ka mga lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata. 22Ug ang mga tinun-an gipasakay ni Jesus sa sakayan ug iyang gipauna sila sa pag-adto sa pikas nga baybayon samtang nagpapauli pa siya sa mga panon sa katawhan. 23Ug sa napapauli na niya ang mga panon sa katawhan, sa kabungturan mitungas siya nga nag-inusara aron sa pag-ampo. Ug sa pagkasawomsom na, siya mao rang usa didto, 24apan niadtong tungora ang sakayan kapid-an na ka dupa halayo sa mamala, gihampakhampak sa mga balud, kay sungsongon man ang hangin. 25Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabhion, kanila miadto siya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, sa lanaw. 26Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nangalisang ug nanag-ingon, “Naay abat!” Ug naniyagit sila sa kalisang. 27Apan dihadiha kanila misulti siya nga nag-ingon, “Salig kamo, ako kini; ayaw kamo kalisang.” 28Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, “Ginoo, kon ikaw man uga-ling, paanhaa ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig.” 29Ug siya miingon kaniya, “Umari ka.” Busa si Pedro mikawas sa sakayan ug milakaw sa ibabaw sa tubig ug miadto kang Jesus. 30Apan sa pagkakita niya sa hangin, siya nahadlok, ug sa nagkatidlom siya, misinggit nga nag-ingon, “Ginoo, luwasa ako!” 31Dihadiha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot, ug iyang gikuptan siya, ug miingon kaniya, “O tawong diyutayg pagtoo, nganong nagduhaduha ka man?” 32Ug sa nakasakay na sila sa sakayan, ang hangin milurang. 33Ug sila nga didto sa sakayan misimba kaniya ug miingon, “Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Dios.” 34Ug sa nakatabok na sila, midunggo sila sa Genezaret. 35Ug sa hing-ilhan siya sa mga tawo niadtong dapita, nagpalibut silag balita niadtong tibuok yuta ug ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton, 36ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon lamang unta sila sa borlas sa iyang kupo; ug nangaayo ang tanang nakahikap niini.

will be added

X\