MARCOS 3

1Unya si Jesus misulod pag-usab sa sinagoga, ug didtoy usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos. 2Ug ilang gibantayan siya kon iya ba kining ayohon sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya. 3Ug siya miingon sa tawo nga may kamot nga nakuyos, “Umari ka.” 4Ug siya miingon kanila, “Uyon ba sa kasugoan ang pagbuhat ug makaayo o ang pagbuhat sa makadaut sulod sa adlaw nga igpapahulay, ang pagluwas ug kinabuhi o ang pagpatay?” Apan sila wala magtingog. 5Uban sa kasuko miliraw siya sa pagsud-ong kanila, naguol tungod sa kagahi nilag kasingkasing, ug unya miingon sa tawo, “Ituy-od ang imong kamot.” Gituy-od niya kini, ug ang iyang kamot hing-ulian. 6Ang mga Fariseo nanggula, ug batok kang Jesus sila dihadiha nakigsabut sa mga Herodianhon, kon unsaon nila siya sa pagpatay. 7Ug si Jesus mipahawa uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa lanaw, ug mikuyog kaniya ang usa ka dakung panon sa katawhan gikan sa Galilea. Gikan usab sa Judea, 8ug sa Jerusalem ug sa Idumea, ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan, ug gikan sa kasikbitan sa Tiro ug Sidon, usa ka dakung panon sa katawhan midugok ngadto kaniya sa pagkadungog nila sa tanan nga iyang nabuhat. 9Ug gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya tungod sa panon, aron dili siya mapiit niini; 10kay daghan man ugod ang iyang gipang-ayo nga tungod niana ang tanang may mga sakit nagdinuotay paingon kaniya aron sa paghikap kaniya. 11Ug inigkakita kaniya sa mga mahugawng espiritu, sila mohapa sa iyang atubangan ug managsinggit nga magaingon, “Ikaw mao ang Anak sa Dios!” 12ug iyang gipinahan sila sa mahigpit gayud nga dili nila pag-ipaila siya. 13Ug unya mitungas si Jesus sa kabungturan, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga gikagustohan; ug sila miduol kaniya. 14Ug nagtudlo siyag napulog-duha nga ginganlan usab niyag mga apostoles, nga maoy magpakig-uban kaniya, ug maoy iyang pagasugoon aron sa pagwali, 15ug sa pagbaton sa kagahum sa pagpagulag mga yawa. 16Kining Napulog-Duha mao sila si Simon nga iyang gianggaan ug Pedro; 17si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon ni Santiago nga iyang gipang-anggaan ug Boanerges, nga sa ato pa, mga tawo nga morag dalogdog; 18si Andres, ug si Felipe, ug si Bartolome, ug si Mateo, ug si Tomas, ug si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, ug si Simon nga Kananeyo, 19ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jess. 20Ug unya misaka si Jesus sa balay; ug ang panon sa katawhan midugok na usab nga tungod niana wala na gani sila makagayon sa pagpangaon. 21Ig sa pagkadungog niini sa iyang mga higala, miadto sila aron sa pagkuha kaniya, kay matud pa nila, “Kini siya naboang.” 22Ug ang mga escriba nga nanghilugsong gikan sa Jerusalem nanag-ingon, “Kini siya hingsudlan ni Beelzebu, ug siya nagapagulag mga yawa pinaagi sa punoan sa mga yawa.” 23Ug iyang gitawag sila ngadto kaniya, ug iyang gisultihan sila pinaagig sambingay, nga nag-ingon, “Unsaon ba ni Satanas sa pagpagula kang Satanas? 24Kon ang usa ka gingharian nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang ginghariana dili makabarug. 25Ug kon ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kaugalingon, kanang panimalaya dili makabarug. 26Ug kon si Satanas misupil batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, nan, dili siya makabarug, hinonoa nagapaingon siya sa iyang pagkatapus. 27Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ug sa pag-agaw sa iyang kabtangan, gawas hinoon kon iya unang gapuson ang tawong kusgan; unya ugaling makapangawat na siya sa balay niini. 28“Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mga tawo pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala ug sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitokon; 29apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pagapasayloon, hinonoa pakasad-on siya sa sala nga dayon”— 30kay sila nanag-ingon man ugod, “Aduna siyay mahugaw nga espiritu.” 31Ug unya nangabut ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki; ug sa nanagtindog sila didto sa gawas, ilang gipaadtoan siya ug gipatawag. 32Ug dihay panon sa katawhan nga nanaglingkod libut kaniya; ug sila miingon kaniya, “Ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki atua sa gawas, nangita sila kanimo.” 33Kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Kinsa ba ang akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki?” 34Ug siya miliraw sa pagsud-ong sa mga nanag-alirong kaniya, ug unya miingon siya, “Ania ra ang akong inahan ug mga igsoong lalaki! 35Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Dios, mao kana siya ang akong igsoong lalaki ug akong igsoong babaye ug akong inahan.”

will be added

X\