MARCOS 15

1Ug dihadiha, sa pag-abut na sa kabuntagon, ang mga sacerdote nga punoan nanagsabutsabut uban sa mga anciano ug sa mga escriba ug sa tibuok Sanhedrin: ug si Jesus ilang gigapos ug gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato. 2Ug kaniya si Pilato nangutana nga nag-ingon, “Mao ba ikaw ang Hari sa mga Judio?” Ug siya mitubag kaniya, “Mao, sumala sa giingon mo.” 3Ug ang mga sacerdote nga punoan mipasakag daghang mga sumbong batok kaniya. 4Ug siya giusab sa pagpangutana ni Pilato nga nag-ingon, “Wala ka bay ikatubag? Tan-awa, pagkadaghan sa mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo.” 5Apan si Jesus wala na motubag, tungod niini nahibulong si Pilato. 6Ug nabatasan ni Pilato, sa panahon sa fiesta, ang pagbuhi ngadto kanila sa usa ka binilanggo nga ilang pangayoon. 7Ug sa sulod sa bilanggoan dihay usa ka tawo nga ginganlan si Barrabas nga nahibanlud sa bilanggoan kauban sa mga misupil batok sa kagamhanan ug nanagpakapatay sa panahon sa kagubot. 8Ug ang panon sa katawhan nanagpanaka ug misugod sa pagpangayo kang Pilato nga iya nang buhaton ang iyang nabatasan nga pagabuhaton alang kanila. 9Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Gusto ba kamo nga akong buhian alang kaninyo ang Hari sa mga Judio?” 10Kay nasabtan man ugod niya nga tungod lang sa kasina gitugyan siya sa mga sacerdote nga punoan ngadto kaniya. 11Apan ang panon sa katawhan gisibahan sa mga sacerdote nga punoan sa pagpangayo nga si Barrabas maoy iyang buhian alang kanila. 12Ug si Pilato miusab sa pag-ingon ngadto sa panon sa katawhan, “Nan, unsaon ko man kining tawhana nga inyong gitawag nga Hari sa mga Judio?” 13Ug misinggit sila pag-usab nga nanag-ingon, “Ilansang siya sa krus!” 14Ug si Pilato miingon kanila, “Kay ngano man, unsa may iyang nabuhat nga dautan?” Apan misamot na hinoon sila sa pagsinggit nga nanag-ingon, “Ilansang siya sa krus!” 15Ug kay gitinguha man ni Pilato ang pagpahimuot sa panon sa katawhan, iyang gibuhian si Barrabas alang kanila; ug tapus niya ipahampak si Jesus, iyang gitugyan siya aron ilansang sa krus. 16Ug si Jesus gidala sa mga sundalo ngadto sa tugkaran sa hawanan sa palasyo sa gobernador (sa laing pagkasulti, ang pretorio); ug ilang gipatapok ang tibuok bando sa kasundalohan. 17Ug ilang gisul-oban siyag kapa nga mapula, ug sa nakalukong silag purong-purong nga sampinit, kini ilang gipahiluna diha kaniya. 18Ug siya gisugdan nila sa pagyukboyukbo nga nanag-ingon, “Mabuhi, ang Hari sa mga Judio!” 19Ug siya gibunalan nilag bagakay diha sa ulo, ug ilang gilud-an ug giluhodluhoran siya agi konog pasidungog kaniya. 20Ug tapus nila siya bugalbugali, ilang gihukasan siya sa kapa nga mapula, ug ilang gibalik pagsul-ob kaniya ang iyang kaugalingong mga sapot. Ug ilang gidala siya sa gawas aron ilansang sa krus. 21Ug ilang gipugos sa pagpas-an sa iyang krus ang usa ka lumalabay nga nagsingabut sa siyudad gikan sa balangay, si Simon nga taga-Cirene, ang amahan nila ni Alejandro ug ni Rufo. 22Ug ilang gidala si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlan ug Golgota (nga sa ato pa, dapit sa kalabira). 23Ug didto ilang gihatagan siyag bino nga sinambugan ug mirra; apan wala niya kini dawata. 24Ug siya ilang gilansang sa krus, ug ang iyang mga bisti ilang gibahinbahin tali kanila pinaagi sa ripa aron sa pag-ila kon unsang bistiha ang mahibahin alang sa matag-usa. 25Ikasiyam kadto ang takna sa kabuntagon sa ilang paglansang kaniya sa krus. 26Ug ang sumbong batok kaniya gisulat nga nag-ingon, “Ang Hari sa mga Judio.” 27Ug uban kaniya ilang gilansang sa krus ang duha ka mga tulisan, usa sa iyang too ug usa sa iyang wala. 28Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, “Giisip siya nga kauban sa mga malinapason.” 29Ug siya gibiaybiay sa mga nanagpangagi, nga nagyangoyango sa ilang mga ulo, ug nanag-ingon, “Aha! Ikaw nga maoy moguba sa templo ug mopatindog niini sulod sa tulo ka adlaw, 30luwasa ang imong kaugalingon ug kanaug sa krus!” 31Maingon man usab, ang mga sacerdote nga punoan nanagbugalbugal kaniya, nasig-ingon sa usag usa uban sa mga escriba, “Kana siya nagluwas sa uban, apan sa iyang kaugalingon dili na hinoon makaluwas. 32Ang Cristo, ang Hari sa Israel! Pakanauga siya karon sa krus, aron makakita kita ug managpanoo.” Ug ang mga gilansang sa krus uban kaniya nanamastamas usab kaniya. 33Ug sa pag-abut sa ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, dihay kangingit sa tibuok kayutaan hangtud sa ikatulo ang takna sa hapon. 34Ug sa ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Eloi, Eloi, lama sabactani?” nga sa ato pa “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?” 35Ug dihay nanagtindog sa duol, nga sa pagkadungog nila niini, miingon, “Tan-awa, nanawag siya kang Elias.” 36Ug dihay midalagan ug sa nakapatuhop siyag ispongha nga natugob sa suka, kini gibutang niya sa tumoy sa bagakay ug gitunol ngadto kaniya aron iyang imnon, ug nag-ingon siya, “Pasagdi, tan-awon ta kon moanhi ba si Elias aron sa paghugos kaniya.” 37Ug si Jesus, sa nakatuwaw siya sa makusog nga tingog, nabugtoan sa ginhawa. 38Ug ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos. 39Ug sa nakita sa kapitan nga nagtindog sa atbang kaniya, nga sa ingon nabugtoan na siya sa ginhawa, siya miingon, “Sa pagkatinuod kining tawhana anak sa Dios!” 40Ug usab didtoy mga babaye nga nagpanataw sa pagtan-aw, ug ang pipila kanila mao sila si Maria Magdalena, ug si Maria inahan nila ni Santiago nga gamayon ug ni Joses, ug si Salome, 41nga sa didto pa siya sa Galilea nanagkuyog ug nanag-alagad kaniya; ug didtoy daghan pang mga babaye nga mitungas sa Jerusalem uban kaniya. 42Ug sa pag-abut na sa kahaponon, tungod kay kadto adlaw man sa Pangandam, nga sa ato pa, adlaw nga pagasundan sa adlaw nga igpapahulay, 43si Jose nga taga-Arimatea, usa ka talahurong sakop sa Sanhedrin, nga nagpaabut usab sa gingharian sa Dios, nangahas sa pag-adto kang Pilato sa pagpangayo sa lawas ni Jesus. 44Ug si Pilato wala maniguro nga siya namatay na; ug sa natawag niya ang kapitan, iyang gipangutana kon si Jesus patay na ba. 45Ug sa nasayran niya sa kapitan nga siya patay na, gihatag niya ang lawas ni Jesus ngadto kang Jose. 46Ug kini siya nagpalit ug panapton nga lino, ug sa nahugos na siya niya, iyang gilimisan siya sa panapton nga lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang; ug iyang giligid ang usa ka bato ug gisap-ong kini sa pultahan sa lubnganan. 47Ug si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Joses nakakita sa dapit diin didto siya ibutang.

will be added

X\