MARCOS 14

1Duha ka adlaw sukad niadto mao na ang Pasko ug ang fiesta sa Tinapay nga Walay Igpapatubo. Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba nanaglaraw kon unsaon nila sa pagdakop kang Jesus pinaagig lansis ug sa pagpatay kaniya; 2kay sila nanag-ingon, “Dili lang pag-iatol sa fiesta, kay tingali unyag mahitabo ang kaguliyang sa mga tawo.” 3Ug sa didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, sa naglingkod siya tambong sa kan-anan, miabut ang usa ka babaye nga may dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsayng nardo nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro; ug iyang giboak ang botilya ug ang pahumot gibubo niya sa ulo ni Jesus. 4Apan dihay nangasuko ug nanag-ingon sa ilang kaugalingon, “Nganong giusikan man ang pahumot sa ingon? 5Kay kini ikabaligya baya untag kapin sa tulo ka gatus ka denario ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus.” Busa nangasuko sila pag-ayo batok sa babaye. 6Apan si Jesus miingon, “Pasagdi lang siya; nganong inyo man siyang samokon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. 7Kay ang mga kabus kanunayng anaa kaninyo, ug bisan kanus-a ngabuot ninyo, makahimo kamog maayo alang kanila; apan ako dili kanunayng ania kaninyo. 8Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo; ang akong lawas gihaplasan niyang daan alang sa paglubong. 9Ug sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali ang Maayong Balita, ang gibuhat niining babayhana pagahisgutan ingon nga handumanan alang kaniya.” 10Unya si Judas Iscariote, nga usa sa Napulog-Duha, miadto sa mga sacerdote nga punoan aron sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. 11Ug sa ilang pagkadungog niini, nangalipay sila ug misaad sa paghatag kaniyag salapi. Ug siya nangitag higayon sa pagtugyan kaniya. 12Ug unya sa nahaunang adlaw sa fiesta sa Tinapay nga Walay Igpapatubo, sa adlaw nga maoy paghalad nila sa karnero sa pasko, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, “Asa man ang buot mong adtoon namo aron sa among paghikay alang sa imong pagkaon sa pasko?” 13Ug ang duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya nga nag-ingon, “Umadto kamo sa siyudad, ug didto sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga nga sinudlan ug tubig; sumunod kamo kaniya, 14ug sa dapit nga iyang sak-an, umingon kamo sa tagbalay. ‘Ang Magtutudlo nagaingon, Hain ang akong lawak diin adto ako makigsalo uban sa akong mga tinun-an sa pagkaon sa pasko?‘ 15Ug iyang ipakita kaninyo ang usa ka dakung lawak sa itaas, nga sinangkapan ug andam na; paghikay kamo didto alang kanato.” 16Ug milakaw ang mga tinun-an ug nangadto sa siyudad, ug didto ilang nakita kini sumala sa iyang gisugilon kanila; ug ilang gihikay ang pasko. 17Ug sa pagkasawomsom na, siya miabut kauban sa Napulog-Duha. 18Ug samtang nagtambong sila sa lamisa sa pagpangaon, si Jesus miingon, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako, usa nga nakigsalo kanako.” 19Ug sila misugod sa pagbati sa kasubo ug nagtinagsa sa pagpangutana kaniya, “Ako ba?” 20Kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Usa sa Napulog-Duha, siya nga nagatuslob ug tinapay diha sa mao rang panaksan uban kanako. 21Kay ang Anak sa Tawo mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya; apan alaut gayud kadtong tawhana nga mao ang magabudhi sa Anak sa Tawo! Maayo pa lang unta hinoon alang niadtong tawhana kon wala siya matawo.” 22Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay, ug sa nakapanalangin na siya niini, iyang gipikaspikas kini ug kanila gihatag niya nga nag-ingon, “Komuha kamo; kini mao ang akong lawas.” 23Ug mikuha siya sa kopa, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gihatag kanila, ug silang tanan nanginom niini. 24Ug siya miingon kanila, “Kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, nga giula alang sa daghan. 25Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinom pag-usab sa gikan sa bunga sa parras hangtud niadtong adlawa nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios.” 26Ug sa nakaawit silag usa ka awit, nangadto sila sa Bungtod sa mga Olivo. 27Ug si Jesus miingon kanila, “Kamong tanan managpanibug; kay nahisulat man kini nga nagaingon, ‘Pagasamaran ko ang magbalantay, ug ang mga karnero magakatibulaag.‘ 28Apan tapus ako mabanhaw, mouna ako kaninyo sa pag-adto sa Galilea.” 29Ug si Pedro miingon kaniya, “Bisan pa kon mosibug ang tanan, ako dili gayud.” 30Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga karong gabhiona, sa dili pa ang manok motogaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo.” 31Apan siya miingon nga mainiton gayud, “Kon kinahanglan man nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw igalimod.” Ug silang tanan nanagsulti sa ingon. 32Ug nangadto sila sa usa ka dapit nga ginganlan ug Getsemani, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, “Panglingkod kamo dinhi samtang magaampo ako.” 33Ug uban kaniya iyang gidala sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan, ug unya misugod siya sa pagbati sa kakulba ug pag-antus. 34Ug siya miingon kanila, “Ang kasingkasing ko natugob sa kasubo nga ikamatay; pabilin kamo dinhi ug pagtukaw.” 35Ug sa nakalakaw siyag diyutay sa unahan, siya mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kon mahimo man ilikay unta gikan kaniya ang maong takna sa kasakit. 36Ug siya miingon, “Abba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo mo; kuhaa kanako kining kopa; apan dili sumala sa akong pagbuot, kondili sa imo.” 37Ug siya miadto ug iyang nakita sila nga nagkatulog, ug siya miingon kang Pedro, “Simon, nagakatulog ka ba? Dili ka ba diay makatukawg usa ka takna? 38Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay; sa pagkatinuod ang espiritu matinguhaon, apan ang lawas mahuyang.” 39Ug siya milakaw pag-usab ug nag-ampo nga nagsulti sa mao gihapong mga pulong. 40Unya miadto siya pag-usab ug iyang nakita sila nga nagkatulog, kay nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata; ug wala sila mahibalo kon unsay ilang itubag kaniya. 41Ug siya miadto sa ikatulo ug miingon kanila, “Nagakatulog, ug namahulay pa ba gihapon kamo? Igo na kana; ang takna ania na; ang Anak sa Tawo igatugyan na ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. 42Bangon kamo ug manglakaw kita; tan-awa, ang akong magbubudhi ania na sa duol.” 43Ug samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabut si Judas, usa sa Napulog-Duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga pospos. Gikan sila sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba ug sa mga anciano. 44Ug gikahatagan silag ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, “Ang akong halokan, mao kana siyang tawhana; dakpa siya ug ayoha ninyo pagdala.” 45Ug sa pag-abut niya, siya miduol dayon kang Jesus ug miingon kaniya. “Magtutudlo!” Ug iyang gihagkan siya. 46Ug siya ilang gigunitan ug gidakop. 47Apan usa sa mga nagtindog sa duol milanit sa iyang espada ug iyang gitigbas ang ulipon sa labawng sacerdote, ug napalongan kini sa iyang dalunggan. 48Ug si Jesus miingon kanila, “Nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako, ingon sa pagdakop ug tulisan, nga pagadad-an ug mga espada ug mga pospos? 49Adlaw-adlaw atua ako sa templo kauban ninyo aron sa pagpanudlo, ug wala hinoon ako dakpa didto. Apan ninyo kinahanglan matuman ang kasulatan.” 50Ug ang iyang tanang mga tinun-an mitalikod kaniya ug nangalagiw. 51Ug diha hinooy usa ka batan-ong lalaki nga kaniya misunod, nga nagsapot lamang ug usa ka habol nga iyang gikalupo sa iyang lawas nga hubo; ug kini siya ilang gidakop; 52apan siya nakabuhi nga hubo, ug nahibilin ang habol diha sa ilang mga kamot. 53Ug ilang gidala si Jesus ngadto sa labawng sacerdote; ug nagtigum ang tanang mga sacerdote nga punoan ug mga anciano ug mga escriba. 54Ug si Pedro nga nagpaantaw misagnunot kaniya hangtud sa sulod, sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawng sacerdote; ug siya milingkod uban sa mga bantay, ug nagpadangdang sa kalayo. 55Ug unya ang mga sacerdote nga punoan ug ang tibuok Sanhedrin nangitag ikabutangbutang batok kang Jesus aron ilang ikapapatay siya; apan wala silay hingkaplagan; 56kay bisan tuod daghan ang misaksig bakak batok kaniya, ang ilang mga pahayag nagkasumpaki. 57Unya dihay nangatubang ingon nga mga saksi, ug batok kaniya naghimo silag mga bakak nga pahayag, nga nanag-ingon, 58“Kami nakadungog kaniya nga nag-ingon, ‘Gubaon ko kining temploha nga hinimo sa kamot, ug sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang laing templo nga dili hinimo sa kamot.‘“ 59Ngani, bisan pa niini, ang ilang pagpamatuod wala magkatukma. 60Ug ang labawng sacerdote mitindog sa taliwala, ug kang Jesus nangutana siya nga nag-ingon, “Wala ka bay ikatubag? Unsa ba kining gipamatuod niining mga tawhana batok kanimo?” 61Apan siya nagpakahilum lamang ug wala motubag. Unya ang labawng sacerdote nangutana pag-usab nganag-ingon, “Ikaw ba ang Cristo, ang Anak sa Dalaygon?” 62Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Mao ako; ug makita ra unya ninyo ang Anak sa Tawo nga magalingkod sa too sa Gahum ug magaanhi nga inubanan sa mga panganud sa langit.” 63Ug ang labawng sacerdote migisi sa iyang kamisola ug miingon, “Nganong magkinahanglan pa kitag mga saksi? 64Kamo na gayud mao ang nakadungog karon sa iyang pagpasipala. Unsay inyong hukom?” Ug silang tanan mihukom nga siya angayng silotan sa kamatayon. 65Ug unya gisugdan sa pipila ang pagpangluwa kaniya, ug sa nataptapan nila ang iyang nawong, gisugdan siya sa pagsumbag nila nga nagkanayon, “Tagnaa!” Ug gipanagdawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya. 66Ug samtang didto si Pedro sa silong, sa hawanan sa tugkaran, miabut ang usa sa mga babayeng sulogoon sa labawng sacerdote; 67ug sa iyang pagkakita kang Pedro nga nagpadangdang, siya mitutok kaniya ug miingon, “Ikaw usab kauban nianang Nazaretnon nga si Jesus.” 68Apan kini gilimod niya nga nag-ingon, “Wala ako mahibalo ni makasabut nianang imong giingon.” Ug siya migula paingon sa agianan. Ug unya mitogaok ang manok. 69Ug didto nakita siya sa babayeng sulogoon, ug ngadto sa mga nanagtindog didto kini siya misugod na usab sa pagsulti nga nag-ingon, “Kaining tawhana usa kanila.” 70Apan kini gilimod niya pag-usab. Ug sa pagkataudtaud na usab, ang mga nanagtindog didto miingon kang Pedro, “Sa tinuoray, ikaw kauban gayud nila, kay Galileanhon ka man.” 71Apan siya misugod sa pagpamalika ug sa pagpanumpa nga nag-ingon, “Wala lagi ako makaila nianang tawhana nga inyong gihisgutan.” 72Ug dihadiha ang manok mitogaok sa ikaduha. Ug si Pedro nahinmdom sa mga pulong nga giingon kaniya ni Jesus, “Sa dili pa ang manok motogaok sa makaduha, igalimod mo ako sa makatulo, “Ug sa nakapamalandong siya niini, siya mihilak.

will be added

X\