MARCOS 12

1Unya misugod siya sa pagsulti kanila pinaagig mga sambingay, nga nag-ingon: “Dihay usa ka tawo nga nagtanum ug parrasan ug kini gipalibutan niyag paril, ug gipakalutan alang sa pigsanan sa parras, ug gibuhatan niyag usa ka lantawanan, ug iyang gipasaopan ngadto sa mga tawo, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit. 2Ug sa pag-abut na sa tingpopo, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagdawat ug bahin sa abut sa parrasan gikan kanila. 3Apan kini siya ilang gidakop ug gibunalan, ug ilang gipapauli nga walay dala. 4Ug iya na usab silang gipaadtoag laing ulipon, ug kini siya ilang gisamaran sa ulo ug gipakaulawan. 5Ug unya iyang gipaadto ang lain pa, ug kini ilang gipatay; ug maingon man ang daghan pa, nga ang uban kanila ilang gibunalan ug ang uban ilang gipatay. 6Ug dihay usa nga nahibilin, ang iyang pinalanggang anak; ug sa katapusan kini iyang gipaadto kanila, kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, ‘Motahud sila sa akong anak.‘ 7Apan ang maong mga sao nasig-ingon sa usag usa, ‘Mao kini ang manununod, tana, patyon ta siya ug maato ang kabilin.‘ 8Ug siya ilang gidakop ug gipatay, ug ilang gilabog sa gawas sa parrasan. 9Karon, unsa may buhaton sa tag-iya sa parrasan? Iyang adtoon ug patyon ang maong mga saop, ug ang parrasan ihatag niya ngadto sa uban. 10Wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nagaingon: ‘Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong ulohang bato sa pamag-ang; 11buhat kini sa Ginoo, ug sa atong mga mata makapahibulong gayud‘?” 12Ug unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan, kay nakasabut man ugod sila nga sila mao ang gitumong niya sa iyang pagsugilon sa maong sambingay; ug ilang gibiyaan siya ug nanglakaw sila. 13Ug ilang gipaadtoan siyag pipila sa mga Fariseo ug sa mga Herodianhon aron sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang sulti. 14Ug sila nangabut ug miingon kaniya, “Magtutudlo, nasayud kami nga ikaw maminatud-on ug wala magsapayan sa tawo; kay wala a man magtan-aw sa panagway sa mga tawo, hinonoa ginatudlo mo sa minatuod gayud ang dalan sa Dios. Uyon ba sa balaod ang pagbayad ug buhis kang Cesar, o dili ba? 15Mobayad ba kami o dili?” Apan si Jesus nga nasayud sa ilang pagminaut, miingon kanila, “Nganong inyo man akong sulayan? Dad-i akog kuwarta ng denario aron tan-awon ko.” 16Ug ilang gidad-an siya niini. Ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, “Kang kinsa man kining dagway ug kining nahisulat?” Sila miingon kaniya, “Kang Cesar.” 17Si Jesus miingon kanila, “Nan, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios,” Ug kaniya nahibulong sila pag-ayo. 18Unya giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw; ug siya gipangutana nila nga nanag-ingon, 19“Magtutudlo, si Moises nagsulat alang kanato nga kon ang usa ka lalaki kamatayon sa iyang igsoong lalaki nga magabilin ug asawa nga walay anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini ug magpaliwat ug mga anak alang sa iyang igsoon. 20Karon, dihay pito ka mga magsoong lalaki; ang kamagulangan nangasawa, ug unya namatay nga wala magbilin ug anak; 21ang ikaduha maoy nangasawa sa balo, ug unya namatay nga wala magbilin ug anak; ug mao usab ang gibuhat sa ikatulo; 22ug ang pito wala magbilin ug anak. Ug sa ulahi ang babaye namatay usab. 23Karon, sa pagkabanhaw, ni kinsa man siya maasawa? Kay silang pito nakaasawa man kaniya.” 24Ug kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini, tungod kay kamo wala makasabut sa kasulatan o sa gahum sa Dios? 25kay inigkabanhaw na sa mga tawo gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa, kondili mahisama na sila sa mga manolunda didto sa langit. 26Ug mahitungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo mabasa sa basahon ni Moises, sa bahin mahitungod sa kahoyng talungon, ang gisulti kaniya sa Dios nga nag-ingon, ‘Ako mao ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob‘? 27Siya Dios dili sa mga patay, kondili sa mga buhi. Nangasayop gayud kamo.” 28Ug miduol ang usa sa mga escriba ug nakadungog kanila nga naglantugi, ug sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya nangutana kaniya, “Unsa man ang sugo nga una sa tanan?” 29Si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Ang sugo nga una sa tanan mao kini: ‘Patalinghugi, O Israel: Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra; 30ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. 31Ang ikaduha mao kini: ‘Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.‘ Wala nay laing sugo nga labi pang daku niini kanila.” 32Ug ang escriba miingon kaniya, “Husto kana, Magtutudlo; tinuod ang imong giingon nga ang Dios usa ra, ug nga wala nay lain gawas kaniya; 33ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasingkasing, ug sa tibuok nga salabutan, ug sa tibuok nga kusog, ug ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon, kini labaw pa kaayo kay sa tanang tibuok nga mga halad-sinunog ug mga halad-inihaw. 34Ug si Jesus, sa pagkakita niya kaniya nga mitubag nga maalamon, miingon kaniya, “Ikaw dili halayo sa gingharian sa Dios.” Ug sukad niadto wala nay nangahas pa sa paghimog mga pagpangutana kaniya. 35Ug sa nagpanudlo si Jesus sa sulod sa templo, siya miingon, “Unsaon ba sa mga escriba sa pagpakaingon nga si Cristo anak ni David? 36Si David na gayud, dinasig sa Espiritu Santo, mao ang nag-ingon: ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong too, hangtud igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalum sa imong imong mga tiil.‘ 37Si David na gayud mao ang nagtawag kaniya nga Ginoo; busa, unsaon man niya pagkahimong anak ni David?” Ug ang dakung panon sa katawhan nalipay sa pagpatalinghug kaniya. 38Ug sa iyang pagpanudlo siya miingon, “Likayi baya ninyo ang mga escriba nga mahigugmaon sa paglakawlakaw nga managsul-ob ug hatag-as nga mga bisti, ug sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan, 39ug sa labing mga maayong lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkoranan diha sa mga kombira, 40sila nga nagasubad sa katigayonan sa mga babayeng balo, ug aron sa pagtabontabon niini nagahimo sila sa hatag-as nga mga pangadye. Mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot.” 41Unya si Jesus milingkod atbang sa panudlanan ug mga halad, ug iyang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga nanghulog ug kuwarta ngadto sa panudlanan. Ug daghan ang mga dato nga nanghulog ug daghang salapi. 42Ug dihay usa ka kabus nga babayeng balo nga miabut ug mihulog ug duha ka diyot, nga mibilig usa ka daku. 43Ug gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya, ug miingon siya kanila, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kining kabus nga babayeng balo nakahulog ug labaw pa kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan. 44Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway; apan kini siya, gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian.”

will be added

X\