MARCOS 11

1Ug sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem, sa pag-abut nila sa Betfage ug Betania, sa Bungtod sa mga Olivo, duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya 2nga nag-ingon, “Umadto kamo nianang balangay sa atbang ninyo, ug inigsulod ninyo didto inyong makita dayon ang usa ka nati nga asno nga gihigot, nga wala pa gayud hikabay-ig tawo; hubara ninyo kini ug dad-a dinhi. 3Ug kon kaninyo adunay mangutana nga magaingon, ‘Nganong gibuhat ninyo kana?‘ ingna ninyo, ‘Gikinahanglan kini sa Ginoo, ug igauli ra niya kini dinhi sa walay langan.‘“ 4Ug nangadto sila ug ilang nakita ang nati nga asno diha sa gawas, diha sa dalan, ug gihigot sa pultahan; ug ilang gihubad kini. 5Ug dihay nanagbarug didto nga miingon kanila, “Unsa kanang inyong gibuhat, nga gihubad man ninyo kanang nati nga asno?” 6Ug mitubag sila sumala sa gitugon kanila ni Jesus; ug gitugotan sila nila sa pagkuha niini. 7Ug ang nati nga asno ilang gidala kang Jesus, ug sa nahaklapan nila kini sa ilang mga sinina, mikabayo siya niini. 8Ug daghan ang nanagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban nanagkatag ug mga sangang dahonan nga mga pinutol nila gikan sa mga kabalangayan. 9Ug nanagsinggit ang mga nag-una ug ang mga nagsunod nga nanag-ingon, “Hosanna!” Dalaygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo! 10Dalaygon ang taliabut nga gingharian sa atong amahan nga si David! Hosanna sa kahitas-an!” 11Ug miabut si Jesus sa Jerusalem ug miadto sa templo; ug sa nalibut na niya pagtan-aw ang tanang mga butang didto, ug kay hapon na man, migula siya paingon sa Betania kauban sa Napulog-Duha. 12Ug sa sunod nga adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom. 13Ug sa pagkakita niya sa layolayo sa usa ka kahoyng igira nga dahonan, giduol niya kini basin pa makakaplag siyag bunga. Apan sa paghiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang, kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. 14Ug siya miingon niini, “Sukad karon dili ka na gayud unta hikan-ag bunga.” Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. 15Ug miabut sila sa Jerusalem; ug sa pagsulod ni Jesus sa templo, iyang gisugdan sa pagpangabug paingon sa gawas ang mga nagbaligya ug ang mga nagpamalit sa sulod sa templo, ug gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga nagbaligyag mga salampati, 16ug walay gitugotan niya sa pag-agi latas sa templo sa pagdalag bisan unsang mga galamiton. 17Ug sila gitudloan niya nga nag-ingon, “Dili ba nagaingon man ang kasulatan, ‘Ang akong balay pagatawgon nga balayng ampoanan alang sa tanang mga nasud‘? Apan kini gihimo ninyong langub sa mga tulisan.” 18Ug nakadungog niini ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba, ug nangita silag paagi sa pagpatay kaniya; kay nahadlok sila kaniya sanglit ang tibuok panon sa katawhan nahibulong man sa iyang pagpanudlo. 19Ug sa pagkasawomsom na, sila migula sa siyudad. 20Ug sa pagkabuntag, sa nanagpangagi sila, nakita nila ang igira nga nalaya na hangtud sa gamut. 21Ug nahinumdom si Pedro ug miingon siya kaniya, “Magtutudlo, tan-awa ra! Nalaya ang igira nga imong gitunglo.” 22Ug si Jesus miingon kanila, “Sumalig kamo sa Dios. 23Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga magaingon niining bukid, ‘Pahawa ug umambak ikaw ngadto sa lawod,‘ ug dili magduhaduha sa sulod sa iyang kasingkasing, hinonoa magmasaligon siya nga matuman gayud ang iyang gikaingon, kini pagabuhaton alang kaniya. 24Busa sultihan ko kamo, nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, toohi nga inyo na kini nga nadawat, ug kamo magadawat niini. 25ug inigtindog ninyo aron sa pag-ampo, kon aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa kini; aron ang inyong Amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. 26Apan kon dili kamo mopasaylo, ang inyong Amahan nga anaa sa langit dili usab mopasaylo sa inyong mga paglapas.” 27Ug miabut sila pag-usab sa Jerusalem. Ug sa naglakaw si Jesus sulod sa templo, miduol kaniya ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba ug ang mga anciano 28ug miingon sila kaniya, “Pinaagi ba sa unsang kagahum gibuhat mo kining mga butanga, ug kinsa may naghatag kanimo sa maong kagahum sa pagbuhat niini?” 29Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Aduna akoy ipangutana kaninyo; tubaga ako ninyo, ug unya tug-anan ko kamo pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga. 30Ang pamautismo ni Juan, gikan ba kadto sa langit o sa mga tawo? Tubaga ako.” 31Ug ilang gitulotimbang kini diha sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,‘ siya moingon kanato, ‘Nan, nganong wala man lagi ninyo siya toohi?‘ 32Apan ingnon ba nato, ‘Gikan sa mga tawo?‘“ —sila nahadlok sa mga tawo sanglit ang tanan miila man nga si Juan tinuod nga profeta. 33Busa mitubag sila kang Jesus, “Ambut lang.” Ug si Jesus miingon kanila, “Dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga.”

will be added

X\