MARCOS 10

1Ug si Jesus mipahawa didto ug miadto sa kayutaan sa Judea ug sa tabok sa Jordan, ug didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan; ug ingon sa iyang nabatasan, iya na usab silang gipanudloan. 2Ug dihay mga Fariseo nga miduol kaniya, ug aron sa pagsulay kaniya gipangutana siya nila nga nanag-ingon, “Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasugoan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa?” 3Siya mitubag kanila, “Unsa may gisugo ni Moises kaninyo?” 4Sila miingon, “Si Moises mitugot sa lalaki sa paghimog sulat-pamatuod sa pakigbulag, ug unya sa pagbulag kaniya.” 5Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Tungod sa kasagutsoton ninyog kasingkasing, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. 6Apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan, ‘Ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye.‘ 7‘Tungod niining maong hinungdan, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa, 8ug ang duha mahimong usa.‘ Tungod niini, dili na sila duroha kondili usa. 9Busa, ang sa Dios ginahiusa, sa tawo ayaw ipabulag sila.” 10Ug diha sa sulod sa balay gipangutana na usab siya sa mga tinun-an mahitungod niini. 11Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa ug unya mangusawag lain, makapanapaw siya batok sa iyang unang asawa; 12ug kon siya mao ang mobulag sa iyang bana ug unya mamanag lain, nakapanapaw siya.” 13Ug dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon; apan gibadlong sila sa mga tinun-an. 14Apan sa pagkakita ni Jesus niini, nasuko siya ug miingon siya kanila, “Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi; kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. 15Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gamayng bata, dili siya makasulod niini.” 16Ug gikugos niya sila ug sa gipandungan niya sila sa iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila. 17Ug sa paghigula niya diha sa dalan, dihay usa ka tawo nga midalagan ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug kaniya nangutana siya nga nag-ingon, “Maayong Magtutudlo, unsa bay akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon?” 18Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. 19Nahibalo ikaw sa mga sugo: ‘Ayaw pagbuno, Ayaw pagpanapaw ‘Ayaw pagpangawat Ayaw pagsaksig bakak Ayaw pagpanikas, Tumahod ka sa imong amahan ug inahan.” 20Ug siya miingon kaniya, “Magtutudlo, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on.” 21Ug si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya ug miingon kaniya, “Kulang kag usa ka butang; lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayonan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod ka kanako.” 22Ug ang tawo naminghoy tungod sa maong pulong, ug milakaw siya nga masulob-on; kay daku man ugod siyag katigayonan. 23Ug si Jesus miliraw sa pagsud-ong ug miingon sa iyang mga tinun-an, “Pagkalisud gayud alang sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!” 24Ug ang mga tinun-an nahibulong tungod sa iyang mga pulong. Apan kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, “Mga anak, alang sa mga managsalig sa bahandi pagkalisud gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios! 25Masayon pa sa kamelyo paglusot sa mata sa dagum kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios.” 26Ug nahitingala sila sa hilabihan gayud ug miingon sila kaniya, “Nan, kinsa man diay ang arang maluwas?” 27Ug si Jesus misud-ong kanila ug miingon, “Sa mga tawo dili gayud kini mahimo, apan sa Dios mahimo kini, kay sa Dios mahimo man ang tanan.” 28Ug si Pedro misugod sa pag-ingon kaniya, “Tan-awa, amo nang gibiyaan ang tanan ug nanagsunod kami kanimo.” 29Si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga walay bisan usa nga nagbiyag balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babaye o inahan o amahan o mga anak o kayutaan, tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita, 30nga niining kinabuhia karon dili magadawat ug usa ka gatus ka pilo sa mga balay ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye ug mga inahan ug mga anak ug mga kayutaan, inubanag mga paglutos ug unya, sa kapanahonan nga umalabut, sa kinabuhing dayon. 31Apan daghan ang nagauna karon nga unya mangulahi, ug daghan ang nangulahi karon nga unya manag-una.” 32Ug diha sila sa dalan, nanagtungas paingon sa Jerusalem, ug naglakaw si Jesus nga nag-una kanila; ug nahibulong sila ug nangahadlok ang mga nanagsunod. Ug sa napinig na usab niya ang Napulog-Duha, iyang gisugdan sila sa pagsugilon mahitungod sa iyang dadangatan. 33Siya miingon, “Tan-awa, nagatungas kita karon padulong sa Jerusalem; ug ang Anak sa Tawo igatugyan ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug ilang pagahukman siya ngadto sa kamatayon ug igatugyan ngadto sa mga Gentil; 34ug siya ilang pagabugalbugalan, ug pagalud-an, ug pagahampakon, ug pagapatyon; apan mabanhaw siya human sa tulo ka adlaw.” 35Ug miduol kaniya si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, ug miingon sila kaniya, “Magtutudlo, gusto unta namo nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo.” 36Ug siya miingon kanila, “Kay unsa bay gusto ninyong buhaton ko kaninyo?” 37Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, “Tugoti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya, ang usa anha sa imong too ug ang usa anha sa imong wala,.” 38Apan si Jesus miingon kanila, “Wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kopa nga akong ginaimnan, o sa pagpabautismo sa bautismo nga ginabautismo kanako?” 39Sila mitubag nga nanag-ingon, “Makahimo kami.” Ug si Jesus miingon kanila, “Sa kopa nga akong ginaimnan, magainom kamo; ug sa bautismo nga ginabautismo kanako, pagabautismohan kamo; 40apan ang pagpalingkod dapit sa akong too o sa akong wala, dili ako ang pagtugot; kini alang lamang kanila nga gikatagan-an niini.” 41Ug sa pagkadungog niini sa napulo ka mga tinun-an, misugod sila sa pagkasuko batok kang Santiago ug kang Juan. 42Ug gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, “Kamo nasayud nga ang mga gipanag-isip nga mga punoan sa mga Gentil nagapakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. 43Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo; hinonoa bisan kinsay gustong modaku kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulogoon, 44ug bisan kinsa ang gustong mohawod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. 45Kay ang Anak sa Tawo mianhi dili aron pagaalagaron kondili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan.” 46Ug unya miabut sila sa Jerico; ug sa paggikan niya sa Jerico kauban sa iyang mga tinun-an ug sa usa ka dakung panon sa katawhan, diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka makililimos nga buta nga mao si Bartimeo nga anak ni Timeo. 47Ug sa pagkadungog niya nga kadto mao diay si Jesus nga Nazaretnon, misugod siya sa pagsinggit nga nag-ingon, “Jesus, Anak ni David, kaluy-i ako!” 48Ug siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya sa paghilum; apan misamot pa hinoon siya sa pagsinggit nga nag-ingon, “Anak ni David, kaluy-i intawon ako!” 49Ug si Jesus mihunong ug miingon, “Tawga siya.” Ug ilang gitawag ang buta ug giingnan siya, “Sumalig ka; tindog, gitawag ikaw niya.” 50Ug giwakli niya ang iyang kupo, ug milukso ug miduol siya kang Jesus. 51Ug si Jesus miingon kaniya, “Unsa may gusto mong buhaton ko alang kanimo?” Kaniya mitubag ang buta nga nag-ingon, “Magtutudlo, nga makakita na unta ako.” 52Si Jesus miingon kaniya, “Lumakaw ka; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo.” Ug dihadiha nakakita na siya ug mikuyog siya kang Jesus diha sa dalan.

will be added

X\