LUCAS 5

1Samtang ang mga tawo nanagdotdot kaniya aron sa pagpatalinghug sa pulong sa Dios, siya nagtindog sa bay-bayon sa lanaw sa Genesaret. 2Ug iyang nakita ang duha ka sakayan diha sa daplin sa lanaw; apan ang mga mangingisda mikawas na niini ug nanag-uyab sa ilang mga pukot. 3Ug sa paghisakay niya sa usa sa mga sakayan, nga iya ni Simon, siya mihangyo kaniya sa pagtulak niini ug diyutay gikan sa mamala. Ug siya milingkod ug nagpanudlo sa mga tawo sukad sa sakayan. 4Ug sa nakaundang na siya pagsulti, siya miingon kang Simon, “Palawod kamo ug itaktak didto ang inyong mga pukot aron maka-kuha kamo.” 5Ug si Simon mitubag kaniya, “Ginoo, tibuok gabii namong hago ug wala gayud kamiy nakuha! Apan tungod sa imong sulti akong itaktak ang mga pukot.” 6Ug sa nabuhat na nila kini, ilang nakuha ang mabagang duot sa isda; ug kay nagkabusbos na man ang ilang mga pukot, 7gikamay nila ang ilang mga kauban nga didto sa usang sakayan aron sa pagduol ug pagtabang kanila. Ug sila miduol ug ang duha ka sakayan ilang napuno sa mga isda nga tungod niana hapit na kini malunod. 8Apan sa pagkakita niini ni Simon Pedro, siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug miingon kaniya, “Pahawa kanako, Ginoo, kay ako usa ka tawong makasasala.” 9Kay siya nahibulong man ugod, ug ang tanan nga mga kauban niya, tungod sa mga isda nga ilang nakuha; 10ug maingon man usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon. Ug si Jesus miingon kang Simon, “Ayaw kahadlok; sukad karon mangisda ka nag mga tawo.” 11Ug sa nadahik na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala, ilang gibiyaan ang tanan ug mikuyog sila kaniya. 12Ug nahitabo nga sa didto siya sa usa sa mga lungsod, didtoy usa ka tawo nga nalukop sa sanla; ug sa iyang pagkakita kang Jesus, siya mihapa ug kaniya nangamuyo siya nga nag-ingon, “Ginoo, kon buot ka, makahinlo ikaw kanako.” 13Ug gituyhad ni Jesus ang iyang kamot ug gihikap siya niya nga nag-ingon, “Buot ako; mamahinlo ka.” Ug dihadiha nawad-an siya sa sanla. 14Ug iyang gitugon siya sa dili pagsugilon kang bisan kinsa; hinoon giingnan niya siya, “Umadto ka ug magpakita ka sa sacerdote, ug himoa ang halad alang sa imong pagkahinlo, sumala sa gisugo ni Moises, ingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan.” 15Apan misamot pa hinoon ang pagkasangyaw sa balita mahitungod kaniya, ug dagkung mga panon sa katawhan nanagtapok aron sa pagpatalinghug kaniya ug sa pagpaayo kaniya sa ilang mga sakit. 16Apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw ug nag-ampo. 17Sa usa niadtong mga adlawa, samtang nagpanudlo siya, dihay nanaglingkod nga mga Fariseo ug mga magtutudlo sa kasugoan, nga nahiadto didto gikan sa tanang kabalangayan sa Galilea ug sa Judea ug gikan sa Jerusalem; ug ang gahum sa Ginoo diha kaniya aron sa pagpang-ayo kanila. 18Ug tan-awa, dihay mga lalaki nga nanagyayong sa usa ka paralitico diha sa higdaanan, ug sila naninguha sa pagpasulod kaniya ug sa pagbutang kaniya sa atubangan ni Jesus. 19Apan kay wala man silay nakita nga kaagian sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa katawhan, misaka sila sa atop ug ilang gitonton siya uban sa iyang gihigdaan lusot sa mga tisa ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa atubangan ni Jesus. 20Ug sa pagkakita niya sa ilang pagsalig, siya miingon kaniya, “Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo.” 21Ug ang mga escriba ug mga Fariseo misugod sa pagpangutana nga nanag-ingon, “Kinsa ba kini siya nga nagasultig mga pasipala? Kinsa bay arang makapasaylog mga sala kondili ang Dios ra?” 22Sa pagkamatikod ni Jesus sa ilang mga pagpangutana, siya mitubag kanila, “Ngano bang nangutana man kamo diha sa inyong mga kasingkasing? 23Kay hain bay labi pang masayon, ang pag-ingon ba, ‘Ang imong mga sala gipasaylo na kanimo,‘ o ang pag-ingon ba, ‘Bumangon ka ug paglakaw‘? 24Apan aron kamo mahibalo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala” —siya miingon sa tawo nga paralitico—ako magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pumauli ka sa imong balay.” 25Ug dihadiha siya mibangon sa ilang atubangan, ug misakwat sa iyang gihigdaan, ug mipauli nga nagdayeg sa Dios. 26Ug ang tanan giabut ug dakung kahibulong, ug nanagdayeg sila sa Dios ug napuno sila sa kahadlok, nga nanag-ingon, “Karong adlawa nakakita kitag mga katingalahang butang.” 27Tapus niini siya milakaw ug iyang nakita ang usa ka maniningil sa buhis, nga ginganlan si Levi, nga naglingkod didto sa buhisanan; ug kaniya miingon siya, “Sumunod ka kanako.” 28Ug iyang gibiyaan ang tanan, ug mitindog siya ug mikuyog kaniya. 29Ug alang kang Jesus si Levi naghimog dakung kombira sa iyang balay; ug didtoy dakung pundok sa mga maniningil sa buhis ug uban pang mga tawo, nga nanaglingkod tambong sa kan-anan uban kanila. 30Ug ang mga Fariseo ug ang ilang mga escriba nanagbagotbot batok sa iyang mga tinun-an, nanag-ingon, “Nganong makigsalo man kamog pangaon ug panginom uban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?” 31Ug si Jesus sa mingtubag mingon kanila: Ang mga maayog lawas wala magkinahanglan sa mananambal; kondili ang mga masakiton. 32Wala ako maonhi aron sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol. 33Ug sila miingon kaniya, “Ang mga tinun-an ni Juan nagapuasa sa masubsob ug nagahimog mga pag-ampo, ug maingon man ang mga tinun-an sa mga Fariseo; apan ang imong mga tinun-an nagapangaon ug nagapanginom.” 34Si Jesus mitubag kanila, “Makahimo ba kamo pagpapuasa sa mga dinapit sa kasal samtang ang nabana anaa pa uban kanila? 35Ang mga adlaw moabut ra nga ang nabana pagakuhaon na gikan kanila, ug unya magapuasa na sila niadtong mga adlawa.” 36Ug unya gisuginlan usab niya sila niining usa ka sambingay: “Walay tawo nga mogisig usa ka bahin gikan sa bag-ong sinina aron itapak kini sa daan nga sinina; kon mao pa, dili lamang kay gigisi niya ang bag-o kondili usab ang ginisi gikan sa bag-o dili moangay sa daan. 37Ug walay tawo nga magasulod ug bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit; kon mao pa, ang bag-ong bino mobusisi sa mga sudlanang panit, ug maula ang bino, ug madaut ang mga sudlanan. 38Apan ang bag-ong bino kinahanglan anha igasulod sa mga bag-ong sudlanan nga panit. 39Ug walay tawo nga sa makainom na siyag daang bino mangandoy pa sa bag-o, kay siya magaingon man, ‘Maayo ang daan.‘“

will be added

X\