LUCAS 24

1Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana, sayo sa kaadlawon, sila ngadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. 2Ug ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan, 3apan sa pagsulod nila, wala silay nakaplagang lawas. 4Ug sa nangalibog sila tungod niini, tan-awa, tupad kanila dihay nanagtindog nga duha ka lalaki nga may bisti nga masilaw; 5ug sa nangalisang sila ug nanagduko sa yuta, kanila miingon ang mga lalaki, “Ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay? Wala siya dinhi, kondili nabanhaw. 6Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea, 7nga ang Anak sa Tawo kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawong makasasala ug igalansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya.” 8Ug nahinumdum sila sa iyang mga pulong, 9ug sa paghiuli nila gikan sa lubnganan, kining tanan ilang gisugilon ngadto sa Napulog-Usa ug sa tanan nga uban pa. 10Ug ang nanagsugilon niini ngadto sa mga apostoles mao sila si Maria Magdalena ug si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ang uban pang mga babaye nga mga kauban nila; 11apan sa ilang pagbati niini, kining mga pulonga daw salimoang lamang, ug sila wala nila toohi, 12Apan si Pedro mitindog ug midalagan paingon sa lubnganan; ug sa pagtikubo ug paglili pa niya, mao na lamay iyang nakita ang mga panaptong lino; ug siya mipauli nga nahibulong sa nahitaabo. 13Sa maong adlaw duha kanila nanaglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emaus, nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, 14ug nagsultihanay sila mahitungod niining tanang mga butang nga nahitabo. 15Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila. 16Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya. 17Ug siya miingon kanila, “Unsa ba kining inyong gisultihan samtang nanaglakaw kamo?” Ug sila mihunong, sa panagway nga masulob-on. 18Ug ang usa kanila, nga ginganlan si Cleopas, mitubag kaniya, “Ikaw ra ba ang bugtong dumuloong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod niining mga adlawa?” 19Siya nangutana kanila, “Unsa bang mga butanga?” Ug sila miingon kaniya, “Mahitungod ba kang Jesus nga Nazaretnon, nga usa ka profeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo; 20siya gitugyan sa among mga sacerdote nga punoan ug sa among mga pangulo aron pagahukman sa silot sa kamatayon ug ilansang sa krus. 21Ug nanaglaum unta kadto kami nga siya mao gayud ang magtubos sa Israel. Oo, ug labut pa niining tanan, ikatulo na ka adlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga. 22Ug labut pa, dihay mga babaye nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo. Didto sila sa lubnganan sayo ganinang buntag, 23ug wala nila hikit-i didto ang iyang lawas; ug sila mibalik nga nanagsugilon nga nakakita kono silag panan-awon nga may mga manolunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. 24Ug may mga kauban namo nga nangadto sa lubnganan, ug didto ilang nakita kini sumala sa gisugilon sa mga babaye; apan siya wala nila makita.” 25Ug si Jesus miingon kanila, “O mga tawong boangboang, kinsang mga kasingkasing hinayan nga motoo sa tanang gikasulti sa mga profeta! 26Dili ba kinahanglan man nga ang Cristo magaantus gayud niining mga butanga ug unya magasulod, siya sa iyang himaya?” 27Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga prfeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. 28Ug sa nagkahiduol na sila sa balangay nga ilang gipadulngan, gipasabut niya nga daw mopadayon siya sa unahan, 29apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, “Pabilin uban kanamo, kay hapit na magabii ug tapus na ang adlaw.” Ug siya misaka ug mipabilin uban kanila. 30Ug sa nagtambong siya sa kan-anan uban kanila, siya mikuhag tinapay ug nanalangin, ug kini iyang gipikaspikas ug gihatag kanila. 31Ug unya nabuka ang ilang mga mata, ug ilang naila siya; ug unya nahanaw siya sa ilang mga mata. 32Ug sila nasig-ingon ang usa sa usa, “Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan?” 33Ug niadtong tungora sila mitindog ug namalik sa Jerusalem, ug ilang hingkaplagan ang Napulog-Usa nga nagkatigum ug ang mga kauban nila. 34nga miingon kanila, “Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, ug mipakita kang Simon!” 35Ug sila usab nanghingasoy sa nahitabo diha sa dalan, ug giunsa nila pagpakaila kaniya diha sa pagpikaspikas niya sa tinapay. 36Ug samtang nagsulti pa sila niining mga butanga, sa ilang taliwala mipakita si Jesus nga natindog ug miingon kanila, “Ang kalinaw magauban kaninyo!” 37Apan sila nahikuratan ug nangalisang nga nanagdahum nga nakakita silag espiritu. 38Ug siya miingon kanila, “Nganong nakulbaan man kamo, ug nganong may mga pagsukitsukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasingkasing? 39Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapa ninyo ako ug tan-awa, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako.” 40Ug sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. 41Ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa motoo niini ug nanghibulong, siya miingon kanila, “Duna ba kamoy makaon dinhi?” 42Ug siya ilang gihatagan ug isda nga sinugba. 43Ug kini gidawat ni Jesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan. 44Ug unya miingon siya kanila, “Kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo, nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa kasugoan ni Moises ug sa mga profeta ug sa mga salmo.” 45Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan, 46ug miingon kanila, “Sa ingon niini nahisulat, nga ang Cristo kinahanglan gayud magaantus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay, 47ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem. 48Kamo mao ang mga saksi niining mga butanga. 49Ug tan-awa, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong Amahan; apan pabilin una kamo sa siyudad hangtud nga masul-oban na kamog gahum gikan sa kahitas-an.” 50Unya iyang gidala sila ngadto sa gawas hangtud sa Betania, ug sa naisa niya ang iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila. 51Ug samtang nagpanalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila ug gibayaw ngadto sa langit. 52Ug sila namalik sa Jerusalem sa dakung kalipay;

will be added

X\