LUCAS 22

1Ug nagkahiduol na ang fiesta sa Tinapay nga Walay Igpapatubo, nga ginganlan ug Pasko. 2Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba nanaglaraw kon unsaon nila sa pagpatay kang Jesus; kay nahadlok man ugod sila sa mga tawo. 3Unya si Satanas misulod kang Judas nga ginganlan ug Iscariote, nga kauban sa Napulog-Duha; 4ug siya miadto ug nakigsabut sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga kapitan kon unsaon niya sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. 5Ug sila nalipay ug nagkasabut sa paghatag kaniyag salapi. 6Ug siya miuyon ug nangitag higayon sa pagtugyan kaniya ngadto kanila sa panahon nga wala diha ang panon sa katawhan. 7Ug miabut ang adlaw sa Tinapay nga Walay Igpapatubo, nga maoy pag-ihaw sa karnero sa pasko. 8Ug si Pedro ug si Juan gisugo ni Jesus nga nag-ingon, “Umadto kamo ug hikaya ang pasko alang kanato aron mangaon kita niini.” 9Ug sila nangutana kaniya, “Asa man ang buot mo nga among hikayan niini?” 10Siya mitubag kanila, “Tan-awa, inigsulod ninyo sa siyudad, sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga nga sinudlan ug tubig; sumunod kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang pagasak-an, 11ug ingna ninyo ang tag-iya sa balay, ‘Ang Magtutudlo naga-ingon kanimo, Hain ba ang lawak diin adto ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa pagkaon sa pasko?‘ 12Ug iyang ipakita kaninyo ang usa ka daku ug sinangkapan nga lawak sa itaas; paghikay kamo didto.” 13Ug sila miadto ug ilang nakita kini sumala sa iyang giingon kanila; ug ilang gihikay ang pasko. 14Ug sa pag-abut na sa takna, si Jesus milingkod tambong sa kan-anan, ug ang mga apostoles uban kaniya. 15Ug siya miingon kanila, “Ginatinguha ko sa hilabihan gayud ang pagkaon niining pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaantus; 16kay sultihan ko kamo, nga dili na ako mokaon niini hangtud nga matuman na kini didto sa gingharian sa Dios.” 17Ug siya mikuha sa kopa, ug sa nakapasalamat na siya, miingon kanila, “Dawata ug bahina ninyo kini alang kaninyo; 18kay sultihan ko kamo, nga sukad karon dili na ako moinom sa gikan sa bunga sa parras hangtud moabut na ang gingharian sa Dios.” 19Ug siya mikuha sa tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikaspikas ug kanila gihatag niya nga nag-ingon, “Kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandum kanako.” 20Ug maingon man usab, human sa panihapon, ang kopa gikuha niya nga nag-ingon, “Kining kopa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakig-saad diha sa akong dugo. 21Apan tan-awa, ang kamot sa magabudhi kanako ania uban kanako dinhi sa kan-anan. 22Sa pagkatinuod ang Anak sa Tawo mopahawa, sumala sa gimbut-an; apan alaut gayud kadtong tawhana nga mao ang magabudhi kaniya!” 23Ug sila misugod sa pagsinusihay kon kinsa kanila ang magabuhat niining butanga. 24Ug nahitabo usab ang usa ka paglalisay sa taliwala nila, kon kinsa kanila ang pagaisipon nga maoy labing daku. 25Ug siya miingon kanila, “Ang mga hari sa mga Gentil nagapakaagalon ngadto kanila; ug ang mga adunay kagahum sa ibabaw nila ginatawag nga mga maghahatag ug kaayohan. 26Apan kini dili mahitabo kaninyo; hinonoa, kinahanglan nga ang labing daku kaninyo magpakamanghud sa tanan, ug ang pangulo ingon nga mag-aalagad. 27Kay kinsa man ang labaw sa kadaku, ang nagalingkod ba tambong sa kan-anan o ang nagaalagad ba? Dili ba ang nagalingkod tambong sa kan-anan? Apan ako ania kaninyo ingon nga mag-aalagad. 28“Hinoon kamo mao ang nanagpadayon uban kanako sa diha nga gipanintal ako; 29ug maingon nga sa akong Amahan gitagan-an akog gingharian, maingon man usab tagan-an ko kamog gingharian 30aron managpangaon ug manag-inom kamo diha sa akong lamisa sa akong gingharian, ug magalingkod kamo sa mga trono, sa paghukom sa napulog-duha ka banay sa Israel. 31“Simon, Simon, tan-awa! Gipangayo kamo ni Satanas, sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo; 32apan nangamuyo ako alang kanimo nga unta dili makabsan ang imong pagsalig; ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-ona ang imong mga igson.” 33Ug si Pedro miingon kaniya, “Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilanggoan ug sa kamatayon.” 34Si Jesus mitubag kaniya, “Sultihan ko ikaw, Pedro, nga karong adlawa ang manok dili motogaok hangtud ikalimod mo sa makatulo ang imong pagpakaila kanako.” 35Ug siya miingon kanila, “Sa pag-sugo ko kaninyo kaniadto sa paglakaw nga walay dalang puyo ni puntil ni mga sapin, nakulangan ba kamog bisan unsa?” Sila mitubag nga nag-ingon, “Wala.” 36Ug siya miingon kanila, “Apan karon, siya nga may puyo padad-a siya niini, ug puntil usab. Ug siya nga walay espada, ipabaligya kaniya ang iyang kupo ug magpalit siyag espada. 37Kay sultihan ko kamo, nga dinhi kanako kinahanglan matuman kining bahina sa kasulatan nga nagaingon, ‘Ug siya giisip nga kauban sa mga malinapason‘; kay ang nahisulat mahitungod kanako mosangko man sa pagkatuman.” 38Ug sila miingon kaniya, “Tan-awa, Ginoo, aniay duha ka espada.” Ug siya mitubag kanila, “Igo ra kana.” 39Unya migula siya ug miadto sa Bungtod sa mga Olivo, ingon sa iyang nabatasan; ug ang mga tinun-an mikuyog kaniya. 40Ug sa paghiabut niya sa dapit, siya miingon kanila, “Pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay.” 41Ug siya mipahawa kanila sa gilay-on nga malabay ug bato, ug didto miluhod ug nag-ampo siya, 42nga nag-ingon, “Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako; hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo.” 43Ug dihay manolunda nga mitungha kaniya gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. 44Ug sa nag-antus siya sa hilabihang kasakit, siya nag-ampo sa labi pa ka mainiton gayud; ug ang iyang singot nanibug-ok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. 45Ug sa pagtindog niya gikan sa pag-ampo, iyang giadto ang mga tinun-an ug iyang nakita sila nga nanghikatulog tungod sa kasubo, 46ug siya miingon kanila, “Nganong matulog man kamo? Bangon ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panu-lay.” 47Ug samtang nagsulti pa siya, miabut ang usa ka panon sa katawhan, ug ang nag-una kanila mao ang ginganlan si Judas, usa sa Napulog-Duha. Ug siya miduol kang Jesus sa paghalok kaniya, 48apan si Jesus miingon kaniya, “Judas, inubanan ba diayg halok ang imong pagbudhi sa Anak sa Tawo?” 49Ug silang mga nanag-alirong kaniya, sa ilang pagkakita sa butang nga hapit na mahitabo, miingon kaniya, “Ginoo, ipanigbas ba namo ang espada?” 50Usa kanila mitigbas sa ulipon sa labaw nga sacerdote, ug napalungan kini sa iyang toong dalunggan. 51Apan si Jesus miingon, “Ayaw na niana!” Ug iyang gihikap ang dalunggan niini ug giayo siya. 52Unya si Jesus miingon sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga kapitan sa templo ug sa mga anciano, nga nanagpangadto batok kaniya, “Nanganhi ba kamo nga daw batok sa usa ka tulisan nga pagadad-an ug mga espada ug mga pospos? 53Sa didto ako sa templo uban kaninyo sa adlaw-adlaw, wala hinoon ninyo bakyawa ang inyong mga kamot batok kanako. Apan kini mao ang inyong higayon, ug ang gahum sa kangitngit.” 54Ug ilang gidakop siya ug gidala ug gihatud ngadto sa balay sa labawng sacerdote. Ug si Pedro misagnunot nga nagpaantaw. 55Ug sa nakahaling na silag kalayo sa taliwala sa hawanan sa tugkaran ug nanglingkod libut niini, si Pedro usab milingkod uban kanila. 56Unya dihay usa ka babayeng sulogoon nga nakakita kaniya sa naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo, ug samtang nagtutok siya kaniya, miingon, “Kining tawhana usab uban kaniya.” 57Apan kini gipanghimakak niya nga nag-ingon, “Babaye, wala ako makaila kaniya.” 58Taudtaud dihay lain nga nakakita kaniya ug miingon, “Ikaw usab kauban nila.” Apan si Pedro mitubag, “Oy, tawo, dili baya ako.” 59Ug sa paglabay sa may usa ka takna, diha nay lain usab nga nanghimatuod sa hilabihan nga nag-ingon, “Sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya, kay Galileanhon man siya.” 60Apan si Pedro mitubag, “Tawo, ambut kon unsa kanang imong giingon.” Ug dihadiha, samtang nagsulti pa siya, mitugaok ang manok. 61Ug ang Ginoo milingi ug mitutok kang Pedro. Ug si Pedro nahinumdom sa pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon kaniya, “Sa dili pa motugaok ang manok karong adlawa, igalimod mo ako sa makatulo.” 62Ug siya migowa ug mihilak sa hilabihang kasakit. 63Ug ang mga tawo nga nanagbantay kang Jesus nanagbiaybiay kaniya ug siya ilang gidabodabohan sa pagsumbag; 64ug ila usab siya nga gitaptapan ug gipangutana, “Tag-ana! Kinsa ang nagsumbag kanimo?” 65Ug daghan ang mga pulong nga ilang gisulti batok kaniya, sa pagpakaulaw kaniya. 66Ug sa pagkaadlaw na, nanagtigum ang mga anciano sa lungsod, maingon man ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba. Ug siya ilang gitaral ngadto sa ilang Sanhedrin, ug sila miingon kaniya, 67“Kon ikaw mao man ang Cristo, tug-ani kami.” Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, ‘Kon tug-anan ko kamo, kamo dili motoo; 68ug kon mangutana ako kaninyo, kamo dili motubag. 69Apan sukad karon ang Anak sa Tawo magalingkod na sa too sa gahum sa Dios.” 70Ug silang tanan nangutana kaniya, “Ikaw ba diay ang Anak sa Dios?” Siya mitubag kanila, “Mao ako, sumala sa giingon ninyo.” 71Ug sila miingon, “Unsa pa mang pagpamatuora ang gikinahanglan ta? Kita na gayud mao ang nakadungog niini gikan sa iyang kaugalingong mga ngabil.”

will be added

X\