LUCAS 20

1Usa niana ka adlaw, samtang si Jesus nagpanudlo sa mga tawo sulod sa templo ug nagwali sa Maayong Balita, ang mga sacerdote nga punoan ug mga escriba kauban sa mga anciano miduol 2ug miingon kaniya, “Tug-ani kami, pinaagi sa unsang kagahum gibuhat mo kining mga butanga, o kinsa ang naghatag kanimo niining maong kagahum.” 3Kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Aduna usab akoy ipangu-tana kaninyo; karon tug-ani ako, 4Ang pamautismo ni Juan, gikan ba kadto sa langit o gikan ba sa mga tawo?” 5Ug ilang gitulotimbang kini diha sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, “Kon moingon kita, ‘Gikan sa langit,‘ siya moingon kanato, ‘Nganong wala man lagi ninyo toohi siya?‘ 6Ug kon moingon kita, ‘Gikan sa mga tawo,‘ batoon kita sa tanang mga tawo, kay nagatoo man sila nga si Juan profeta.” 7Ug sila mitubag nga wala kono sila masayud kon diin kadto gikan. 8Ug si Jesus miingon kanila, “Dili ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga butanga.” 9Unya misugod siya sa pagsugilon sa mga tawo niining sambingaya: “Dihay usa ka tawo nga nagtanum ug parrasan, ug kini iyang gipasaopan sa mga tawo, ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit sulod sa hataas nga panahon. 10Ug sa pag-abut na sa panahon sa tingpopo, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron siya maoy ilang hatagan ug bahin sa mga bunga parrasan; apan gibunalan siya sa mga saop ug ilang gipapauli nga walay dala. 11Ug unya iyang gipaadto ang lain na usab nga ulipon; apan kini siya usab ilang gibunalan ug gipakaulawan, ug ilang gipapauli nga walay dala. 12Ug iya pang gipaadto ang ikatulo; apan kini siya ilang gisamaran ug giabog ngadto sa gawas. 13Unya ang tag-iya sa parrasan miingon, ‘Unsa may buhaton ko? A, paadtoon ko ang akong pinalanggang anak; tingalig ilang tahuron siya.‘ 14Apan sa ilang pagkakita kaniya, ang mga saop nasig-ingon ang usa sa usa, ‘Kini mao ang manununod; patyon ta siya aron maato na ang kabilin. 15Ug ilang gilabog siya ngadto sa gawas sa parrasan ug ilang gipatay. Nan, unsa may buhaton kanila sa tag-iya sa parrasan. 16Iyang adtoon ug pamatyon ang maong mga saop, ug ang parrasan iyang ihatag ngadto sa uban.” Sa pagkadungog nila niini, sila miingon, “Palayo kana!” 17Apan gitutokan sila niya nga nag-ingon, “Nan, unsa man lang diay kining nahisulat: ‘Ang maong bato nga sa mga magtu-tukod gisalikway nahimong ulohang bato sa pamag-ang‘? 18Ang tanan nga mahulog sa ibabaw niining batoha, mawataswatas; apan bisan kinsa nga mapusdakan niini, mapulpog siya.” 19Ug ang mga escriba ug ang mga sacerdote nga punoan misulay sa pagdakop kang Jesus niadtong tungora, apan nahadlok sila sa katawhan, kay nasabut man ugod nila nga sila mao ang gitumong niya sa iyang pagsugilon sa maong sambingay. 20Ug ilang gibantayan siya, ug gipaadtoan nilag mga maniniid nga nanagpakaligdong sa ilang pagkatawo, aron unta ilang mabitik siya pinaagi sa iyang isulti, aron ilang ikatugyan siya ngadto sa kagamhanan ug sa pagbulot-an gobernador. 21Ug siya gipangutana nila nga nanag-ingon, “Magtutudlo, kami nasayud nga ikaw nagasulti ug nagapanudlo sa matarung, ug nga ikaw walay pinalabi, hinonoa sa pagkatinuod nagatudlo sa dalan sa Dios. 22Uyon ba sa balaod ang pagbayad namog buhis kang Cesar, o dili ba?” 23Apan siya nakasabut sa ilang lipatlipat, ug miingon kanila, 24“Paki-tai akog kuwarta. Kang kinsa man kining dagway ug ang nahisulat niini?” Sila mitubag, “Kang Cesar.” 25Siya miingon kanila, “Nan, bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios.” 26Ug sa atubangan sa katawhan wala sila makahimo sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang gipamulong; ug sa kahibulong nila sa iyang tubag, sila wala nay lain pang gikasulti. 27Unya giadto siyag mga Saduceo, mga tawo nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw, 28ug siya ilang gipangutana nga nanag-ingon, “Magtutudlo, si Moises nagsulat alang kanato nga kon ang usa ka lalaki kamatyan sa iyang igsoon nga adunay asawa apan walay mga anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini ug magpaliwat siyag mga anak alang sa iyang igsoon. 29Karon dihay pito ka mga magsoon nga lalaki. Ang kamagulangan nangasawa ug unya namatay nga walay mga anak; 30ug ang ikaduha 31ug unya ang ikatulo nangasawa kaniya, ug maingon man silang tanan nga pito namatay nga wala magbilin ug mga anak. 32Ug unya ang babaye usab mamatay. 33Sa pagkabanhaw, ni kinsa man maasawa ang babaye? Kay silang pito nakaasawa man kaniya.” 34Ug si Jesus miingon kanila, “Ang mga anak niining kapanahonan karon nagapangasawa ug nagapamana; 35apan ang mga gipanag-isip nga takus sa pagpakaabut niadtong maong kapanahonan unya ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa o magapamana, 36kay sila dili na man mamatay sanglit kasama na man unya sila sa mga manolunda, ug mga anak man sila sa Dios, ingon nga mga anak sa pagkabanhaw. 37Ug nga pagabanhawon ang mga nangamatay, bisan gani si Moises nagpadayag, diha sa asoy mahitungod sa kahoyng talungon, diin ang Ginoo iyang gitawag nga mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. 38Siya dili Dios sa mga patay, kondili sa mga buhi; kay alang kaniya ang tanang tawo nagakinabuhi.” 39Ug ang pipila sa mga escriba mitubag, “Magtutudlo, maayo ang imong pagkasulti.” 40Kay wala na man ugod silay gipangahas pa sa pagpangutana kaniya. 41Apan siya miingon kanila, “Unsaon ba nila sa pagpakaingon nga si Cristo anak ni David? 42Kay si David na gayud mao ang nagasulti diha sa Basahon sa mga Salmos, nga nagaingon: ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong too, 43hangtud ang imong mga kaaway mahimo ko na nga tumbanan sa imong mga tiil.‘ 44Bisan si David nagatawag diay kaniya nga Ginoo; busa unsaon man niya pagkahimong anak ni David?” 45Ug sa sinultihan nga madungog sa tanang tawo, siya miingon sa iyang mga tinun-an, 46“Likayi baya ninyo ang mga escriba nga mahigugmaon sa paglakawlakaw nga managsul-ob ug hatag-as nga mga bisti, ug sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan, ug sa labing mga maayong lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkoranan diha sa mga kombira, 47sila nga nagasubad sa katigayonan sa mga babayeng balo, ug aron sa pagtabontabon niini nagahimo sila sa hatag-as nga mga pangadye. Mahiaguman ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot.”

will be added

X\