LUCAS 19

1Unya si Jesus misulod sa Jerico ug miagi niini. 2Ug didtoy usa ka lalaki nga ginganlan si Zaqueo. Siya punoan sa mga maniningil sa buhis, ug siya dato. 3Ug siya naninguha sa pagtan-aw kon unsang pagkatawhana si Jesus, apan wala siya makahimo tungod sa panon sa katawhan, kay siya ugod mubo man. 4Ug siya midalagan sa unahan ug misaka sa usa ka kahoyng sikomoro aron sa pagtan-aw kaniya, kay siya taliagi man niadtong dalana. 5Ug sa paghiabut ni Jesus niadtong dapita, siya mihangad ug miingon kaniya, “Zaqueo, dumali ka pagkanaug, kay kinahanglan adto ako moabut sa imong balay karong adlawa.” 6Ug siya midali pagkanaug, ug kaniya midawat siya nga malipayon. 7Ug sa ilang pagkakita niini, silang tanan nanagbagutbot nga nag-ingon, “Misulod siya sa pag-abut diha sa balay sa usa ka tawong makasasala.” 8Ug si Zaqueo mitindog ug miingon sa Ginoo, “Tan-awa, Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan ihatag ko sa mga kabus; ug kon ugaling diha man kanilay akong gikalimbongan ug bisan unsa, igauli ko kini sa upat ka pilo.” 9Ug si Jesus miingon kaniya, “Niining adlawa karon, ang kaluwasan nahiabut niining balaya, sanglit siya usab anak man ni Abraham. 10Kay ang Anak sa Tawo mianhi sa pagpangita ug pagluwas sa nawala.” 11Ug sa nagpatalinghug sila niining mga butanga, si Jesus mipadayon ug misugilon kanila sa usa ka sambingay, tungod kay siya nagkahiduol na man sa Jerusalem, ug tungod kay ila mang gidahum nga ang gingharian sa Dios igapadayag dihadiha. 12Busa miingon siya, “Usa ka tawong hamili mipanaw ngadto sa halayong yuta aron sa pagdawat ug harianong gahum alang sa iyang kaugalingon, ug sa pagpauli tapus niini. 13Ug iyang gipatawag ngadto kaniya ang napulo sa iyang mga ulipon, ug sila iyang gihatagan ug napulo ka mina ug giingnan niya, ‘Ipatigayon ninyo kini hangtud sa akong pagpauli.‘ 14Apan ang iyang mga tagilungsod nanagdumot kaniya, ug siya ilang gipasundan ug mga tinugyanan aron sa pag-ingon, ‘Dili kami buot nga maoy magahari kanamo kining tawhana.‘ 15Sa iya nang paghiuli, tapus madawat niya ang harianong gahum, iyang gipasugoan sa pagduol kaniya ang maong mga ulipon nga iyang gikahatagan sa kuwarta, aron iyang mahibaloan kon pilay ilang nakita sa patigayon. 16Ug sa iyang atubangan miduol ang nahauna nga nag-ingon, ‘Senyor, ang imong usa ka mina hingdugangan ug napulo ka mina.‘ 17Ug siya miingon kaniya, ‘Mao kana, maayong ulipon! Tungod kay sa diyutay kaayo kasaligan ka man diay, ikaw igapahimutang nga magbubuot sa napulo ka lungsod.‘ 18Ug ang ikaduha miduol nga nag-ingon, ‘Senyor, ang imong usa ka mina hingdugangan ug lima ka mina.‘ 19Ug siya miingon kaniya, ‘Ug ikaw igapahimutang nga magbubuot sa lima ka lungsod.‘ 20Ug unya miduol ang usa nga nag-ingon, ‘Senyor, ania ra ang imong mina nga akong gitipigan, giputos ug panyo; 21kay nahadlok ako kanimo, sanglit ikaw mapig-uton man ugod nga pagkatawo; ikaw nagakuha man sa dili imong binutang, ug nagaani sa dili imong pinugas.‘ 22Ug siya mitubag kaniya, ‘Lampingasan nga ulipon, pinaagi sa kaugalingon mong sulti pagahukman ko ikaw sa silot! Nasayud ka man diay unta nga ako maoy usa ka tawong mapig-uton, nga nagakuha sa dili akong binutang ug nagaani sa dili akong pinugas, 23nan, nganong wala man lamang nimo idiposito ang akong kuwarta sa bangko, aron nga sa akong paghiuli makuha ko unta kini nga may tubo? 24Ug siya miingon kanila nga nanagtindog sa duol, “Kuhaa kaniya ang usa ka mina, ug ihatag kana kaniya nga may napulo ka mina!‘ 25(Ug sila miingon kaniya, ‘Senyor, siya aduna nay napulo ka mina‘‘) 26‘Sultihan ko kamo, nga siya nga adunay iya pagahatagan ug labaw pa; apan siya nga walay iya. pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. 27Ug mahitungod niining akong mga kaaway nga wala mobuot nga ako maoy magahari kanila, dad-a sila dinhi ug patya ninyo sila sa akong atubangan.‘“ 28Ug sa nakapamulong na siya niini, siya mipadayon paglakaw nga nag-una sa pagtungas padulong sa Jerusalem. 29Ug sa nagkahiduol na siya sa Betfage ug Betania, sa bungtod nga ginganlan ug Olivo, duha sa iyang mga tinun-an gisugo niya 30nga nag-ingon, “Umadto kamo nianang balangay sa atbang diin inigsulod ninyo inyong makita ang usa ka nating asno nga gihigot, nga wala pa gayud hikabay-ig tawo; hubara ninyo kini ug dad-a dinhi. 31Kon adunay mangutana kaninyo, ‘Nganong gihubad ninyo kana?‘ isulti ninyo kini, ‘Gikinahanglan siya sa Ginoo.‘“ 32Ug nangadto ang iyang mga gisugo, ug ilang nakita kini sumala sa iyang giingon kanila. 33Ug samtang naghubad sila sa nating asno, ang mga tag-iya niini miingon kanila, “Nganong inyo mang gihubad kanang nati?” 34Sila mitubag nga nag-ingon, “Gikinahanglan siya sa Ginoo.” 35Ug ilang gidala kini ngadto kang Jesus, ug sa gikahapinan na nila kini sa ilang mga kupo, si Jesus ilang gipakabayo niini. 36Ug sa nagpalakaw na siya niini, sila nanagpamuklad sa ilang mga kupo diha sa dalan. 37Ug sa nagkahiduol na siya, sa diha na siya sa lugsonganan sa Bungtod sa mga Olivo, sa makusog nga tingog ang tibuok panon sa mga tinun-an misugod sa paghugyaw ug sa pagdalayeg sa Dios tungod sa mga milagro nga nakita nila, 38nga nanag-ingon, “Dalaygon ang Hari nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!” Kalinaw sa langit ug himaya sa kahitas-an!” 39Ug sa panon sa katawhan dihay mga Fariseo nga miingon kaniya, “Magtutudlo, badlonga gani ang imong mga tinun-an.” 40Kanila mitubag siya nga nag-ingon, “Sultihan ko kamo, nga kon kini sila nagpakahilum pa, ang mga bato mao ang managsinggit.” 41Ug sa nagkahiduol na siya ug sa pagkakita niya sa siyudad, kini iyang gihilakan 42nga nag-ingon, “Kon unta bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga maoy pasikaranan sa kalinaw! Apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. 43Kay ikaw pagahiabtan ra sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural ug yuta libut kanimo, ug ikaw pagalikusan ug pagapiiton sa tanang dapit, 44ug igapusdak ikaw sa yuta, ikaw ug ang imong mga kabataan sa sulod kanimo, ug dili nila ikaw binlan ug usa ka bato nga magapatong sa bato; kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo.” 45Ug siya misulod sa templo ug ang mga tawo nga nanagpamaligya iyang gisugdan sa pag-abog paingon sa gawas, 46ug siya miingon kanila, “Kini nahisulat, ‘Ang akong balay pagatawgon nga balayng ampoanan; apan kini gihimo ninyong langub sa mga tulisan.” 47Ug siya nagpanudlo matag-adlaw sulod sa templo, ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga escriba ug ang kadagkuan sa mga katawhan naninguha sa pagpatay kaniya; 48apan wala silay nakaplagan nga sarang mahimo nila, kay ang tanang mga tawo nagpadayon man sa paghangad sa pagpatalinghug kaniya.

will be added

X\