LUCAS 18

1Ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpa-hayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magkaluya. 2Siya miingon kanila, “Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios ni pagtahud sa mga tawo. 3Ug sa maong lungsod dihay usa ka babayeng balo nga nagbalikbalik sa pag-adto kaniya ug sa pag-ingon, ‘Hatagi akog hustisya batok sa akong kaaway.‘ 4Siya wala lang una manumbaling, apan sa ulahiay siya miingon sa iyang kaugalingon, ‘Bisan tuod wala ako mahadlok sa Dios, ni magtahud sa tawo, 5apan kay nagasamok man kanako kining babayeng balo, ako na lang siyang panalipdan basi unya hinoon maugtas ako sa iyang kanunayng pagbalikbalik.‘“ 6Ug ang Ginoo miingon, “Patalinghugi ninyo ang giingon sa dili matarung nga maghuhukom. 7Ug dili ba hatagan sa Dios ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuwaw ngadto kaniya sa maadlaw ug sa magabii. Langay-langayan ba niya sila? 8Sultihan ko kamo, nga sa madali iyang hatagan silag hustisya. Ngani, inig-abut sa Anak sa Tawo, makakaplag ba kaha siyag pagtoo dinhi sa yuta?” 9Ug iya usab nga gisugilon kining usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nanagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarung ug nanagyubit sa uban: 10“Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo ang usa Fariseo ug ang usa maniningil sa buhis. 11Ug ang Fariseo mibarug, ug ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo siya sa ingon niini, ‘O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw; ug ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. 12Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana, ug nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan.‘ 13Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mopayahat sa iyang mga mata ngadto sa kahitas-an, hinonoa nagpanampok siya sa iyang dughan ug nagkanayon, ‘O Dios, kaloy-i ako nga makasasala!‘ 14Sultihan ko kamo, nga sa iyang balay mipauli kining tawhana nga mao hinooy gipakamatarung ug dili kadtong usa; kay ang matag-usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos; apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas.” 15Ug kaniya ilang gipanagdala usab ang ilang mga gagmayng bata aron unta iyang hikapon; ug sa pagkakita niini sa mga tinun-an, ilang gibadlong sila. 16Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, “Paduola kanako ang mga bata ug ayaw ninyo sila pagpugngi, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. 17Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili modawat sa gingharian sa Dios maingon sa dinawatan sa gamayng bata, siya dili makasulod niini.” 18Ug kaniya nangutana ang usa ka punoan nga nag-ingon, “Maayong Magtutudlo, unsa bay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon?” 19Si Jesus mitubag kaniya, “Nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. 20Ikaw nahibalo sa mga sugo: ‘Ayaw pagpanapaw, Ayaw pagbuno, Ayaw pagpangawat, Ayaw pagbakak sa imong pagsaksi, Tumahod ka sa imong amahan ug inahan.‘“ 21Ug siya miingon, “Kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on.” 22Ug sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon kaniya, “Usa pa ka butang ang imong kulang. Ibaligya ang tanan mong kab-tangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit; ug unya umanhi ka ug sumunod kanako.” 23Apan sa iyang pagkadungog niini, siya nasubo sa hilabihan gayud kay siya dato man ugod kaayo. 24Ug si Jesus, sa nagtan-aw siya kaniya, miingon, “Pagkalisud gayud sa mga adunay mga bahandi ang pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios! 25Kay masayon pa sa kamelyo paglusot sa mata sa dagum kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios.” 26Ug sila nga nakadungog niini nangutana, “Nan, kinsa man diay ang arang maluwas?” 27Apan siya mitubag nga nag-ingon, “Ang sa tawo dili mahimo, sa Dios mahimo.” 28Ug si Pedro miingon, “Tan-awa, amo nang gibiyaan ang among mga puloy-anan ug nanagsunod kami kanimo.” 29Si Jesus miingon kanila, “Sa pagkatinuod, ako magaingon kaninyo, nga walay tawo nga nagbiyag puloy-anan o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak, tungod sa gingharian sa Dios, 30nga dili niining panahona karon makadawat sa pilopiloon ka labaw pa niini, ug unya sa kapanahonan nga umalabut, sa kinabu-hing dayon.” 31Ug sa napinig niya ang Napulog-Duha, siya miingon kanila, “Tan-awa, nagatungas kita padulong sa Jerusalem, ug pagatumanon na ang tanang butang nga gisulat sa mga profeta mahitungod sa Anak sa Tawo. 32Kay siya igatugyan ngadto sa mga Gentil, ug pagabugal-bugalan ug pakaulawan ug pagalud-an; 33siya ilang pagahampakon ug pagapatyon; apan sa ikatulo ka adlaw, siya mabanhaw.” 34Apan sila walay nasabtan niining mga butanga; kining sultiha nalilong kanila, ug wala nila matugkad ang iyang buot ipasabut. 35Ug sa nagkahiduol siya sa Jerico, diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka buta nga nagpakilimos; 36ug sa nadungog niya ang pagpangagi sa panon sa katawhan, siya nangutana kon unsa kadto. 37Ug siya gisuginlan nila nga nag-ingon, “Si Jesus nga Nazaretnon anaa nagaagi.” 38Ug siya misinggit nga nag-ingon, “Jesus, Anak ni David, kaloy-i 39Ug siya gibadlong sa mga nanag-una, sa pagpahilum kaniya; apan siya misamot pa hinoon sa pagsinggit nga nag-ingon, “Anak ni David, kaloy-i intawon ako!” 40Ug si Jesus mihunong ug nagsugo nga dad-on kini siya ngadto kaniya; ug sa nahiduol na siya kaniya, iyang gipangutana siya, 41“Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?” Siya mitubag, “Ginoo, nga makakita unta ako.” 42Ug si Jesus miingon kaniya, “Makakita ka na; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo.” 43Ug dihadiha siya nakakita na, ug kaniya mikuyog siya nga nagdayeg sa Dios; ug ang tanang mga tawo, sa ilang pagkakita niini, nanagdalayeg sa Dios.

will be added

X\