LUCAS 17

1Ug si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, “Ang mga pagpanulay sa paghimog sala magaabut gayud hinoon; apan alaut ang tawo nga pinaagi kaniya magaabut kini! 2Maayo pa lang unta hinoon alang kaniya kon gikahigtan siyag galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikatambog siya ngadto sa dagat, kay sa magaangin siya sa usa niining mga gagmay sa pagpakasala. 3Magbantay kamo; kon ang imong igsoon makasala, badlonga siya, ug kon siya maghinulsol, pasayloa siya; 4ug kon sa usa ka adlaw makasala siya sa makapito batok kanimo, ug sa makapito magabalig siya kanimo ug magaingon, ‘Nagbasol ako, ‘kinahanglan pasayloon mo siya.” 5Ug ang mga apostoles miingon sa Ginoo, “Dugangi ang among pagtoo!” 6Ug kanila mitubag ang Ginoo nga nag-ingon, “Kon kamo may pagtoo nga ingon ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining kahoy nga sikomoro, ‘Paibut ug patanum ka diha sa lawod,‘ ug kini mosugot kaninyo. 7“Kinsa ba kaninyo, nga may ulipon nga nagadaro o nagabantay sa mga karnero, nga moingon kaniya inig-abut niya gikan sa umahan, ‘Umari ka sa madali ug lumingkod ka tambong sa kan-anan‘? 8Dili ba ang iyang pagabuhaton mao hinoon ang pag-ingon kaniya, ‘Paghikayg akong ipanihapon, ug pamakos ug alagari ako hangtud nga makakaon ug makainom na ako; ug tapus niini mao pay imong pagkaon ug pag-inom‘? 9Pasalamatan ba niya ang iyang ulipon tungod kay kini nagbuhat sa gisugo kaniya? 10Maingon man usab niini kamo, sa makabuhat na kamo sa tanang gisugo kaninyo, umingon kamo, ‘Kami mga ulipon nga walay hinungdan, kay kami igo lamang nagbuhat sa kinahanglan among pagabuhaton ingon nga among katungdanan.‘“ 11Ug sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem, siya miagi subay sa pag-utlan sa Samaria ug sa Galilea. 12Ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay, siya gisugat sa napulo ka mga tawong sanlahon nga nanagtindog nga nagpaantaw 13ug sa makusog nga tingog nanag-ingon, “Jesus, Magtutudlo, kaloy-i intawon kami.” 14Ug sa iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, “Lumakaw kamo ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga sacerdote.” Ug sa nagpanglakaw sila, nangaayo sila. 15Unya usa kanila, sa iyang pagkakita nga siya maayo na, mibalik ug sa ma-kusog nga tingog nagdayeg sa Dios; 16ug siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ug kadto siya usa ka Samarianhon. 17Ug si Jesus miingon, “Dili ba napulo man ang naayo? Hain ba ang siyam? 18Wala ba kanilay nakita nga mibalik ug nagdayeg sa Dios gawas niining dumuloong?” 19Ug si Jesus miingon kaniya, “Tumindog ug lumakaw ka; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo.” 20Ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kon kanus-a ang iabut sa gingharian sa Dios, siya mitubag kanila, “Ang gingharian sa Dios moabut nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga mapaniid; 21ug dili usab sila magaingon, ‘Dia ra?‘ o ‘Tua ra!‘ Kay tan-awa, ang gingharian sa Dios anaa ra sa taliwala ninyo.” 22Ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, “Ang mga adlaw magaabut ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tawo, apan dili kamo makakita niini. 23Ug sila manag-ingon unya kaninyo, ‘Tua ra!‘ o ‘Dia ra!‘ Ayaw gayud kamo pag-adto, ayaw gayud kamo pagnunot kanila. 24Kay maingon nga ang kilat magakilab ug pagadan-agan niini ang langit gikan sa usa ka bahin ngadto sa laing bahin, maingon man usab unya ang Anak sa Tawo sa iyang adlaw. 25Apan kinahanglan una nga siya magaantus sa daghang mga butang ug igasalikway niining kaliwatana. 26Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa Tawo. 27Sila nanagpangaon, sila nanag-inom, sila nanagpangasawa ug nanagpamana, hangtud sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, ug ang lunop miabut ug niini gilaglag silang tanan. 28Maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot—nga sila nanagpangaon, nanag-inom, nanagpamalit, nanagpamaligya, nanagpananum, nanagtukod ug mga balay, 29apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupri ug niini gilaglag silang tanan— 30maingon man usab unya niini sa adlaw nga igapadayag na ang Anak sa Tawo. 31Niadtong adlawa, siya nga anha sa atop ug ang iyang mga butang adto sa sulod sa balay, ayaw na siya pakanauga aron sa pagkuha pa niini; ug maingon man usab, siya nga anha sa uma ayaw na pabalika. 32Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. 33Bisan kinsa nga magatinguha sa pagpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini; apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi, magapatunhay hinoon niini. 34Sultihan ko kamo, nga niadto unyang gabhiona duha ka tawo anha sa usa ka higdaan; ang usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. 35Duha ka babaye manag-abay sa paggaling; usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. 36Duha ka lalaki anha sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan.” 37Ug sila miingon kaniya, “Asa man, Ginoo?” Siya mitubag, “Diin gani ang patay, atua usab didto magakatapok ang mga agila.”

will be added

X\