JUAN 8

1apan si Jesus miadto sa Bungtod sa mga Olivo. 2Ug sa pagkakaadlawon, siya miadto na usab sa templo. Ug ang tanang tawo nangadto kaniya, ug siya milingkod ug iyang gipanudloan sila. 3Ug ngadto kaniya gipanagdala sa mga escriba ug mga Fariseo ang usa ka babaye nga hing-abtan nga nanapaw. Ug ilang gipatindog siya sa taliwala 4ug miingon sila kang Jesus, “Magtutudlo, kining babayhana nadakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. 5Ug diha sa kasugoan, si Moises nagsugo kanato nga ang ingon kaniya kinahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato. Unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?” 6Kini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna silay ikasumbong batok kaniya. Ug si Jesus mitikubo ug nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. 7Ug kay nagpadayon man gayud sila sa pagpangutana kaniya, siya mitul-id ug miingon kanila, “Kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunahag labay kaniyag bato.” 8Ug unya miusab siya patikubo ug mipadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. 9Apan sa pagkadungog nila niini, sila namahawa nga nagtinagsatagsa, sugod sa labing tigulang. Ug si Jesus mao na lamang ang nahibilin uban sa babaye nga nagtindog sa iyang atubangan. 10Unya mitul-id si Jesus ug miingon kaniya, “Babaye, hain na sila? Wala bay mihukom kanimog silot?” 11Siya mitubag, “Wala, Senyor.” Ug si Jesus miingon kaniya, “Dili usab ako mohukom kanimog silot. Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala.” 12Ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag ug kinabuhi.” 13Ug ang mga Fariseo miingon kaniya, “Ikaw mao ang nagahimog panghimatuod bahin sa imong kaugalingon; ang imong panghimatuod maisip nga dili tinuod.” 14Si Jesus mitubag kanila, “Bisan tuod ako mao ang naghimog panghimatuod bahin sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod tinuod kay nahibalo man ako kon diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala nahibalo kon diin ako gikan ug asa ako padulong. 15Kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi; apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. 16Ngani kon himoon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod kay dili man ako rang usa ang magahukom, kondili ako ug ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako. 17Nahisulat diha sa inyong kasugoan nga ang panghimatuod sa duha ka tawo pagadawaton ingon nga tinuod. 18Ako usa nga nagahimog panghimatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab ug panghimatuod bahin kanako.” 19Busa nangutana sila kaniya, “Hain man ang imong Amahan?” Si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Kamo wala makaila kanako o sa akong Amahan. Kon nakaila pa kamo kanako nakaila usab unta kamo sa akong Amahan.” 20Kining mga pulonga gisulti ni Jesus didto sa tipiganan sa mga halad, samtang nagpanudlo siya sulod sa templo. Apan walay midakop kaniya kay wala pa man moabut ang iyang panahon. 21Ug kanila misulti siya pag-usab nga nag-ingon, “Ako molakaw. Unya mangita kamo kanako, apan mangamatay kamo diha sa inyong pagkamakasasala. Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto.” 22Unya ang mga Judio nanag-ingon, “Magpatay ba kaha siya sa iyang kaugalingon, kay nag-ingon man siya, ‘Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto‘?” 23Siya miingon kanila, “Kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo tagadinhi niining kalibutana, ako dili tagadinhi niining kalibutana. 24Busa giingnan ko kamo nga mangamatay kamo diha sa inyong mga sala, kay mangamatay man gayud kamo diha sa inyong mga sala gawas kon motoo kamo nga ako mao siya.” 25Ug sila nangutana kaniya, “Kinsa ka ba diay?” Si Jesus miingon kanila, “Ako mao ang gikasugilon ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. 26Daghan akog igsusulti ug ighuhukom mahitungod kaninyo; apan matinuoron siya nga mao ang nagpadala kanako, ug ang akong nadungog gikan kaniya ginapahayag ko ngadto sa kalibutan.” 27Wala nila masabut nga siya nagsulti kanila mahitungod sa Amahan. 28Busa si Jesus miingon, “Sa diha nga maisa na ninyo ang Anak sa Tawo, nan, inyong mahibaloan nga ako mao siya ug nga wala akoy ginabuhat sa kinaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa nga nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kanako sa Amahan. 29Ug siya nga mao ang nagpadala kanako ania uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot kaniya.” 30Samtang nagsulti siya niini, daghan ang misalig kaniya. 31Unya si Jesus miingon sa mga Judio nga misalig kaniya, “Kon pabilin kamo sa akong pulong, nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an, 32ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan.” 33Ug sila mitubag kaniya. “Mga kaliwat baya kami ni Abraham, ug wala gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Naunsa ba nga nakaingon ka man, ‘Pagahatagan kamog kagawasan‘?” 34Ug si Jesus mitubag kanila, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga magapakasala ulipon sa sala. 35Ang ulipon dili magapuyo nga dayon diha sa panimalay, apan ang anak magapuyo nga dayon. 36Tungod niini, kon ang Anak mao ang magahatag kaninyog kagawasan, kamo mahimo gayud nga mga tawong gawas. 37Nasayud bitaw ako nga kamo mga kaliwat ni Abraham, ngani gitinguha ninyo ang pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong dili man makakaplag ug luna diha kaninyo. 38Ako nagasulti sa nakita ko sa atubangan sa akong Amahan, ug kamo nagabuhat sa nadungog ninyo sa atubangan sa inyong kaugalingong amahan.” 39Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, “Si Abraham mao ang among amahan.” Si Jesus miingon kanila, “Kon mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. 40Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako— sa pagpatay sa tawo nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat niini si Abraham. 41Kamo nagabuhat sa gibuhat sa inyong kaugalingong amahan.” Ug sila miingon kaniya, “Dili kami mga pinaangkan. Kami usa rag Amahan, nga mao ang Dios.” 42Si Jesus mitubag kanila, “Kon ang Dios mao pa ang inyong Amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay migula ug mianhi man ako gikan sa Dios. Ako wala moanhi sa akong kinaugalingong pagbulot-an, kondili siya mao ang nagpadala kanako. 43Nganong dili man kamo makasabut sa akong sinultihan? Tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong. 44Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labut sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inigpamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. 45Apan kay nagsulti man ako sa kamatuoran, kamo dili motoo kanako. 46Kinsa ba kaninyoy makapamatuod nga ako nakahimog sala? Kon ako nagasulti man sa kamatuoran, nganong dili man kamo motoo kanako? 47Siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan ngano nga dili kamo makabati niini mao nga kamo dili gikan sa Dios.” 48Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, “Dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw Samarianhon ug giyawaan?” 49Si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Ako wala hingyawai; hinonoa ako nagapasidungog sa akong Amahan, ug kamo nagapakaulaw kanako. 50Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Anaay usa nga nagatinguha niini alang kanako, ug siya mao ang magahukom. 51Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon.” 52Ug ang mga Judio miingon kaniya, “Karon napiho na gayud namo nga ikaw giyawaan. Si Abraham namatay, maingon man ang mga profeta; ug unya moingon ikaw, ‘Kon adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makatilawg kamatayon.‘ 53Labaw ka pa ba sa atong amahan nga si Abraham, nga namatay? Ug ang mga profeta nangamatay! Nagpakakinsa ka ba oroy?” 54Si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Kon ako mao pa ang nagpasidungog sa akong kaugalingon, nan, walay hinungdan ang maong kadungganan. Ang nagapasidungog kanako mao ang akong Amahan, ang inyong giingon nga mao ang inyong Dios. 55Apan wala man lagi kamo makaila kaniya; ako nakaila kaniya. Kon nag-ingon pa ako nga ako wala makaila kaniya, nan, bakakon unta ako sama kaninyo. Apan ako nakaila kaniya ug nagatuman sa iyang pulong. 56Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi; ug siya nakakita niini ug nagsadya.” 57Ug ang mga Judio miingon kaniya, “Wala pa man gani makalim-an ka tuig ang imong kagulangon, ug nakakita ka na kang Abraham?” 58Si Jesus miingon kanila, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako.” 59Tungod niini namunit silag mga bato aron ilabay kaniya. Apan si Jesus mitago ug migula sa templo.

will be added

X\