JUAN 7

1Ug tapus niini si Jesus misuroy sa Galilea; ug siya dili buot mosuroy sa Judea kay ang mga Judio naninguha man sa pagpatay kaniya. 2Ug karon nagsingabut na ang fiesta sa mga Judio, ang fiesta sa mga Payag. 3Ug ang iyang mga igsoong lalaki miingon kaniya, “Pumahawa ka dinhi ug umadto ka sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga buhat nga imong ginahimo. 4Kay walay tawo nga magabuhat sa tago kon mao may iyang tinguha nga ilhon siya sa dayag. Kon buhaton mo man kining mga butanga, nan, ipadayag ang imong kaugalingon ngadto sa kalibutan.” 5Kay bisan ang iyang mga igsoon wala man mosalig kaniya. 6Ug si Jesus miingon kanila, “Wala pa moabut ang akong higayon, apan ang inyong higayon ania kanunay. 7Ang kalibutan dili makadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat niini. 8Kamo maoy umadto sa fiesta. Dili ako motungas ngadto sa fiesta, kay ang akong panahon wala pa moabut sa hingpit.” 9Ug sa nakapamulong siya niini, siya mipabilin sa Galilea. 10Apan sa nangadto na sa fiesta ang iyang mga igsoon, siya usab miadto, dili pinasundayag kondili ingon nga siyasiya ra. 11Ug didto sa fiesta ang mga Judio nangita kaniya ug nanag-ingon, “Hain ba siya?” 12Ug didtoy daghang mga hohongihong sa mga tawo mahitungod kaniya. Samtang may nanag-ingon, “Siya maayong tawo,” ang uban nanag-ingon, “Dili, hinonoa nagapasalaag siya sa mga tawo.” 13Hinoon, tungod sa kahadlok nila sa mga Judio walay misulti sa dayag mahitungod kaniya. 14Ug sa nanungatunga na ang fiesta, si Jesus misaka sa templo ug nanudlo. 15Ug ang mga Judio nahibulong niini, nga nanag-ingon, “Naunsa bang may hingkat-onan man kining tawhana nga wala man unta siya makaiskuyla?” 16Ug si Jesus mitubag kanila, “Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kondili iya sa nagpadala kanako. 17Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulot-an. 18Bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulot-an nagapangita sa iyang kaugalingong kadungganan; apan bisan kinsa nga magapangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya, siya matinuoron ug wala diha kaniya ang pagkamalimbongon. 19Dili ba si Moises mao man ang naghatag kaninyo sa kasugoan? Ngani wala kaninyoy nagatuman sa kasugoan. Kay nganong naninguha man lagi kamo sa pagpatay kanako?” 20Ug ang mga tawo mitubag, “Giyawaan ka! Kinsa bay naninguha sa pagpatay kanimo?” 21Si Jesus mitubag kanila, “Gihimo ko ang usa ka buhat, ug kamong tanan nahitingala niini. 22Si Moises naghatag kaninyo sa sirkunsisyon (dili nga gikan gayud kini kang Moises, kondili sa mga ginikanan), ug kamo mosirkunsidar ug tawo sa adlaw nga igpapahulay. 23Kon ang tawo sirkunsidahan man sa adlaw nga igpapahulay aron ang kasugoan ni Moises dili malapas, masuko ba diay kamo kanako tungod kay sa adlaw nga igpapahulay giayo ko ang tibuok lawas sa usa ka tawo? 24Ayaw na kamo pagpanghukom pinasikad sa panagway, hinonoa pagpanghukom kamo sa matarung nga paghukom.” 25Busa may mga tawo sa Jerusalem nga nanag-ingon, “Dili ba kining tawhana mao man ang buot unta nilang patyon? 26Ug karon ania na siya ug nagsulti sa dayag, apan wala man lagi silay gikasulti batok kaniya! Sarang ba kaha nga ang mga punoan sa pagkatinuod nahibalo na nga kini siya mao ang Cristo? 27Hinoon nasayud kita diin gikan kining tawhana; ug kon mahitungha na ang Cristo, walay bisan kinsa nga masayud diin siya gikan.” 28Tungod niini, sa iyang pagpanudlo sulod sa templo, si Jesus mipahayag nga nag-ingon, “Nakaila ba diay kamo kanako, ug nasayud ba diay kamog diin ako gikan? Apan wala baya ako moanhi sa akong kinaugalingong pagbulot-an. Siya tinuod, siya nga mao ang nagpadala kanako, ug kamo wala makaila kaniya. 29Ako nakaila kaniya, kay ako gikan man kaniya ug siya mao man ang nagpadala kanako.” 30Tungod niini naninguha sila sa pagdakop kaniya, apan walay midakop kaniya kay wala pa man moabut ang iyang panahon. 31Apan daghan sa mga tawo ang misalig kaniya; ug sila nanag-ingon, “Kon mahitungha na ang Cristo, himoon ba kaha niya ang labaw pa ka daghang milagro kay sa nahimo niining tawhana?” 32Ug ang mga Fariseo nakadungog sa panon sa katawhan nga naghohongihong niini mahitungod kaniya, ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo nagpadalag mga polis sa pagdakop kaniya. 33Tungod niini si Jesus miingon, “Ako magapakig-uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon, ug unya moadto na ako kaniya nga mao ang nagpadala kanako. 34Kamo mangita kanako apan dili kamo makakaplag kanako; ug diin atua ako, niini dili kamo makaadto.” 35Ug ang mga Judio nasig-ingon, ang usa sa usa, “Unsa man kahay buot niyang aadtoan, nga dili man kono kita makakaplag kaniya? Buot ba siya moadto sa mga Judio nga nanghitibulaag taliwala sa mga Gresyanhon ug manudlo sa mga Gresyanhon? 36Unsa ba kahay buot niya ipasabut sa iyang pag-ingon, ‘Kamo mangita kanako apan dili kamo makakaplag kanako,‘ ug, ‘Diin atua ako, niini dili kamo makaadto‘?” 37Ug unya sa katapusang adlaw, ang labing dakung adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, “Kon adunay tawong giuhaw, umari siya kanako ug uminom. 38Sa mosalig kanako, sumala sa giingon sa kasulatan, ‘Gikan sa iyang kasingkasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi.‘“ 39Ug siya nagsulti niini labut sa Espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya; kay ang Espiritu wala pa man ikahatag, sanglit niadtong tungora si Jesus wala pa man himayaa. 40Ug sa ilang pagkadungog niining mga pulonga, dihay pipila sa mga tawo nga nanag-ingon, “Sa pagkatinuod kini siya mao ang profeta.” 41Ang uban nanag-ingon, “Kini siya mao ang Cristo.” Apan dihay nanag-ingon, “Magagikan ba ugod sa Galilea ang Cristo? 42Dili ba giingon man sa kasulatan nga ang Cristo magagikan sa kaliwatan ni David, ug gikan sa Betlehem, ang balangay diin didto si David?” 43Busa nahitabo ang panagkasumpaki sa mga tawo tungod kaniya. 44Ang uban kanila buot unta modakop kaniya, apan walay midakop kaniya. 45Ug unya ang mga polis namalik ngadto sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga Fariseo nga nangutana kanila, “Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?” 46Ang mga polis mitubag nga nanag-ingon, “Wala pa gayuy tawo nga nakasulti sama niining tawhana!” 47Ug ang mga Fariseo mitubag kanila, “Nagpahisalaag ba diay usab kamo? 48Duna bay usa sa mga punoan o sa mga Fariseo nga misalig kaniya? 49Apan kining mga tawong komon nga walay hibangkaagan sa kasugoan, sila mga tinunglo.” 50Usa kanila nga mao si Nicodemo, nga kaniadto miduaw gani kang Jesus, nangutana kanila, 51“Ang atong kasugoan, mohukom ba diay kinig tawo aron silotan sa wala unay pagpatalinghug kaniya ug pagpakisayud unsa ang iyang nabuhat?” 52Sila mitubag kaniya, “Gikan ka ba usab diay sa Galilea? Susiha ug imong masuta nga walay mobarug nga profeta nga taga-Galilea.” 53Ug ang matag-usa kanila mipauli sa iyang kaugalingong balay,

will be added

X\