JUAN 4

1Ug sa pagkasayud sa Ginoo nga ang mga Fariseo nakadungog nga si Jesus nangabig ug nagpangbautismog labi pa ka daghang mga tinun-an kay kang Juan. 2(bisan tuod dili gayud si Jesus mao ang nangunay sa pagpangbautismo kondili ang iyang mga tinun-an lamang), 3siya mipahawa sa Judea ug mibalik sa Galilea. 4Ug siya kinahanglan gayud nga mahiagi latas sa Samaria. 5Busa nahiabut siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan ug Sicar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose 6Ug didto ang atabay ni Jacob; ug si Jesus, sanglit gikapuyan man siya tungod sa iyang panaw, milingkod tupad sa atabay. Ug kadto may ikaunom na ang takna. 7Ug dihay usa ka babayeng Samarianhon nga miabut aron sa pagkalos ug tubig. Ug si Jesus miingon kaniya, “Paimna ra ko.” 8Kay ang iyang mga tinun-an nangadto man sa lungsod aron sa pagpalit ug makaon. 9Ang babayeng Samarianhon miingon kaniya, “Naunsa ba nga ikaw nga usa ka Judio mihangyo man nga paimnon ko nga usa ka babayeng Samarianhon?” Kay ang mga Judio ugod wala may pakigharong sa mga Samarianhon. 10Ug si Jesus mitubag kaniya, “Kon nasayud ka pa lamang sa gasa sa Dios, ug kon kinsa kining nagaingon kanimo, ‘Paimna ra ko,‘ mangayo ka gayud unta kaniya ug ikaw hatagan niyag buhi nga tubig.” 11Ang babaye miingon kaniya, “Senyor, ikaw wala ganiy arang ikatimba, ug ang atabay lalum; asa man nimo kuhaa kanang imong buhi nga tubig? 12Labaw ka pa ba sa among ginikanan nga si Jacob nga maoy naghatag kanamo niining atabay, ug sa tubig niini nag-inom siya ug ang iyang mga anak ug ang iyang mga hayop?” 13Si Jesus miingon kaniya, “Ang tanan nga magainom niining tubiga pagauhawon pag-usab, 14apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayud pagauhawon; kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon.” 15Ang babaye miingon kaniya, “Senyor, hatagi ra ko nianang tubiga aron dili na ako uhawon, ni moanhi pa dinhi aron sa pagkalos.” 16Ug si Jesus miingon kaniya, “Lumakaw ka, tawga ang imong bana, ug bumalik ka dinhi.” 17Ang babaye mitubag kaniya, “Wala baya akoy bana.” Si Jesus miingon kaniya, “Tinuod ang imong giingon, ‘Wala akoy bana‘; 18kay tuod ikaw may lima na man ka bana, ug siya nga gikaipon mo karon dili man imong bana. Tinuod gayud kining imong giingon.” 19Ang babaye miingon kaniya, “Senyor, naila ko nga ikaw usa ka profeta. 20Ang among mga ginikanan nanagsimba dinhi niining bukira; apan kamo magaingon nga sa Jerusalem atua ang dapit diin kinahanglan ang mga tawo adto magasimba.” 21Ug si Jesus miingon kaniya, “Babaye, toohi ako, taliabut na ang takna nga kamo magasimba sa Amahan dili lamang dinhi ra niining bukira, ni sa Jerusalem. 22Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi; kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Judio. 23Apan ang takna taliabut, ug karon mao na, nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa Amahan nga maoy managsimba kaniya. 24Ang Dios espiritu, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.” 25Ang babaye miingon kaniya, “Ako nasayud nga ang Mesias umaabut (siya nga ginatawag ug Cristo); inig-abut na unya niya, siya mao ang magasaysay kanato sa tanang mga butang.” 26Si Jesus miingon kaniya, “Ako nga nakigsulti kanimo mao siya.” 27Niining tungora, nanagpangabut ang iyang mga tinun-an. Ug sila nanghibulong nga babaye ang iyang gipakigsulti, apan wala kanilay nakaingon, “Unsa may imong gusto?” o, “Nganong nakigsulti ka man kaniya?” 28Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug miadto siya sa lungsod ug miingon sa mga tawo, 29“Umari kamo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko. Mao ba kaha kini ang Cristo?” 30Ug sila nanggula sa lungsod ug nangadto kaniya. 31Sa maong higayon giagda siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, “Rabi, kumaon ka.” 32Apan siya miingon kanila, “Ako adunay kan-onon nga wala ninyo hibaloi.” 33Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay ang usa sa usa nga nag-ingon, “May nakahatud ba kaniyag pagkaon?” 34Si Jesus miingon kanila, “Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa nagpadala kanako, ug ang pagtuman sa ipabuhat niya. 35Dili ba magaingon man kamo, ‘Upat pa ka bulan, ug unya mao na ang ting-ani‘? Sultihan ko kamo, iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug lantawa ninyo ang kaumahan nga mga hinog na aron pagaanihon. 36Siya nga nagaani magadawat ug suhol, ug magahipos ug bunga alang sa kinabuhi nga dayon, aron ang magpupugas ug ang mag-aani managduyog sa kalipay. 37Kay ginamatud-an niini ang ginaingon, ‘Usa ang magapugas ug lain ang magaani.‘ 38Kamo gisugo ko sa pag-ani niadtong wala ninyo budlayi; ang uban mao ang nanagbudlay, ug kamo nanagpakaambit sa ilang binudlayan.” 39Ug daghang mga Samarianhon sa maong lungsod misalig kaniya tungod sa panghimatuod sa babaye nga nag-ingon, “Siya mitug-an kanako sa tanang nabuhat ko.” 40Busa sa paghiduol kaniya sa mga Samarianhon, sila mihangyo kaniya sa pagpabilin uban kanila; ug siya mipabilin didtog duha ka adlaw. 41Ug milabi pa ka daghan ang mitoo kaniya tungod sa iyang pulong. 42Unya miingon sila sa babaye, “Kami nagatoo dili na tungod sa imong mga pulong, kay kami na gayud mao ang nakadungog kaniya, ug among naila nga siya sa pagkatinuod mao ang Manluluwas sa kalibutan.” 43Tapus sa maong duha ka adlaw siya migikan padulong sa Galilea. 44Kay si Jesus gayud nagpamaduod man nga ang profeta walay dungog diha sa iyang kaugalingong lungsod. 45Busa sa pag-abut niya sa Galilea, ang mga Galileanhon nahinangop sa pagdawat kaniya, sanglit ila mang nakita ang tanang gibuhat niya didto sa Jerusalem sa panahon sa fiesta, kay sila nahiadto man usab sa fiesta. 46Busa nahiadto siya pag-usab sa Cana sa Galilea, diin gihimo gani niyang bino ang tubig. Ug didto sa Capernaum may usa ka opisyal kinsang anak nga lalaki nagmasakiton. 47Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nahiabut sa Galilea gikan sa Judea, siya miadto ug nagpakiluoy kaniya nga unta iyang adtoon ug ayohon ang anak niya, kay kini nag-ungaw na sa kamatayon, 48Ug si Jesus miingon kaniya, “Gawas kon makakita kag mga ilhanan ug mga katingalahan, dili ka motoo.” 49Ang opisyal miingon kaniya, “Senyor, umadto ka intawon sa dili pa mamatay ang akong anak.” 50Ug si Jesus miingon kaniya, “Lumakaw ka, ang imong anak mabuhi.” Ang tawo mitoo sa pulong nga gisulti ni Jesus ug milakaw siya. 51Ug sa naglugsong pa siya sa dalan, ang iyang mga ulipon misugat kaniya ug ilang gisuginlan siya nga ang iyang anak buhi. 52Ug siya nangutana kanila kanus-a siya magsugod sa pagkaayo, ug sila miingon kaniya, “Kagahapon sa ikapito ang takna siya gihuwasan sa hilanat.” 53Ug ang amahan nahinumdom nga kadto mao ang takna sa pag-ingon ni Jesus kaniya, “Ang imong anak mabuhi.”; ug siya mitoo, ug ang iyang tibuok nga panimalay. 54Kini mao ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang paghiabut sa Galilea gikan sa Judea.

will be added

X\