JUAN 2

1Ug sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus; 2ug si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal, uban ang iyang mga tinun-an. 3Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, “Wala na silay bino.” 4Ug si Jesus miingon kaniya, “Babaye, unsay imong labut kanako? Ang akong takna wala pa moabut.” 5Ug ang iyang inahan miingon sa mga sulogoon, “Unsa ganiy iyang isugo kaninyo, buhata ninyo.” 6Ug didtoy nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato, sumala sa batasan sa mga Judio sa pagpanghugas, nga ang matag-usa niini kasudlan ug kaluhaan o katloan ka galon. 7Ug si Jesus miingon kanila, “Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw.” Ug kini ilang gipanagpuno hangtud sa ngabil. 8Ug unya siya miingon kanila, “Pagkabo na kamo niana ug dad-a ngadto sa punoan sa kombira.” Ug kini ilang gidala ngadto kaniya. 9Ug sa natilawan sa punoan sa kombira ang tubig nga nahimo nang bino, ug kay wala man siya masayud diin kini gikan (bisan tuod nasayud niini ang mga sulogoon nga nanagkabo sa tubig), ang punoan sa kombira mitawag sa bana 10ug miingon kaniya, “Nabatasan baya sa mga tawo ang pagdalit pag-una sa maayong bino, ug unya sa diha nga ang mga dinapit makainom na pag-ayo, mao pay pagdalit sa minos nga bino; apan ikaw, imo hinoong gitagoan ang maayong bino hangtud karon.” 11Kini, ang nahauna sa iyang mga milagro, gibuhat ni Jesus didto sa Cana sa Galilea, ug nagpadayag sa iyang himaya; ug ang iyang mga tinun-an nanagpanoo kaniya. 12Ug tapus niini siya milugsong ngadto sa Capernaum, uban ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon ug ang iyang mga tinun-an; ug didto mipabilin sila sulod sa pipila lamang ka adlaw. 13Ug nagkahiduol na ang Pasko sa mga Judio, busa si Jesus mitungas ngadto sa Jerusalem. 14Ug sa sulod sa templo iyang nakita ang mga nanagbaligyag mga baka ug mga karnero ug mga salampati, ug ang mga tigpangilis ug salapi nga diha sa ilang pamatigayon. 15Ug nagbuhat siyag latigo nga pisi ug iyang giabog silang tanan, uban ang mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo; ug iyang giyabo ang mga salapi sa mga tigpangilis ug iyang gipanglintuwad ang ilang mga lamisa. 16Ug siya miingon sa mga nanagbaligyag mga salampati, “Kuhaa ninyo dinhi kining mga butanga; ang balay sa akong Amahan ayaw ninyo paghimoang merkado.” 17Ug ang iyang mga tinun-an nahinumdom nga ang kasulatan nagaingon man, “Ang kamaampingon alang sa imong balay magaut-ot kanako.” 18Busa ang mga Judio miingon kaniya, “Unsa man ang ilhanan nga imong ikapakita kanamo nga ikaw may pagbulot-an sa pagbuhat niini?” 19Ug si Jesus mitubag kanila, “Gubaa ninyo kining templo, ug patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw.” 20Ug ang mga Judio nanagpanubag, “Kining temploha gitukod sulod sa kap-atan ug unom ka tuig, ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw?” 21Apan ang templo nga iyang gipasabut mao ang iyang kaugalingong lawas. 22Mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay, ang iyang mga tinun-an nahinumdom sa iyang pagsulti niini; ug sila nanagpanoo sa kasulatan ug sa pulong nga gisulti ni Jesus. 23Ug sa didto siya sa Jerusalem sa panahon sa fiesta sa Pasko, daghan ang misalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat; 24apan sa iyang bahin wala ni Jesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila, 25kay siya nasayud man sa tanang tawo ug wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatuod ngadto kaniya mahitungod sa tawo, kay siya gayud nasayud man kon unsa ang anaa sa sulod sa tawo.

will be added

X\