JUAN 19

1Busa gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatigo. 2Ug ang mga sundalo nanaglukong ug mga sampinit, ug kini ilang gipahaum sa iyang ulo, ug siya ilang gisul-oban ug kupo nga mapula. 3Ug kaniya miduol sila nga nanag-ingon, “Mabuhi ang Hari sa mga Judio!” ug unya ilang gipanagsagpa siya. 4Ug si Pilato migula na usab ug miingon kanila, “Tan-awa, ania gidala ko siya kaninyo sa gawas aron mahibalo kamo nga wala akoy nakitang ikasumbong batok kaniya.” 5Ug si Jesus migula nga sinul-oban sa purongpurong nga mga sampinit ug sa kupo nga mapula. Ug si Pilato miingon kanila, “Tan-awa, ania ra ang tawo!” 6Sa pagkakita kaniya sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga polis, sila misinggit nga nanag-ingon, “Ilansang mo siya sa krus! Ilansang mo siya sa krus!” Si Pilato miingon kanila, “Kuhaa ninyo siya ug kamoy maglansang kaniya sa krus, kay wala akoy nakitang ikasumbong batok kaniya.” 7Ang mga Judio mitubag kaniya, “Kami adunay balaod, ug sumala niining maong balaod kini siya kinahanglan pagapatyon kay siya nagpaka-Anak sa Dios.” 8Sa pagkadungog ni Pilato niining sultiha, siya misamot sa pagkahadlok. 9Ug siya misulod pag-usab sa palasyo ug miingon kang Jesus, “Tagadiin ba ikaw?” Apan si Jesus wala motubag kaniya. 10Busa si Pilato miingon kaniya, “Dili ka motingog kanako? Wala ka ba mahibalo nga may gahum ako sa pagbuhi kanimo ug may gahum ako sa paglansang kanimo sa krus?” 11Si Jesus mitubag kaniya, “Wala unta ikaw ing kagahum batok kanako kon wala ka pa hatagi niini gikan sa kahitas-an; busa labaw pa kadakug sala ang nagtugyan kanako nganhi kanimo.” 12Tungod niini si Pilato naninguha sa pagbuhi kaniya, apan ang mga Judio misinggit nga nanag-ingon, “Kon imong buhian kining tawhana, dili ka diay higala ni Cesar. Ang tanan nga magapakahari nagapakigbatok kang Cesar.” 13Sa pagkadungog ni Pilato niining mga pulonga, iyang gidala si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa hukmanan, sa usa ka dapit nga ginganlan ug Plataforma nga Bato, ug sa Hebreohanon, Gabata. 14Ug kadto adlaw sa Pangandam alang sa Pasko, sa may ikaunom ang takna. Ug siya miingon sa mga Judio, “Tan-awa, ania ang inyong Hari!” 15Apan sila misinggit nga nanag-ingon, “Pahawaa siya, pahawaa siya, ilansang mo siya sa krus!” Si Pilato miingon kanila, “Ilansang ko ba diay sa krus ang inyong Hari?” Ang mga sacerdote nga punoan mitubag nga nanag-ingon, “Wala kami ing hari gawas kang Cesar.” 16Busa iyang gitugyan siya ngadto kanila aron ilansang sa krus. 17Busa ilang gikuha si Jesus, ug siya milakaw nga nagpas-an sa iyang kaugalingong krus, paingon sa dapit nga ginganlan ug dapit sa kalabera, nga sa Hebreohanon ginganlan ug Golgota. 18Ug didto ilang gilansang siya sa krus uban sa duha pa ka tawo, ang matag-usa sa masigkakilid, ug si Jesus sa taliwala nila. 19Ug si Pilato usab nagsulat ug usa ka pahibalo ug kini iyang gibutang sa ulohan sa krus. Ang pahibalo nag-ingon, “Si Jesus nga taga-Nazaret, ang Hari sa mga Judio.” 20Daghan sa mga Judio nakabasa sa maong pahibalo kay ang dapit diin didto si Jesus ilansang sa krus, haduol ra man sa siyudad; ug kini gisulat man sa mga pinulongan nga Hebreohanon, Latin, ug Gresyanhon. 21Ug ang mga punoang sacerdote sa mga Judio miingon kang Pilato, “Ang isulat mo dili, ‘Ang Hari sa mga Judio,‘ kondili, ‘Kining tawhana nagaingon, Ako mao ang Hari sa mga Judio.‘“ 22Si Pilato mitubag, “Ang gikasulat ko na, gikasulat ko na.” 23Ug sa gikalansang na si Jesus sa mga sundalo diha sa krus, ilang gikuha ang iyang mga bisti ug ila kining gibahin sa upat, usa alang sa matag-sundalo. Apan ang iyang kamisola walay tinahian, lunlon hinabol sukad sa taas hangtud sa ubos. 24Ug sila nanag-ingon ang usa sa usa, “Dili ta kini pagtabastabason, kondili ripahon ta kon kinsay makatag-iya niini.” Kini aron matuman ang kasulatan nga nagaingon: Ilang gibahinbahin ang akong mga bisti alang sa ilang kaugalingon, ug ang akong sinina ilang giripahan.” 25Ug mao kini ang gibuhat sa mga sundalo. Apan sa duol sa krus ni Jesus nanagtindog ang iyang inahan, ug ang babayeng igsoon sa iyang inahan, ug si Maria nga asawa ni Clopas, ug si Maria Magdalena. 26Ug sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang hinigugma nga nanagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan, “Babaye, tan-awa ang imong anak!” 27Unya miingon siya sa tinun-an, “Tan-awa ang imong inahan!” Ug sukad niadtong taknaa gidawat siya sa tinun-an ngadto sa iyang kaugalingong puloy-anan. 28Tapus niini, sa nahibaloan ni Jesus nga ang tanan nahingpit na, siya miingon (sa pagtuman sa kasulatan), “Giuhaw ako.” 29Ug sa duol dihay usa ka panaksan nga puno sa suka, ug ilang gibutang sa isopo ang usa ka espongha nga natuhop sa suka ug kini ilang gitunol sa iyang baba. 30Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya miingon, “Tapus na.” Ug siya, dinuko ang ulo, mitugyan sa iyang espiritu. 31Ug kay kadto adlaw man sa Pangandam, ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay (kay kadtong adlawa nga igpapahulay daku man nga adlaw), gihangyo sa mga Judio kang Pilato nga balibalion ang mga bitiis sa mga tawong himalatyon ug ipakuha ang ilang mga lawas. 32Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gibalibali ang mga bitiis sa nahauna ug sa ikaduha nga gipanaglansang sa krus uban kaniya. 33Apan sa diha na sila kang Jesus, ug ilang nakita nga siya patay na, wala na lang nila balia ang iyang mga bitiis. 34Apan usa sa mga sundalo midughang ug bangkaw sa iyang kilid, ug gilayon dihay miagay nga dugo ug tubig. 35Ug siya nga nakakita niini nagahimog panghimatuod— ang iyang panghimatuod tinuod, ug siya nahibalo nga siya nagasugilon sa tinuod— aron kamo usab managpanoo. 36Kay kining mga butanga nahitabo aron matuman ang kasulatan nga nagaingon, “Walay bukog niya nga mabali.” 37Ug usab ang laing bahin sa kasulatan nagaingon, “Ilang pagatan-awon siya nga ilang gidughang.” 38Tapus niini si Jose nga taga Arimatea, ang tinun-an ni Jesus, apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Judio, mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus; ug siya gitugotan ni Pilato. Busa miadto siya ug gikuha niya ang iyang lawas. 39Ug usab si Nicodemo, siya nga kaniadto mao gani ang nakigkita kang Jesus sa takna sa kagabhion, miadto nga nagdalag mga kalim-an ka kilo nga sinakot nga mirra ug aloe. 40Ug ilang gikuha ang lawas ni Jesus ug gibugkosan kinig mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot, sumala sa batasan sa mga Judio sa paglubong. 41Ug sa dapit diin didto siya ilansang sa krus, diha ang usa ka tanaman, ug sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. 42Ug tungod kay adlaw man kadto sa Pangandam sa mga Judio, ug ang lubnganan haduol ra man, ilang gipahiluna si Jesus didto.

will be added

X\