JUAN 18

1Ug sa nakapamulong na si Jesus niining sultiha, siya miadto uban sa iyang mga tinun-an tabok sa walog ka Kidron, diin didtoy usa ka tanaman, ug niini misulod siya ug ang iyang mga tinun-an. 2Ug si Judas, nga mao ang nagbudhi kaniya, nakatultol usab sa maong dapit kay sa makadaghan si Jesus adto man makigtigum uban sa iyang mga tinun-an. 3Unya sa nakadala na si Judas ug usa ka panon nga mga sundalo ug pipila ka mga polis gikan sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga Fariseo, sila miadto didto nga sangkap sa mga parol ug mga sulo ug mga hinagiban. 4Ug si Jesus, nga nahibalo na sa tanang mahitabo kaniya, misugat ug miingon kanila, “Kinsay inyong gipangita?” 5Sila mitubag kaniya, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” Si Jesus miingon kanila, “Mao ako.” Si Judas, nga mao ang nagbudhi kaniya, nagtindog uban kanila. 6Sa pag-ingon ni Jesus kanila, “Mao ako,” sila misibug ug nangatumba sa yuta. 7Miusab siya sa pagpangutana kanila, “Kinsa bay inyong gipangita?” Ug sila mitubag, “Si Jesus nga taga-Nazaret.” 8Si Jesus miingon kanila, “Giingnan ko na kamo nga mao ako; ug kon ako man ang inyong gipangita, nan, palakta kining mga tawhana.” 9Kini aron matuman ang pulong nga iyang gikasulti, “Sa mga gikatugyan mo kanako, wala ako kawad-i bisag usa.” 10Unya si Simon Pedro nga nagdalag espada, milanit niini ug iyang gitigbas ang ulipon sa labawng sacerdote, ug napalongan kini sa too niyang dalunggan. Ang ngalan sa ulipon mao si Malco. 11Ug si Jesus miingon kang Pedro, “Iuli sa sakob kanang imong espada. Dili ko ba diay imnon ang sulod sa kopa nga gihatag kanako sa Amahan?” 12Ug si Jesus gidakop sa panon sa mga sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga polis sa mga Judio, ug ilang gigapos siya. 13Ug ila unang gidala siya ngadto kang Anas, kay kini siya mao man ang ugangan ni Caifas nga mao ang labawng sacerdote niadtong tuiga. 14Si Caifas mao gani kadto siya ang mihatag ug tambag ngadto sa mga Judio nga maoy maayo nga usa lamang ka tawo ang mamatay alang sa katawhan. 15Ug si Simon Pedro minunot kang Jesus, maingon man ang lain pang usa ka tinun-an. Sanglit kining tinun-ana nailhan man sa labawng sacerdote, siya misulod uban kang Jesus ngadto sa hawanan sa tugkaran sa balay sa labawng sacerdote, 16samtang si Pedro nagtindog didto sa gawas sa pultahan. Unya ang usang tinun-an nga kaila sa labawng sacerdote, miadto sa gawas ug misulti sa babaye nga maoy nagbantay sa pultahan, ug mipasulod kang Pedro. 17Ug ang babaye nga maoy nagbantay sa pultahan miingon kang Pedro, “Dili ka ba usab usa sa mga tinun-an niining tawhana?” Siya mitubag, “Dili baya ako.” 18Ug ang mga ulipon ug ang mga polis nanaghaling ug kalayo sa uling kay matugnaw man ang panahon, ug sila nanagbarug ug nanagdangdang sa ilang kaugalingon. Ug si Pedro usab uban kanila, nagtindog ug nagdangdang sa iyang kaugalingon. 19Ug si Jesus gipangutana sa labawng sacerdote mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang gipanudlo. 20Si Jesus mitubag kaniya, “Nagsulti ako nga walay lipodlipod ngadto sa kalibutan; sa kanunay nagpanudlo ako sa sulod sa mga sinagoga ug sa templo diin adto magtiguman ang tanang mga Judio; wala akoy gikasulti sa tago. 21Nganong mangutana pa man ikaw kanako? Pangutan-a lang ang nanagpakadungog kanako, kon unsa ang akong gisulti kanila; sila nahibalo kon unsay akong gisulti.” 22Ug sa pag-ingon niya niini, usa sa mga polis nga nagtindog sa duol misagpa kang Jesus ug miingon kaniya, “Mao ba kanay tinubagan mo sa labawng sacerdote?” 23Si Jesus mitubag kaniya, “Kon dautan man ang akong gisulti, ipakita ang pagkadautan; apan kon maayo ang akong gisulti, nganong sagpaon mo man ako?” 24Busa gipagapos siya ni Anas ug gipadala kang Caifas, ang labawng sacerdote. 25Ug si Simon Pedro nagtindog ug nagdangdang sa iyang kaugalingon. Ug sila nangutana kaniya, “Dili ka ba usab usa sa iyang mga tinun-an?” Kini gilimod niya ug miingon. “Dili ako.” 26Usa sa mga ulipon sa labawng sacerdote, nga ang paryente niini gipalongan gani ni Pedro sa dalunggan, nangutana kaniya, “Dili ba ikaw kadto ang akong nakita didto sa tanaman uban kaniya?” 27Kini gilimod na usab ni Pedro, ug dihadiha mitogaok ang manok. 28Unya ilang gidala si Jesus gikan sa balay ni Caifas ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa kabuntagon; ug sila wala mosulod sa palasyo aron dili sila kahugawan, nga tungod niana makakaon ra sila sa panihapon sa Pasko. 29Busa si Pilato migula ngadto kanila ug miingon, “Unsa ba ang sumbong nga inyong ipasaka batok niining tawhana?” 30Kaniya mitubag sila nga nanag-ingon, “Kon kining tawhana dili pa mamumuhat ug dautan, wala unta namo siya itugyan kanimo.” 31Ug si Pilato miingon kanila, “Kuhaa ninyo siya ug kamoy maghukom kaniya pinasubay sa inyong balaod.” Ang mga Judio miingon kaniya, “Wala itugot kanamo sa balaod ang pagpapatayg tawo.” 32Kini aron matuman ang pulong nga gisulti ni Jesus sa iyang pagpasabut mahitungod sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. 33Busa si Pilato misulod pag-usab sa palasyo ug iyang gitawag si Jesus ug miingon kaniya, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judio?” 34Si Jesus mitubag kaniya, “Imo ra ba gayud kining pagkasultiha, o may nagtug-an ba kanimo niini mahitungod kanako?” 35Si Pilato mitubag, “Judio ba ugod ako? Ang imong kaugalingong nasud ug ang mga sacerdote nga punoan mao ang nagtugyan kanimo nganhi kanako. Kay unsa bay imong nabuhat?” 36Si Jesus mitubag, “Ang akong pagkahari dili iya niining kalibutana. Kon ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan, moaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Judio. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana.” 37Ug si Pilato miingon kaniya, “Hari ka ba diay?” Si Jesus mitubag kaniya, “Sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatawo, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magapanghimatuod ako sa kamatuoran. Ang tanan sila nga iya sa kamatuoran nagapatalinghug sa akong tingog.” 38Si Pilato nangutana kaniya, “Kay unsa bay kamatuoran?” 39Apan aduna man kamoy batasan nga sa matag-Pasko kinahanglan akong buhian alang kaninyo ang usa ka buok binilanggo, buot ba kamo nga buhian ko kaninyo ang Hari sa mga Judio?” 40Us sila misinggit pag-usab, “Dili kanang tawhana, kondili si Barrabas!” Ug kini si Barrabas usa ka tulisan.

will be added

X\