JUAN 13

1Ug sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabut na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Ug sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtud sa katapusan. 2Ug samtang nanihapon sila, sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na sa yawa diha sa kasingkasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, 3si Jesus, sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa Amahan ngadto sa iyang mga kamot, ug nga diha siya sa Dios magagikan ug nganha siya sa Dios mopadulong, 4mitindog siya gikan sa kan-anan, mihukas sa iyang mga sapot ug gibaksan niyag tualya ang iyang kaugalingon. 5Ug naghuwad siyag tubig sa palanggana ug iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an ug sa pagpahid niini sa tualya nga iyang gibakus. 6Ug miadto siya kang Simon Pedro; ug si Pedro miingon kaniya, “Ginoo, ikaw bay mohugas sa akong mga tiil?” 7Si Jesus mitubag kaniya, “Sa karon dili pa ikaw makasabut niining akong gibuhat, apan unya ugaling makasabut ra ikaw.” 8Si Pedro miingon kaniya, “Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil.” Si Jesus mitubag kaniya, “Kon dili ka pahugas kanako, nan, wala ikaw ing bahin kanako.” 9Ug si Simon Pedro miingon kaniya, “Ginoo, dili lang ang mga tiil ko ra, kondili hasta ang akong mga kamot ug ang akong ulo!” 10Si Jesus miingon kaniya, “Ang nakaligo na dili kinahanglan manghugas pa gawas sa iyang mga tiil, hinoon mahinlo na ang iyang tibuok nga lawas. Ug kamo mga mahinlo na, apan dili hinoon kamong tanan.” 11Kay siya nasayud man kinsa ang magabudhi kaniya; mao man gani nga miingon siya, “Dili tanan kamo mga mahinlo.” 12Ug sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil ug nakasul-ob na siya sa iyang mga sapot ug nahibalik sa kan-anan, siya miingon kanila, “Nakasabut ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? 13Nagatawag kamo kanako nga Magtutudlo ug Ginoo; ug husto kamo kay mao man kana ako. 14Ug kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo nanghugas man gani sa inyong mga tiil, nan, kamo usab kinahanglan mahinugasay sa inyong mga tiil, ang usa sa usa. 15Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. 16Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon; ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. 17Kon kamo mahibalo niining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong buhaton. 18Dili hinoon tanan kaninyo ang gipahinungdan ko niini; ako nakaila sa mga tawo nga akong gipili; ngani kini mahitabo aron matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ‘Gitindakan ako sa tikod sa tawo nga nagkaon uban kanako. 19Gipahibalo ko kini kaninyo karon, sa dili pa kini mahitabo, aron nga inigkahitabo na niini motoo kamo nga ako mao ang Cristo. 20Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako; ug ang modawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako.” 21Ug sa nakasulti na si Jesus niini, siya naguol diha sa espiritu, ug nagpanghimatuod siya nga nag-ingon, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo magabudhi kanako.” 22Ug ang mga tinun-an nagtinan-away ang usa sa usa, nga walay katinoan kon kinsay iyang gipahinungdan niini. 23Usa sa iyang mga tinun-an, siya nga hinigugma ni Jesus, nagpauraray sa dughan ni Jesus. 24Ug si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon kaniya, “Tug-ani ta kinsay iyang gipahinungdan.” 25Busa sa nagpauraray siya sa dughan ni Jesus, siya nangutana kaniya, “Ginoo, kinsa man?” 26Ug si Jesus mitubag, “Siya mao kadtong pagatunolan ko niining pan tapus ikatuslob ko kini sa panaksan.” Ug sa gikatuslob na niya ang pan, kini iyang gitunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27Sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas. Ug si Jesus miingon kaniya, “Ang imong pagabuhaton, buhata sa madali.” 28Sa mga nanambong sa kan-anan walay bisan usa nga nahibalo nganong iyang gisulti kini kaniya. 29Dihay nanaghunahuna nga tungod kay si Judas mao man ang magtitipig sa panudlanan sa kuwarta, si Jesus nag-ingon kaniya, “Pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa fiesta”; o, nga pahatagan kaniya ang mga kabus. 30Ug sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya migula dihadiha. Ug kadto gabii. 31Ug sa paghigula na si Judas, si Jesus miingon, “Karon gikapasidunggan na ang Anak sa Tawo ug diha kaniya gikapasidunggan ang Dios. 32Kon ang Dios pagapasidungan diha kaniya, ang Dios magapasidungog usab kaniya diha sa iyang kaugalingon, ug magapasidungog kaniya dihadiha. 33Mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. Kamo mangita kanako; ug sama sa akong pag-ingon sa mga Judio, ako magaingon usab kaninyo karon, ‘Asa ako padulong, niini dili kamo makaadto.‘ 34Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa. 35Ang tanang tawo makaila nga kamo nga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.” 36Si Simon Pedro miingon kaniya, “Ginoo, asa man ikaw paingon?” Si Jesus mitubag kaniya, “Asa ako paingon dili pa ikaw makasunod kanako karon; apan makasunod ka ra unya.” 37Si Pedro miingon kaniya, “Ginoo, nganong dili man ako makasunod kanimo karon? Ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang kanimo.” 38Ug si Jesus mitubag kaniya, “Ihalad mo ba diay ang imong kinabuhi sa pagpakamatay alang kanako? Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga ang manok dili motogaok hangtud ikalimod mo ako sa makatulo.

will be added

X\