JUAN 11

1Ug dihay nagmasakiton nga usa ka tawo, si Lazaro nga taga-Betania, sa balangay ni Maria ug sa iyang igsoon nga si Marta. 2Kini si Maria, kinsang igsoon nga si Lazaro nagmasakiton, mao kadto ang naghaplas sa Ginoo ug pahumot, ug gipahiran niya ang mga tiil niini pinaagi sa iyang mga buhok. 3Busa si Jesus gipasugoan sa mga magsoong babaye nga nag-ingon, “Ginoo, ang imong hinigugma nagamasakiton.” 4Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, “Kining sakita dili ikamatay, kondili alang kini sa himaya sa Dios, aron ang Anak sa Dios pagahimayaon pinaagi niini.” 5Ug si Jesus nahigugma kang Marta ug sa iyang igsoong babaye ug kang Lazaro. 6Busa sa iyang pagkadungog nga nagmasakiton si Lazaro, siya mipabilin pa ug duha ka adlaw sa dapit diin didto siya. 7Tapus niini siya miingon sa iyang mga tinun-an, “Mangadto kita pag-usab sa Judea.” 8Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, “Rabi, ang mga Judio bag-o pa lang naninguha sa pagbato kanimo, ug karon moadto ka na usab didto?” 9Ug si Jesus mitubag nga nag-ingon, “Dili ba ang adlaw napulo man ug duha ka takna? Kon may magalakaw sa adlaw, siya dili mahipangdol kay siya magatan-aw man sa kahayag niining kalibutan. 10Apan kon adunay magalakaw sa gabii, siya mahipangdol kay ang kahayag wala man diha kaniya.” 11Gisulti niya kining mga butanga, ug unya miingon siya kanila, “Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa paghikatulog.” 12Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, “Ginoo, kon siya nahikatulog, nan, mamaayo ra siya.” 13Ang gihisgutan ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro, apan sila nanagdahum nga ang iyang gipasabot mao ang pagpahulay sa kinaiya nga pagkatulog. 14Busa si Jesus misulti kanila sa walay lipodlipod, “Si Lazaro namatay. 15Ug tungod kaninyo ako nalipay nga wala ako didto aron managpanoo kamo. Apan, tana, mangadto kita kaniya.” 16Ug si Tomas nga ginganlag Kaluha, miingon sa iyang mga masigkatinun-an, “Mangadto usab kita aron mamatay kita uban kaniya.” 17Ug sa pag-abut ni Jesus, iyang nasuta nga si Lazaro upat na ka adlaw didto sa lubong. 18Ug ang Betania duol sa Jerusalem, mga tulo ka kilometro gikan niini, 19ug daghan sa mga Judio ang nangadto kang Marta ug Maria sa paglipay kanila tungod sa ilang igsoon. 20Ug sa pagkadungog ni Maria nga si Jesus nagsingabut na, siya miadto ug misugat kaniya, samtang si Maria nagpabilin nga naglingkod sa sulod sa balay. 21Ug si Marta miingon kang Jesus, “Ginoo, kon dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsoon. 22Hinoon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa Dios, kini igahatag kanimo sa Dios.” 23Si Jesus miingon kaniya, “Ang imong igsoon mabanhaw.” 24Ug si Marta mitubag kaniya, “Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahian nga adlaw.” 25Si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya, 26ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay. Motoo ba ikaw niini?” 27Ug siya miingon kaniya, “Oo, Ginoo, ako nagatoo nga ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ang moanhi sa kalibutan.” 28Ug sa nakasulti na siya niini, siya miadto ug iyang gitawag si Maria nga iyang igsoon ug sa tago gisultihan niya nga nag-ingon. “Nia ang Magtutudlo, ug gipatawag ikaw niya.” 29Sa pagkadungog niya niini, siya midali pagtindog ug miadto kaniya. 30Ug si Jesus wala pa mahiabut sa balangay, kondili didto pa siya sa dapit diin gikasugat niya si Marta. 31Unya ang mga Judio nga didto sa balay uban kang Maria sa paglipay kaniya, sa ilang pagkakita kaniya nga midali pagtindog ug migula, misunod kaniya nga nanagdahum nga moadto siya sa lubong aron sa paghilak didto. 32Ug sa iyang paghiabut sa dapit diin didto si Jesus, ug iyang nakita siya, si Maria mihapa sa iyang tiilan ug miingon kaniya, “Ginoo, kon dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsoon.” 33Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, ug sa mga Judio nga nangabut uban kaniya nga nanaghilak usab, siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol. 34Ug siya nangutana kanila, “Hain ba ninyo siya ibutang?” Ug sila miingon kaniya, “Ginoo, aria ug tan-awa.” 35Ug si Jesus mihilak. 36Busa ang mga Judio nanag-ingon, “Tan-awa, pagkadaku gayud sa iyang paghigugma kaniya!” 37Apan diha kanilay nanag-ingon, “Dili ba kini siya nga maoy nakapabuka sa mga mata sa buta, makahimo usab unta aron dili mamatay si Lazaro?” 38Ug si Jesus, nga miluom pag-usab, miduol sa lubong. Kini usa ka lungib nga gitabonan ug usa ka bato. 39Si Jesus miingon kanila, “Kuhaa ninyo ang bato.” Si Marta, ang igsoon sa minatay, miingon kaniya, “Ginoo, baho na siya karon kay upat na man ka adlaw sa iyang pagkamatay.” 40Si Jesus mitubag kaniya, “Wala ba ako mag-ingon kanimo nga kon motoo ikaw makita mo ang himaya sa Dios.?” 41Busa gikuha nila ang bato. Ug giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ngadto sa kahitas-an, ug miingon siya, “Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipamatian mo ako. 42Ako nahibalo nga ikaw mamati kanako sa kanunay, apan gipamulong ko kini tungod sa panon sa katawhan nga naga-alirong, aron sila motoo nga ikaw mao ang nagpadala kanako.” 43Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Lazaro, gula ngari!” 44Ug ang namatay migula, ang iyang mga kamot ug mga tiil binugkosan ug mga bendahi, ug ang iyang nawong naputos ug panyo. Si Jesus miingon kanila, “Badbari ninyo siya, ug palakta siya.” 45Tungod niini misalig kaniya ang daghan sa mga Judio nga nangadto uban kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus. 46Apan ang pipila kanila miadto sa mga Fariseo ug ilang gisuginlan sila sa gibuhat ni Jesus. 47Busa ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo mipatigum sa Sanhedrin ug miingon, “Unsa may atong buhaton? Kay kining tawhana nagahimog daghang mga milagro. 48Kon pasagdan ta siya niini, ang tanan mosalig kaniya, ug unya aang mga Romanhon manganhi ug ilang laglagon ang atong balaang dapit ug ang atong nasud.” 49Apan usa kanila, si Caifas, nga mao ang labawng sacerdote niadtong tuiga, miingon kanila, “Kamo mga walay alamag. 50Kamo wala gani makasabut nga maoy maayo alang kaninyo nga usa lamang ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, ug nga dili ang tibuok nasud maoy pagalaglagon.” 51Gisulti niya kini dili sa kinaugalingon niyang pagbulot-an, hinonoa, sanglit siya man ang labawng sacerdote niadtong tuiga, nahimo niya ang profesiya nga si Jesus mamatay alang sa nasud, 52ug dili alang sa nasud lamang, kondili usab sa pagtigum aron magkahiusa ang nagakatibulaag nga mga anak sa Dios. 53Tungod niini, sukad niadtong adlawa ang ilang sabut mao ang pagpatay kaniya. 54Busa si Jesus wala na maglakawlakaw sa dayag taliwala sa mga Judio, hinonoa gikan didto miadto siya sa kayutaan duol sa awaaw, sa usa ka lungsod nga ginganlan ug Efraim, ug didto mipabilin siya uban sa mga tinun-an. 55Ug nagsingabut na ang Pasko sa mga Judio; ug sa wala pa kini, daghan ang nanungas gikan sa kabanikanhan ngadto sa Jerusalem aron sa pagpaputli sa ilang kaugalingon. 56Ug sila nangita kang Jesus ug nanag-ingon sa usa ug usa samtang nanagbarug sila didto sa templo, “Unsay inyong hunahuna? Nga dili siya moanhi sa fiesta?” 57Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga Fariseo nagpakanaug ug sugo nga kon adunay masayud diin si Jesus, kinahanglan pahibaloon sila aron ilang dakpon siya.

will be added

X\