JUAN 1

1Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. 2Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. 3Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. 4Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tawo. 5Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. 6Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. 7Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motoo pinaagi kaniya. 8Kini siya dili mao ang kahayag, hinonoa siya mianhi aron sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag. 9Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag-usa ka tawo, kini nagsingabut sa kalibutan. 10Ug siya dinhi na sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. 11Siya nahiabut diha sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga tawo wala modawat kaniya. 12Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios, 13kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kondili sa Dios. 14Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan. 15(Si Juan naghimog pagpanghimatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nag-ingon, “Mao kini siya ang gihisgutan ko sa akong pag-ingon, ‘Siya nga umaanhi sunod kanako gikapahimutang na unahan kanako, kay siya una pa man kanako,‘“) 16Ug gikan sa maong pagkapuno niya kaming tanan nanagpakadawat, grasya tungod sa grasya. 17Kay ang kasugoan gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabut pinaagi kang Jesu-Cristo. 18Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios; ang bugtong Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan— kini siya mao ang nagpaila kaniya. 19Ug mao kini ang gipanghimatuod ni Juan sa diha nga gipadala kaniya sa mga Judio ang mga sacerdote ug mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya, “Kinsa ka man?” 20Siya mitug-an, siya wala maglimod; hinonoa mitug-an siya nga nag-ingon, “Ako dili mao ang Cristo.” 21Ug sila nangutana kaniya, “Unsa ka man diay? Si Elias ka ba?” Siya miingon, “Dili.” “Ikaw ba ang profeta?” Siya mitubag, “Dili.” 22Unya miingon sila kaniya, “Kinsa ka man lagi? Tug-ani kami aron adunay among ikatubag sa mga nanagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon?” 23Ug siya miingon, “Ako mao ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw, ‘Tul-ira ninyo ang agian sa Ginoo,‘ sumala sa giingon ni Isaias nga profeta.” 24Ug kini sila mga sinugo gikan sa mga Fariseo. 25Ug sila nangutana kaniya, “Nan, nganong nagapangbautismo ka man, nga dili ka man diay mao ang Cristo, ni si Elias, ni ang profeta?” 26Ug si Juan mitubag kanila, “Ako nagapangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo anaay nagatindog nga wala ninyo hiilhi, 27siya nga mao ang magaanhi sunod kanako, sa kang kinsang higot sa sapin ako dili gani takus sa paghubad.” 28Kini didto mahitabo sa Betania, tabok sa Jordan, diin si Juan nagpangbautismo. 29Ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon, “Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! 30Mao kana siya ang gihisgutan ko sa akong pag-ingon, ‘Sunod kanako moanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako, kay siya una pa man kanako.‘ 31Ug ako gayud gani wala man masayud kaniya; mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel.” 32Ug si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, “Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon ug salampati gikan sa langit, ug kini nagpabilin diha kaniya. 33Ako gayud wala masayud kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, ‘Siya nga imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo.‘ 34Ug ako nakakita ug gipanghimatuod ko nga kini siya mao ang Anak sa Dios.” 35Ug sa pagkasunod nga adlaw didto na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an; 36ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini naglakaw, ug siya miingon, “Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios!” 37Ug ang duha ka mga tinun-an nakadungog kaniya sa iyang pagsulti niini, ug sila minunot kang Jesus. 38Ug si Jesus milingi ug iyang nakita sila nga nanagsunod kaniya, ug siya miingon kanila, “Unsay inyong gipangita?” Ug sila miingon kaniya, “Rabi (nga sa ato pa, Magtutudlo), diin ka magpuyo?” 39Ug siya miingon kanila, “Umari kamo ug makita ninyo.” Ug sila miadto ug ilang nakita ang iyang gipuy-an; ug sila mipabilin uban kaniya nianang adlawa, kay kadto may ikanapulo na man ang takna. 40Usa sa duha nga nakadungog sa pagsulti ni Juan ug misunod kang Jesus, mao si Andres nga igsoon ni Simon Pedro. 41Ug iyang nakaplagan pag-una ang iyang igsoon nga si Simon, ug miingon kaniya, “Gikahibalag namo ang Mesias” (nga sa ato pa, Cristo); 42ug iyang gidala siya ngadto kang Jesus. Ug si Jesus misud-ong kaniya ug miingon, “Ikaw diay si Simon, ang anak ni Juan? Pagatawgon ikaw nga Cefas” (nga sa ato pa, Pedro). 43Ug sa pagkasunod nga adlaw si Jesus buot moadto sa Galilea. Ug iyang gikahibalag si Felipe ug siya miingon kaniya, “Sumunod ka kanako.” 44Kini si Felipe taga-Betsaida, ang lungsod nila ni Andres ug Pedro. 45Ug gikahibalag ni Felipe si Natanael, ug siya miingon kaniya, “Among gikahibalag siya nga mahitungod gani kaniya si Moises diha sa kasugoan ug usab ang mga profeta nanagsulat, mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga anak ni Jose.” 46Ug si Natanael nangutana kaniya, “Aduna ba guy maayong butang gikan sa Nazaret?” Si Felipe mitubag kaniya, “Umari ka ug tan-awa.” 47Ug nakita ni Jesus si Natanael nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon mahitungod kaniya, “Tan-awa, aniay usa ka tinuod gayud nga Israelinhon, kang kinsa wala ang pagkalimbongan!” 48Ug si Natanael nangutana kaniya, “Naunsa ba nga nakaila ka man diay kanako?” Si Jesus mitubag kaniya, “Sa wala ka pa tawga ni Felipe, samtang nagpasilong ikaw diha sa kahoyng igera, nakita ko ikaw.” 49Ug si Natanael miingon kaniya, “Rabi, ikaw mao ang Anak sa Dios! Ikaw mao ang Hari sa Israel!” 50Ug si Jesus mitubag kaniya, “Mitoo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagpasilong diha sa kahoyng igera? Makita ra unya nimo ang labi pa ka dagkung mga butang kay niini.” 51Ug siya miingon pa kaniya, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga makita ra unya ninyo ang langit nga maabli ug ang mga manolunda sa Dios nga magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa Anak sa Tawo.”

will be added

X\