HEBREO 9

1Karon, bisan ang nahauna nga tugon may mga tulomanon usab sa diosnong pag-alagad, ug may iyang dapit nga balaan, dapit nga balaan niini nga kalibutan. 2Kay may usa ka tabernaculo nga giandam, ang nahauna, diin didto ang tangkawan, ug ang lamesa, ug ang mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios, nga ginganlan dapit nga Balaan. 3Ug sunod sa ikaduha ka tabil, ang tabernaculo nga ginganlan Balaan sa mga balaan; 4Nga may usa ka incensario nga bulawanon, ug ang arca sa tugon nga nahal-upan paglibut sa bulawan, diin didto ang usa ka tibud nga bulawan nga gisudlan sa mana, ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing, ug ang mga papan sa tugon. 5Ug sa ibabaw niini ang mga querubin sa himaya nga nagalandong sa halaran sa pagpasig-uli; nga mahatungod mining mga butanga dili kita karon makahisgot sa tinagsatagsa. 6Karon sa naandam sa ingon kining mga butanga, ang mga sacerdote manulod kanunay sa nahauna nga tabernaculo, sa pagtuman sa mga bulohaton sa mga pag-alagad. 7Apan ngadto sa ikaduha ang labawng sacerdote lamang, sa makausa ra sa usa ka tuig, dili sa walay dugo nga gihalad niya alang sa iyang kaugalingon, ug alang sa mga kasaypanan sa katawohan: 8Ang Espiritu Santo niini nagapaila nga ang dalan ngadto sa dapit nga balaan wala pa ipadayag, samtang nagatindog pa ang nahauna nga tabernaculo; 9Nga maoy usa ka dagway alang niining panahona karon; nga sumala niadto gihalad ang mga gasa ug mga halad, nga mahitungod sa kaisipan, dili makahingpit sa magsisimba, 10Sanglit (uban sa mga kalan-on ug mga ilimnon ug mga nagkalainlaing mga paghugas) mga tulomanon nga lawasnon nga ginapatuman hangtud sa panahon sa pagpabag-o. 11Apan si Cristo nga miabut nga usa ka labawng sacerdote sa mga maayong butang nga palaabuton, pinaagi sa labing daku ug labing hingpit nga tabernaculo, nga dili binuhat sa mga kamot, nga kong sayron, dili niining pagkabuhata, 12Dili usab pinaagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating vaca, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod sa makausa nga sa gihapon ngadto sa dapit nga balaan, sa nakab-ut niya ang walay-katapusan nga pagtubos. 13Kay kong ang dugo sa mga kanding ug mga vaca nga toro, ug ang mga abo sa usa ka dumalaga nga vaca nga gisablig kanila nga mga nahugaw, nagapabalaan ngadto sa pagkahinlo sa unod: 14Dili ba labaw pa gayud ang dugo ni Cristo, nga pinaagi sa Espiritu nga walay katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa Dios nga buhi? 15Ug tungod niining hinungdan siya mao ang Manlalaban sa usa ka bag-ong tugon, sa nahitabo ang kamatayon alang sa pagtubos sa mga paglapas nga nahisakup sa nahauna nga tugon, ang mga gitawag makadawat sa saad sa panulondon nga walay katapusan. 16Kay kong hain ang tugon, didto kinahanglan mahitabo ang kamatayon sa nagahimo niini. 17Kay ang tugon tungod sa kamatayon mapalig-on: kay kini dili magapulos samtang ang nagabuhat niini buhi pa. 18Tungod niana, bisan pa ang nahauna nga tugon wala ikapahanungod nga walay dugo. 19Kay sa gikamantala na ni Moises ang tagsatagsa ka sugo ngadto sa katawohan sumala sa Kasugoan, mikuha siya sa dugo sa mga nating vaca, ug sa mga kanding, uban ang tubig ug balhibo nga mapula ug hisopo, ug gisablig sa basahon ug sa katawohan usab, 20Nga nagaingon: Kini mao ang dugo sa tugon nga gisugo sa Dios nganha kaninyo. 21Labut pa usab gisabligan niya ug dugo ang tabernaculo, ug ingon man ang mga ginamiton sa ministerio. 22Ug sumala sa Kasugoan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinloan sa dugo, ug gawas sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo. 23Busa, kinahanglan nga ang mga hulad sa mga butang sa kalangitan pagahinloan niini; apan ang mga butang langitnon sa ilang kaugalingon pagahinloan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay niini. 24Kay si Cristo wala mosulod sa dapit nga balaan nga binuhat sa kamot, ingon sa sumbanan sa matuod; kondili ngadto sa langit gayud, sa pagpangatubang karon tungod kanato sa atubangan sa Dios; 25Ug dili kay siya maghalad pa sa iyang kaugalingon sa makadaghan, sama sa labawng sacerdote nga nagasulod sa dapit nga balaan sa tuig-tuig uban sa dugo nga dili iyang kaugalingon; 26Kay kong mao kini, kinahanglan siya mag-antus kanunay sukad sa pagkatukod sa kalibutan: apan karon sa nakausa nga sa katapusan sa mga katuigan siya ginapadayag sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. 27Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa, ug sa tapus niini ang paghukom; 28Mao man usab si Cristo, sa gihalad na sa nakausa aron sa pagdala sa mga sala sa daghan, mopakita sa ikaduha, gawas sa sala, kanila nga nagapaabut kaniya, ngadto sa kaluwasan.


Copyright
Learn More

will be added

X\