EFESO 1

1Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa kabobut-on sa Dios, Nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug kasaligan usab diha kang Cristo Jesus: 2Kaninyo maanaa unta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo. 3Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga diha kang Cristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalanging espirituhanon diha sa mga langitnong dapit. 4Diha kaniya, sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. 5Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Jesu-Cristo, sumala sa tuyo sa iyang kabobut-on, 6aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa Pinalangga. 7Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios, 8nga iyang gipadagaya kanato. 9Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabut, iyang gipabihalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabobut-on, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Cristo. 10Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Cristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. 11Pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulondon, kita gibut-an nang daan sumala sa katuyoan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot, 12aron kitang mga unang nanagpanoo kang Cristo magakinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya. 13Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo, 14nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya. 15Tungod niini, sa akong pagkadungog mahitungod sa inyong pagsalig sa Ginoong Jesus ug sa iyong gugma alang sa tanang mga balaan, 16ako wala mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga nagalakip kaninyo sa akong mga pag-ampo, 17nga unta ang Dios sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang mahimayaong Amahan, magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya, 18nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasingkasing, aron inyong masayran kon unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kon unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulondon diha sa mga balaan, 19ug kon unsa ang dili masukod nga pagkadaku sa iyang gahum nga ania kanato nga nanagtoo, sumala sa paglihok sa iyang dakung gahum 20nga iyang gipalihok diha kang Cristo, sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang too sulod sa mga langitnong dapit, 21ibabaw sa tanang pamunoan ug pagbulot-an ug gahum ug kaginoohan, ug ibabaw sa tanang ngalan nga ginangalan, dili lamang niining kapanahonan karon kondili usab niadtong umalabut; 22ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalum sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia, 23nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit.

will be added

X\