COLOSAS 4

1Mga agalon, ihatag sa inyong mga ulipon ang matarung ug makiangayon nga pagtagad, sa nasayran ninyo nga kamo usab adunay Agalon sa langit. 2Panaglahutay kamo sa pag-ampo, nga magmatukawon samtang magahimo niini uban sa mga pagpasalamat; 3ug pag-ampo kamo alang kanamo usab, nga unta ang Dios magabukas kanamo ug ganghaan alang sa pulong, sa pagsugilon sa tinago mahitungod kang Cristo, nga tungod niini ako karon nahimong binilanggo, 4aron ikapahayag ko kini, sa tataw gayud sa paagi nga kinahanglan isulti ko kini. 5Pagbinuotan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas, nga magapahimulos kamo sa pahahon. 6Himoa nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan ug asin, nga tungod niana inyong mahibaloan kon unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. 7Si Tiquico magasugilon kaninyo sa tanan mahitungod kanako; siya hinigugma nga igsoon ug kasaligan nga ministro ug masigkaulipon diha sa Ginoo. 8Gipadala ko siya diha kaninyo alang niining maong tuyo, aron inyong masayran ang among kahimtang ug aron siya makadasig inyong mga kasingkasing; 9ug kuyog kaniya mao si Onesimo, ang kasaligan ug hinigugma nga igsoon, nga usa sa mga tagadiha sa inyo. Sila magasugilon kaninyo sa tanang nahitabo diri. 10Si Aristarco nga akong kauban sa pagkabinilanggo nangomusta kaninyo, maingon man si Marcos nga ig-agaw ni Bernabe (mahitungod kaniya, kamo nakadawat na ug mga tugon— dawata ninyo siya kon moabut man siya kaninyo), 11ug si Jesus nga ginganlan ug si Justo. Sa mga masigkamagbubuhat ko alang sa gingharian sa Dios, kini sila mao lamang ang sa mga may sirkunsisyon nga nakahatag kanakog kalipay. 12Si Epafras, nga usa sa mga tagadiha sa inyo, ulipon ni Cristo Jesus, nangomusta kaninyo; sa masibuton gayud siya sa kanunay nagalakip kaninyo sa iyang mga pag-ampo aron kamo magabarug nga hingpit ug pinasaligan sa bug-os nga kabobut-on sa Dios. 13Kay ako iyang saksi nga siya nakapangabudlay pag-ayo alang kaninyo ug alang kanila nga atua sa Laodicea ug sa Hierapolis. 14Nangomusta kaninyo si Lucas, ang hinigugmang mananambal, ug si Demas. 15Ipangomusta ako sa mga igsoon ta sa Laodicea, ug kang Ninfa ug sa iglesia nga magatiguman diha sa iyang balay. 16Ug tapus mabasa kining sulat ko diha kaninyo, ipabasa usab kini sa iglesia sa mga taga-Laodicea; ug paningkamoti nga makabasa usab kamo sa sulat ko ngadto sa Laodicea. 17Ug ingna si Arquipo, “Bantayi nga pagatumanon mo ang pagkaministro nga gidawat mo sa Ginoo.”

will be added

X\