COLOSAS 1

1Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabobut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon, 2Nganha sa mga anaa sa Colosas, nga mga balaan ug kasaligang mga igsoon diha kang Cristo: 3Sa kanunay magapasalamat kami sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, inig-ampo namo alang kaninyo, 4kay kami nakadungog man ugod mahitungod sa inyong pagtoo kang Cristo Jesus ug sa gugma nga inyong ginabatonan alang sa tanang mga balaan, 5tungod sa paglaum nga gikatagana alang kaninyo didto sa langit. Kining maong paglaum inyong nadungog kaniadto pinaagi sa pulong sa kamatuoran, sa Maayong Balita 6nga miabut kaninyo, maingon nga sa pagkatinuod kini nagapamunga ug nagamalamboon sa tibuok kalibutan— maingon man usab diha kaninyo, sukad pa niadtong adlaw sa inyong pagpakadungog ug pagpakaila sa tinuod sa grasya sa Dios, 7maingon sa inyong pagkahibalo niini gikan kang Epafras nga atong hinigugmang masigkaulipon. Alang sa among kaayohan, siya kasaligan nga ministro ni Cristo 8ug siya mao ang nagsugilon kanamo mahitungod sa inyong pagkamahigugmaon diha sa Espiritu. 9Tungod niini, sukad pa niadtong adlaw sa among pagpakadungog niini, wala kami maghunong sa pag-ampo alang kaninyo, sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang kabobut-on diha sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabut, 10aron kamo magakinabuhi nga takus sa Ginoo, nga sa hingpit kahimut-an niya, magamabungahon sa tanang mga maayong buhat ug magatubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. 11Hinaut unta nga malinig-onan kamo sa tanang kusog, sumala sa iyang mahimayaong gahum, alang sa tanang pag-antus ug pagpailub dinuyogan sa kalipay, 12nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Amahan nga mao ang naghimo kanatong takus sa pagambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag. 13Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahum sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang Anak nga pinalangga, 14kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos, sa kapasayloan sa mga sala. 15Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan; 16kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkoranan nga harianon o kagahum o pamunoan o pagbolut-an— ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. 17Siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. 18Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia; siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan. 19Kay diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios, 20ug pinaagi kaniya nahimuot kini sa pagpasig-uli, nganha sa iyang kaugalingon, sa tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan, ug naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa krus. 21Ug kamo, nga kaniadto mga nahimutang sa halayo ug mga mabinatukon diha sa panghunahuna, nga nanaghimo sa mga dautang buhat, 22karon iya nang napasig-uli ngadto kaniya diha sa iyang tawhanon nga lawas pinaagi sa iyang kamatayon, aron iya kamong ikapaatubang nga binalaan ug dili masaway ug dili mabadlong diha sa iyang atubangan, 23kon kamo magapadayon gayud sa pagtoo, dili matarug, malig-on, dili mobulag sa paglaum sa Maayong Balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa silong sa langit, ug nga niini ako, si Pablo, nahimong ministro. 24Ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antus tungod kaninyo, ug dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga pag-antus ni Cristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia, 25nga niini ako nahimong ministro sumala sa diosnong katungdanan nga gipiyal kanako alang kaninyo, aron sa pagpahayag sa hingpit sa pulong sa Dios, 26sa tinago nga nalilong sulod sa mga katuigan ug mga kaliwatan apan karon gikapadayag na ngadto sa iyang mga balaan. 27Gibut-an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadaku gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Gentil, ang tinago nga si Cristo anaa kaninyo, ang paglaum alang sa himaya. 28Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diha sa tanang kaalam, aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Cristo. 29Alang niini ako nagapangabudlay nga nagapanlimbasug sumala sa iyang kusog nga iyang gipalihok nga makagagahum gayud sa sulod nako.

will be added

X\