3 JUAN 1

1Ang anciano nganha kang Gayo nga hinigugma, nga sa pagkatinuod akong ginahigugma. 2Hinigugma, gipanghinaut ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. 3Gikalipay ko gayud ug daku ang pag-abut sa mga igsoon ug ang ilang panghimatuod sa pagkamatinuoron sa imong kinabuhi, maingon nga sa pagkatinuod ikaw nagasubay man sa kamatuoran. 4Wala na akoy kalipay nga molabaw pa niini, nga mao ang pagpakadungog nga ang akong mga anak nanagsubay sa kamatuoran. 5Hinigugma, maoy buhat sa pagkamatinoohon ang imong bisan unsang pag-alagad ngadto sa mga igsoon, ilabi na ngadto sa mga dumuloong, 6nga maoy nanghimatuod sa imong gugma diha sa atubangan sa iglesia. Maayo unta nga makapagikan ikaw kanila sa ilang panaw sa paagi nga mahiangay sa Dios. 7Kay kini sila nanagpanglakaw tungod sa iyang ngalan, ug wala silay gipangdawat nga bisan unsa gikan sa mga Gentil. 8Busa kinahanglan atong alimahan ang mga tawo nga sama kanila, aron mahimo kitang kaabay sa kamatuoran. 9May gisulat ako nganha sa iglesia; apan si Diotrefes, nga buot gayud magpakalabaw sa tanan, nagadumili sa pag-ila kanamo. 10Busa kon mahianha na gani ako diha, hinumduman ko ra unya kining iyang gibuhat, sa iyang pagyawit batok kanako pinaagi sa dautang mga pulong. Ug wala pa gayud matagbaw niini, siya nagadumili sa pagdawat sa mga igsoon, ug iyang gidid-an sila nga buot unta modawat kanila ug iyang gipapahawa sila gawas sa iglesia. 11Hinigugma, ayaw pag-awat sa dautan kondili awata hinoon ang maayo. Siya nga nagabuhat ug maayo iya sa Dios; apan siya nga nagabuhat ug dautan wala gayud makakita sa Dios. 12Si Demetrio gihatagan ug maayong pagpamatuod gikan sa tanan, ug gikan gayud sa kamatuoran; ug kami usab nagahatag kaniyag pagpamatuod, ug nasayud kamo nga ang among pagpamatuod tinuod gayud. 13Daghan akog igsusulat kanimo, apan dili ko kini sulaton pinaagi sa dagang ug tinta

will be added

X\