2 TIMOTEO 2

1Busa, ikaw, anak ko, kinahanglan magmalig-on ka diha sa grasya nga anaa kang Cristo Jesus, 2ug ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tawo nga may katakus sa pagpanudlo sa uban usab. 3Pakig-ambit sa mga pag-antus ingon nga maayong sundalo ni Cristo Jesus. 4Walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pagpang-alagad magpagapusgapus sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan, sanglit ang iyang tumong mao man ang pagpahimuot niadtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. 5Ang magdudula dili pagapurong-purongan gawas kon siya magpakigbangga subay sa mga lagda. 6Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan mao ang unang magadawat ug bahin sa mga abut. 7Palandunga kining akong gisulti kanimo, kay ang Ginoo magatugot kanimo sa pagsabut sa tanan. 8Hinumdumi si Jesu-Cristo, nga nabanhaw gikan sa mga patay, nga kaliwat ni David, sumala sa giwali sa akong Maayong Balita, 9ang Maayong Balita nga tungod niini ako nagaantus karon ug nahimong ginapus ingog kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili ginapus. 10Busa ginaantus ko ang tanang butang tungod sa mga pinili, aron sila usab makabaton sa kaluwasan nga diha kang Cristo Jesus inubanan sa himayang dayon. 11Kasaligan ang pulong nga nagaingon: Kon ugaling kita nangamatay man uban kaniya, kita mangabuhi usab uban kaniya; 12kon ugaling kita magaantus man, kita managhari usab unya uban kaniya; kon ugaling kita dili man moangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon; 13kon ugaling kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan— 14Pahinumdumi sila niini, ug pahimatngoni sila sa atubangan sa Ginoo sa paglikay sa pakiglantugi bahin ug mga pulong, nga dili makahatag ug kaayohan, hinonoa magadaut lamang niadtong managpaminaw. 15Paningkamoti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimut-an, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 16Likayi ang sulosulti nga dili diosnon kay kini magayudyod sa mga tawo ngadto sa magalabi pa ka lalum nga pagkadili diosnon, 17ug ang ilang sulosulti magaab-ab ingon sa kanggrina. Mga tawo nga ingon niini mao sila si Himeneo ug si Fileto, 18nga nanghisalaag gikan sa kamatuoran sa ilang pag-ingon nga ang pagpangabanhaw nahitabo na. Ilang ginadaut ang pagtoo sa uban. 19Apan ang malig-on nga patukoranan sa Dios magapabilin sa pagbarug, nga nagadala niining marka sa timri nga nagaingon, “Ang Ginoo nakaila sa mga iya,” ug “Ang matag-usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan.” 20Diha sa dakung balay adunay mga sulodlan nga dili lamang hinimog bulawan ug salapi kondili usab mga hinimog kahoy ug yuta, ug ang uban alang sa dungganan nga kagamitan, ug ang uban alan sa talamayon nga kagamitan. 21Kon ang usa ka tawo magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa butang nga talamayon, nan, siya mahimong sulodlan nga alang sa dungganan nga kagamitan, binalaan ug mapuslan sa agalon sa panimalay, andam alang sa tanang maayong bulohaton. 22Likayi ang mga pangibog nga iya sa kabatan-on ug tinguhaa ang pagkamatarung, ang pagtoo, ang gugma, ug ang pakigdinaitay, uban kanila nga nagasimba sa Ginoo uban sa putli nga kasingkasing. 23Ug likayi ang binoang ug binurong nga mga pakiglantugi; kamo nasayud nga kini ginikanan sa mga panag-away. 24Ug ang ulipon sa Ginoo kinahanglan dili palaaway kondili maaghop ngadto sa tanan, andam sa pagtudlo, mainantuson. 25Uban sa kalomo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga magasupak kaniya, kay tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila sa kamatuoran, 26ug sila makaikyas gikan sa bitik sa yawa, tapus mabihag sila niya aron sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

will be added

X\