2 TESALONICA 2

1Karon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya, magahangyo kami kaninyo, mga igsoon, 2nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan, bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong, o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon, nga ang adlaw sa Ginoo ania na. 3Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi; kay kadtong adlawa dili pa moabut hangtud nga mahitabo una ang pag-supil, ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang tawong pagalaglagon, 4nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag ug dios o sa bisan unsa nga ginasimba, nga tungod niana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios, ug magapahayag nga siya Dios. 5Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo gisuginlan ko man kamo niini? 6Ug kamo nasayud na unsa karon ang nakapugong kaniya aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. 7Kay ang tinagoan sa kalapasan gikapalihok na; mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtud nga makuha na siya. 8Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na, ug pagapatyon kini sa Ginoong Jesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abut. 9Ang pag-abut sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahum ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan, 10ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila nanagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mangaluwas unta sila. 11Tungod niini, ang Dios magapadala kanila ug gahum sa pagkahisalaag aron sila managpanoo sa bakak, 12aron pagahukman sa silot ang tanang wala motoo sa kamatuoran, hinonoa nahimuot sa pagkadili matarung. 13Apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mangaluwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa Espiritu ug sa inyong pagtoo sa kamatuoran. 14Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among Maayong Balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Busa, mga igsoon, magbarug kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. 16Karon hinaut nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo, ug ang Dios nga atong Amahan, nga naghigugma kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaum pinaagi sa grasya, 17magalipay unta sa inyong mga kasingkasing ug magapalig-on niini diha sa tanang maayong buhat ug pulong.

will be added

X\