2 CORINTO 11

1Kon makaantus pa lang unta kamo uban kanako sa usa ka diyutayng binoang! Apan antusa ninyo kini uban kanako! 2Kay ako may pagbati sa diosnong pagpangabubho alang kaninyo, sanglit kamo ugod ako na man nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang ka bana, nga mao si Cristo, aron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay. 3Apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinglimbongan sa bitin pinaagi sa lipatlipat niini, ang inyong mga panghunahuna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on ug putli nga pagkamahinalaron kang Cristo. 4Kay kon adunay motungha nga magawali ug Jesus nga lahi sa amo nang gikawali, ug kon inyong pagadawaton ang espiritu nga lahi sa inyo nang nadawat, ug kon inyong pagadawaton ang maayong balita nga lahi sa inyo nang nadawat, maayo gayud kaayo ang inyong pagtugot niini! 5Kay ginatoohan ko nga sa bisan unsang paagi ako dili maiwit sa maong labing hawod nga mga apostoles. 6Ug bisan ako dili kaha batid nga mamumulong, ngani sa kahibalo ako wala kakulangi; sa tanang paagi kini amo nang gikapadayag kaninyo diha sa tanang mga butang. 7Nakasala ba ako sa akong pagpakaulaw sa akong kaugalingon aron kamo mahituboy, tungod kay giwali ko diha ang Maayong Balita sa Dios sa walay pagpagasto kaninyo? 8Gisakmitan ko ang ubang mga iglesia pinaagi sa pagdawat ug hinabang gikan kanila aron lamang ako makaalagad kaninyo. 9Ug sa diha na ako uban kaninyo ug hingkabsan ako sa mga kinahanglanon, wala ako magsamok kang bisan kinsa, kay ang akong mga gikinahanglan gihatag man kanako sa mga igsoon nga nangabut gikan sa Macedonia. Busa ako midumili ug magapadayon sa pagdumili sa pagsamok kaninyo sa bisan unsang paagi. 10Maingon nga ang kamatuoran ni Cristo ania kanako, ako magaingon nga walay bisan kinsa nga makapugong kanako sa akong pagpasigarbo niini diha sa tibook kayutaan sa Acaya. 11Ug kay ngano man? Tungod ba kay wala ko mahigugma kaninyo? Ang Dios sayud nga ako nahigugma kaninyo. 12Ug ang akong ginabuhat karon akong padayonan sa pagbuhat, aron akong maputol ang kahigayonan sa mga tawong naninguha sa kahigayonan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama kanamo labut sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. 13Kay ang maong mga tawo maoy mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbongon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Cristo. 14Ug kini dili hinoon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manolunda sa kahayag. 15Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulogoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarung. Ang ilang dangatan mahisibo ra unya sa ilang mga binuhatan. 16Sublion ko ang pag-ingon, ayaw ipadahum ni bisan kinsa nga ako naboang; apan kon ugaling inyo man ako nga dahumon sa ingon, nan, dawata ako ingon nga boang aron ako usab makapasigarbo hinoon ug diyutay. 17(Ang akong ginasulti, ginasulti ko dili ingon nga sa pagbulot-an sa Ginoo kondili ingon nga boang, niining mapasigarbohong pagsalig; 18ug maingon nga daghan man ang nagapasigarbo tungod sa mga tawhanong butang, ako usab magapasigarbo sa ingon.) 19Kay sa inyong pagkamanggialamon, inyo man tuod nga gikalipay ang pag-antus sa mga boang! 20Kay antuson man lang tuod ninyo kon may tawo nga magaulipon kaninyo, o magahokhok kaninyo, o mamintaha kaninyo, o magapahitaas sa iyang kaugalingon, o mosagpa kaninyo sa nawong. 21Makauulaw gayud kanako, apan isulti ko lang kini, nga kami intawon dili makahimo niini tungod sa among kahuyang! 22Mga Hebreohanon ba sila? Mao man usab ako. Mga Israelinhon ba sila? Mao man usab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mao man usab ako. 23Mga ministro ba sila ni Cristo? Labi pa ako (nagasulti ako karon nga daw nawad-an na sa maayong pamuot), ug labaw pa gani, sa mga pagpangabudlay nga labi pang dagku, sa labi pa ka daghan nga mga pagkabinilanggo, sa dili maihap nga mga pagbunal ug sa makadaghan nga pag-ungaw sa kamatayon. 24Sa lima ka higayon, ako nakadawat kulang na lang ug usa nga makap-atan ka lapdos gikan sa mga kamot sa mga Judio. 25Sa tulo ka higayon ako giposposan; makausa ako gibato. Makatulo ako malunod; usa ka gabii ug usa ka adlaw nag-utaw-utaw ako sa dagat; 26sa masubsob nga panaw nahimutang ako sa katalagman sa mga suba, sa katalagman gumikan sa mga tulisan, sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod, katalagman gumikan sa mga Gentil, katalagman sa siyudad, katalagman sa kaawaawan, katalagman sa kadagatan, katalagman gumikan sa mga igsoon nga mini; 27sa kalapoy ug sa pagpangabudlay, sa masubsob nga pagtukaw sa kagabhion, sa kagutom ug sa kauhaw, sa masubsob nga dili makakaon, sa katugnaw ug sa kahubo. 28Ug gawas sa uban pang mga butang, anaa ang adlaw-adlaw nga pagpiit kanako tungod sa akong kabalaka alang sa tanang mga iglesia. 29Kay kinsa bay nagmahuyang nga wala ko pakig-ambiti sa pagbati sa kahuyang? Kinsa bay gipahipangdol, ug wala ako masuko? 30Kon ugaling gikinahanglan man nga ako magpasigarbo, maoy akong igapasigarbo ang mga butang nga nagapadayag sa akong kahuyang. 31Ang Dios ug Amahan sa Ginoong Jesus, siya nga maoy dalaygon hangtud sa kahangturan, nasayud nga ako wala magbakak. 32Sa Damasco, ang gobernador nga ubos ni Hari Aretas nagpabantay sa siyudad sa Damasco aron sa pagpadakop kanako, 33apan gitonton ako sulod sa bakat agi sa bintana sa paril, ug nakaikyas ako gikan sa iyang mga kamot.

will be added

X\