1 TIMOTEO 4

1Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtoo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbongon nga espiritu ug sa mga tuloohan sa mga yawa, 2pinaagi sa mga pagminaut sa mga tawong bakakon kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinaagig binagang puthaw, 3nga managdili sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tawo sa pagdumili sa mga kan-onon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nanagtoo ug nahibalo sa kamatuoran. 4Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, ug walay ipasalikway kon ginadawat kini uban sa pagpasalamat; 5kay kini nabalaan na man pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. 6Kon kining maong mga tugon imong igapahinumdom sa mga igsoon, ikaw mahimong maayong ministro ni Cristo Jesus, binuhi sa mga pulong sa pagtoo ug sa maayong tuloohan nga imong ginasunod. 7Apan likayi ang mga sulosugilanon nga dili diosnon, nga angay lamang sa mga babayeng tigulang. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagkadiosnon; 8kay samtang ang paugnat sa lawas may diyutayng kapuslanan, ang pagkadiosnon mapuslanon gayud sa tanang paagi, sanglit kalauman man kini alang sa kinabuhi karon ug usab alang sa kinabuhi nga umalabut. 9Ang maong sulti kasaligan ug takus gayud nga pagadawaton sa hingpit. 10Kay tungod sa maong tuyo kita nagapangabudlay ug nagapanglimbasug, sanglit ang atong paglaum gikapahimutang ta man diha sa buhing Dios, nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, ilabina gayud sa mga nanagtoo. 11Isugo ug itudlo mo kining mga butanga. 12Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on; hinonoa alang sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtoo, sa kaputli. 13Kugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunongan, ug ang pagmaymay, ug ang pagpanudlo, hangtud sa akong pag-anha diha. 14Ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kanimo, nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong nga profesiya inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot sa mga anciano. 15Atimana ang maong mga katungdanan, ug usaha niini ang imong panghunahuna, aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. 16Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo; magpadayon ikaw niini, kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalinghug kanimo.

will be added

X\