1 TIMOTEO 2

1Karon, una sa tanan ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pag-ampo, mga paghangyo, ug mga pagpasalamat kinahanglan pagahimoon alang sa tanang tawo, 2alang sa mga hari ug sa tanang anaa sa hatag-as nga pagpamunoan, aron kita magakinabuhi nga mahusay ug malinawon, diosnon ug matinahuron sa tanang paagi. 3Kini maoy maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas, 4nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mangaluwas unta ug managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran. 5Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpatiwala sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus, 6nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan, nga ang panghimatuod niini nahimo na sa gitagal nga panahon. 7Alang niini ako gikatudlo nga magwawali ug apostol (ako nagasugilon sa tinuod, ako wala magbakak), aron sa pagpanudlo sa mga Gentil mahitungod sa pagtoo ug sa kamatuoran. 8Busa ginatinguha ko nga sa tanang dapit ang mga lalaki manag-ampo, nga managbayaw ug mga kamot nga balaan, nga sila walay kasuko o pakiglalis; 9usab nga ang mga babaye magmaligdong ug magbinuotan sa ilang pagpatahum sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid, o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot, 10kondili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babayeng nagapadayag sa pagkadiosnon. 11Ang babaye kinahanglan magatuon sa hilum uban sa bug-os nga pagkamasinugtanon. 12Dili ako motugot nga ang babaye magpanudlo o magbuot sa mga lalaki; kinahanglan magpakahilum lamang siya. 13Kay si Adan mao ang una nga gibuhat, unya gisunod si Eva; 14ug si Adan dili mao ang gilimbongan kondili ang babaye mao ang gilimbongan ug nahimong malinapason. 15Ngani ang babaye mamaluwas pinaagi sa iyang pagpanganak, kon siya magapadayon sa pagtoo ug sa gugma ug sa pagkabalaan, nga inubanan sa kaligdong.

will be added

X\