1 TESALONICA 5

1Apan mahitungod sa mga panahon ug mga pitsa, mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. 2Kay kamo nasayud na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabut ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. 3Sa diha nga ang mga tawo magakanayon, “Ania ang kalinaw ug kasigurohan,” sa kalit moabut kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabut sa babaye nga tali-anak, ug sila dili makaikyas. 4Apan, mga igsoon, kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niana pagahikalitan kamo sa pag-abut sa maong adlaw maingon sa kawatan. 5Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw; kita dili iya kagabhion o sa kangitngit. 6Busa, dili kita magpangatulog, ingon sa ginabuhat sa uban, hinonoa managtukaw kita ug magmahusay sa hunahuna. 7Kay sila nga mga nagakatulog, nangatulog sa kagabhion; ug sila nga mga nagakahubog, nangahubog sa kagabhion. 8Apan, maingon nga kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa hunahuna, ug magsul-ob kita sa kotamaya nga mao ang pagtoo ug paghigugma, ug sa salokot nga mao ang paglaum sa kaluwasan. 9Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinonoa aron sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, 10nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog, kita mabuhi uban kaniya. 11Busa magdinasigay kamo ang usa sa usa ug maglinig-onay kamo ang usa sa usa, ingon sa inyong ginabuhat karon. 12Apan mangamuyo kami kaninyo, mga igsoon, nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo; 13ug uban sa gugma pakamahala ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon. 14Ug tambagan namo kamo, mga igsoon, nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaum, inyong tabangan ang mga mahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. 15Matngoni nga wala kaninyoy magabalus ug dautan sa dautan, hinonoa tinguhaa ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. 16Pagkalipay kamo sa kanunay, 17pag-ampo kamo sa walay paghunong, 18pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon; kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Cristo Jesus, alang kaninyo. 19Ayaw ninyo pagpalonga ang Espiritu, 20ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog profesiya, 21hinonoa sulayi ninyo ang tanang butang; sagopa ninyo ang maayo, 22likayi ninyo ang tanang dagway sa kadautan. 23Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo; ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag, ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abut sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 24Kasaligan siya nga nagatawag kaninyo, ug kini iya gayud nga pagatumanon. 25Mga igsoon, pag-ampo kamo alang kanamo. 26Ipangomusta kami sa tanang mga igsoon pinaagi sa balaang halok. 27Magatugon ako kaninyo, tungod sa Ginoo, nga kining sulata kinahanglan basahon ngadto sa tanang kaigsoonan.

will be added

X\