1 TESALONICA 3

1Busa, sa wala na kami makaantus niini, mibuot na lang kami nga mao ray mahabilin sa Atenas, 2ug among gipadala diha si Timoteo, nga among igsoon ug alagad sa Dios, sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, aron sa paglig-on kaninyo ug sa pagdasig kaninyo sa inyong pagtoo, 3aron walay bisan kinsa kaninyo nga matarug taliwala niining mga kasakit. Kay kamo sayud na nga mao gayud kini ang atong kahimtang. 4Kay sa diha pa kami uban kaninyo, kamo gisuginlan namong daan nga kita magaantus gayud sa mga kalibog; ug kini nahitabo sumala sa inyo nang nasayran. 5Tungod niini, sa wala na ako makaantus, nagsugo ako aron masayud mahitungod sa inyong pagtoo, sa kahadlok nga tingali nagpatintal kamo sa maninintal ug nga nakawang lamang ang among pagpangabudlay. 6Apan karon nga si Timoteo nahibalik na diri kanamo gikan kaninyo, ug gikadad-an niya kami sa mga maayong sugilon mahitungod sa inyong pagtoo ug paghigugma, ug sa balita nga kamo sa kanunay may maayong paghandum kanamo ug nangandoy sa pagpakigkita kanamo, maingon nga kami usab nangandoy sa pagpakigkita kaninyo— 7tungod niini, mga igsoon, walay sapayan sa tanan namong mga kaguol ug kasakit, kami gilipay bahin kaninyo pinaagi sa inyong pagtoo; 8kay mga buhi kami karon sanglit kamo nagabarug man nga malig-on diha sa Ginoo. 9Kay unsaon ugod namo sa pagpakahatag sa igong pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, tungod sa tanang kalipay nga among ginabati tungod kaninyo, sa atubangan sa Dios, 10sa pag-ampo nga masibuton gayud magabii ug maadlaw nga unta kami makakita kaninyo sa nawong ug nawong ug makasangkap sa nakulang diha sa inyong pagtoo? 11Ang atong Dios ug Amahan, ug ang atong Ginoong Jesus, magamando unta sa among pagpanaw nganha kaninyo; 12ug ang Ginoo magapatubo ug magapadagaya unta kaninyo sa gugma ang usa ug usa ug sa tanang tawo, maingon sa among ginabuhat kaninyo, 13aron iyang mamalig-on ang inyong mga kasingkasing nga mawalay ikasaway diha sa kabalaanon sa atubangan sa atong Dios ug Amahan, inig-abut unya sa atong Ginoong Jesus uban sa tanan niyang mga balaan.

will be added

X\