1 PEDRO 3

1Ingon man usab kamong mga asawa, magpasakop kamo nga mga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana, aron nga kon aduna man kanilay wala magatoo sa pulong, basin pa makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa, 2sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinahuron ug maputli nga kagawian. 3Himoa nga ang pagpaanyag ninyo sa inyong kaugalingon dili anha sa inyong dayag nga panagway pinaagi sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayandayan ug mga alahas nga bulawan, ug sa pagsul-ob ug mga hamiling bisti, 4kondili anha hinoon sa pagkatawo nga natago sulod sa kasingkasing pinaagi sa dili madunot nga alahas sa maaghop ug malinawon nga espiritu, alahas nga bililhon uyamot sa atubangan sa Dios. 5Kay ang mga babayeng balaan sa karaan nga nanaglaum sa Dios, sa ingon niining paagiha nanagpaanyag sa ilang kaugalingon ug nanagpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana, 6maingon kang Sara nga nagmasinugtanon kang Abraham, ug nagtawag kaniya nga ginoo. Ug kamo karon mga anak ni Sara kon kamo magtinarung ug dili magpalisang sa bisan unsa. 7Maingon man usab kamong mga bana, kinahanglan ipahiuyon ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa inyong mga asawa; nga magahatag ug pasidungog sa babaye ingon nga maoy galamiton nga labaw pang mahuyang, sanglit uban kanila kamo mga masigkamanununod man sa gasa nga kinabuhi, aron dili mabalda ang inyong mga pag-ampo. 8Sa katapusan, kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, maghigugmaay ingon nga mga magsoon, maloloy-on sa kasingkasing, ug mapaubsanon sa hunahuna, 9nga dili kamo magbalus ug panghimaraut sa panghimaraut, ni magbalus ug sulting pasipala sa sulting pasipala; kondili nga panghinautan hinoon ninyog maayo ang mga magpanghimaraut kaninyo, kay alang niini kamo gipanagtawag aron makapanunod kamog panalangin. 10Kay Siya nga buot mahigugmag kinabuhi ug motan-awg maayong mga adlaw, papugngi kaniya ang iyang dila gikan sa pagkamadauton ug ang iyang mga ngabil gikan sa pagsultig limbong; 11pabiyai kaniya ang dautan ug ipabuhat kaniya ang maayo; ipapangita kaniya ang kadaitan ug ipakab-ot kini. 12Kay ang mga mata sa Ginoo magasudong nga uyon sa mga matarung, ug ang iyang mga dalunggan gipa-abong sa ilang mga pangamuyo. Apan ang nawong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat ug dautan.” 13Ug kinsa may makahimog pagdaut kaninyo kon lamang magamainiton kamo sa pagbuhat ug maayo? 14Ngani, kon ugaling paantuson man kamo tungod sa inyong pagbuhat ug matarung, bisan pa niini kamo magamalipayon. Ayaw kamo kakuyaw sa ilang pagpanghadlok, ni magkalisang, 15hinonoa, sa sulod sa inyong mga kasingkasing katahai ninyo si Cristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo, hinoon buhata ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha; 16ug kinahanglan magbaton kamog maayong kaisipan aron nga sa dihang pagalibakon kamo, maulawan hinoon sila nga managsultig pagdaut sa inyong maayong kagawian diha kang Cristo. 17Kay labi pang maayo ang pag-antus tungod sa pagbuhat ug matarung, kon kini pagbuot man sa Dios, kay sa pag-antus tungod sa pagbuhat ug dautan. 18Kay si Cristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarung alang sa mga dili matarung, aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawasnong bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu; 19nga niini siya miadto ug miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilanggoan, 20nga kaniadto wala manag-ano-o, sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailub sa Dios nagpa-abut, samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok, sa ato pa, walo ka tawo ang naluwas latas sa tubig. 21Agig hulad niini, ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, 22nga miadto sa langit ug anaa karon sa too sa Dios, ug nga kaniya nailalum ang mga manolunda ug mga langitnong kamandoan ug kagahuman.

will be added

X\