1 PEDRO 2

1Busa, biyai ninyo ang tanang pagpanghimaraut, ug ang tanang limbong ug pagminaut ug kasina, ug ang tanang pagsultig pagdaut sa dungog. 2Ug sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaa ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan; 3sanglit nakatilaw na man kamo sa pagkamapuanguron sa Ginoo. 4Dumuol kamo kaniya, sa buhi nga bato, nga tuod sinalikway sa mga tawo apan pinili ug minahal sa Dios; 5ug ang inyong kaugalingon usab, ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituhanon nga balay, nga mahimong balaan nga pagkasacerdote, alang sa paghalad ug espirituhanong mga halad nga pagakahimut-an sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo. 6Kay ginaingon diha sa kasulatan, Tan-awa, ginapahiluna ko sa Sion ang usa ka bato nga pinili, ang bililhong bato sa pamag-ang, ug siya nga magasalig kaniya dili gayud maulawan.” 7Busa alang kaninyo nga mga nanagsalig, siya bililhon, apan alang kanila nga wala managsalig, Ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong ulohan sa pamag-ang,” 8ug Usa ka bato nga sa mga tawo kapangdulan, usa ka dakung bato nga makaingon sa ilang kapukan”; 9Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sacerdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulongang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. 10Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios; kaniadto kamo wala pagkaloy-i, apan karon kamo ginakaloy-an na. 11Mangamuyo ako kaninyo, mga hinigugma, ingon sa mga dumuloong ug mga langyaw, sa paglikay sa lawasnong mga pangibog nga nagapakig-away batok sa kalag. 12Pagkinabuhi kamo nga maligdong taliwala sa mga Gentil, aron nga bisan pa magaingon sila nga kamo mga mamumuhat ug dautan, tungod sa ilang pagkakita sa inyong mga maayong binuhatan sila magahimaya sa Dios unya sa adlaw sa panudya. 13Tungod sa Ginoo, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa tanang tawhanong pagbulot-an, sa emperador ingon nga maoy labaw sa tanan, 14o sa mga gobernador nga iyang pinadala aron sa pagsilot niadtong magabuhat ug dautan, ug sa pagdayeg niadtong magabuhat ug maayo. 15Kay maoy kabubut-on sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilum ang pagkawalay alamag sa mga tawong kulangkulang. 16Pagkinabuhi kamo ingon nga mga tawong may kagawasan, mao lamang nga dili ninyo paggamiton ang inyong kagawasan ingon nga takuban sa pagbuhat ug dautan; pagkinabuhi kamo ingon nga mga ulipon sa Dios. 17Tahura ninyo ang tanang tawo. Higugmaa ninyo ang kaigsoonan. Kahadloki ninyo ang Dios. Pasidunggi ninyo ang emperador. 18Mga binatonan, magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga agalon uban sa bug-os nga pagkamatinahuron, dili lamang sa mga agalon ra nga mga mapuanguron ug maayog batasan kondili bisan pa usab kanila nga mga masuk-anon. 19Kay takus gayud sa pagpasalamat kon ang usa ka tawo, tungod sa iyang kahibalo sa Dios, moantus sa mga kasakit nga igapahamtang kaniya bisan siya dili sad-an. 20Kay kon kamo makapailub sa mga pagbokbok kaninyo inigpakasala ninyo, unsa may dalaygon niini? Apan kon makapailub man kamo sa diha nga magabuhat kamog matarung ug paantuson tungod niini, nan, kamo kahimut-an sa Dios. 21Kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantus man usab si Cristo, nga nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. 22Siya walay nahimo nga pagpakasala; walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. 23Sa gisultihan siyag pasipala, wala siya mobalus pagsultig pasipala; sa nag-antus siya, wala siya manghulga; hinonoa gisalig lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. 24Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarung. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. 25Kay samag mga karnero kamo kaniadto nanghisalaag, apan karon kamo nahibalik na sa Magbalantay ug Magdudumala sa inyong mga kalag.

will be added

X\