1 JUAN 3

1Tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios; ug mao kana kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato mao kini: kay kini wala man makaila kaniya. 2Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios; kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita, apan kita nasayud nga sa igapadayag na siya, kita mahisama kaniya, kay kita magasud-ong man unya kaniya sa iyang pagkamao. 3Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaum kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon maingon nga kadto siya putli man. 4Ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo; kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. 5Ug kamo sayud nga kadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ing sala. 6Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala; ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. 7Mga anak, kinahanglan walay magapahisalaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarung, matarung man maingon nga kadto siya matarung. 8Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. 9Ang matag-usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala; kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. 10Maila kon kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini: bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarung ug wala maghigugma sa iyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios. 11Kay ang gipahibalo nga inyong nadungog sukad sa sinugdan mao kini: nga kinahanglan maghigugmaay kita ang usa sa usa, 12ug dili manginsama kang Cain nga iya sa dautan ug nga nagpatay sa iyang igsoon. Ug nganong gipatay man niya siya? Tungod kay dautan man ang iyang kaugalingon nga binuhatan, ug matarung man ang sa iyang igsoon. 13Ayaw na kamo kahibulong, mga igsoon, nga ang kalibutan nagadumot kaninyo. 14Kita nasayud nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, tungod kay kita nagahigugma man sa mga igsoon. Siya nga wala magahigugma nagapabilin pa gihapon sa kamatayon. 15Ang matag-usa nga nagadumot sa iyang igsoon, mamumuno; ug kamo nasayud nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. 16Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon. 17Apan kon adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, ug kini siya makakita sa iyang igsoon nga anaa sa kawalad-on, ug unya magpagahi lamang siya sa iyang kasingkasing, unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios? 18Mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kondili pinaagi sa buhat ug sa tinuoray gayud. 19Pinaagi niini kita mahibalo nga kita iya sa kamatuoran, ug makapasalig kita sa atong mga kasingkasing diha sa iyang atubangan 20sa diha nga pagasudyaan kita sa atong mga kasingkasing; kay ang Dios labaw pa sa atong mga kasingkasing, ug siya nahibalo sa tanan. 21Mga hinigugma, kon ang atong mga kasingkasing dili magasudya kanato, nan, may pagsalig kita diha sa atubangan sa Dios; 22ug gikan kaniya magadawat kita sa bisan unsa nga atong pangayoon, kay kita nagabantay man sa iyang mga sugo ug nagabuhat sa makapahimuot kaniya. 23Ug ang iyang sugo mao kini: nga kinahanglan magasalig kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo ug maghigugmaay kita ang usa sa usa, sumala sa iyang gisugo kanato. 24Ang tanan nga nagabantay sa iyang mga sugo nagapabilin diha kaniya, ug siya diha kanila. Nga siya nagapabilin kanato, kita nahibalo pinaagi niini: tungod kay ang Espiritu iya mang gihatag kanato.

will be added

X\