1 CORINTO 16

1Ug mahitungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia, mao usab kini ang inyong pagabuhaton. 2Sa nahaunang adlaw sa matagsemana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigum sumala sa iyang pag-uswag, aron nga inig-abut ko diha dili na kinahanglan himoon pa ang pagpaamotay. 3Ug inig-abut ko, bisan kinsa nga inyong pagapilion akong paadtoon nga may dalang mga sulat aron sa paghatud sa inyong gasa ngadto sa Jerusalem. 4Apan kon angay man nga ako moadto usab, nan, managpanguyog sila kanako. 5Duawon ko kamo tapus sa akong panaw agi sa Macedonia, kay nagahunahuna ako sa pagpanaw agi sa Macedonia, 6ug tingali magapabilin ako ug taastaas nga panahon diha uban kaninyo, o anha ba gani hinoon ako diha magpalabay sa tingtugnaw, aron ako inyong ikahatud unya sa akong paggikan paingon sa bisan diin nga akong pagaadtoan. 7Kay dili ako buot karon nga makita ko kamo pinaagi sa paghapit lamang diha; gilauman ko ang pagpabilin uban kaninyo sa taastaas nga panahon, kon itugot man kini sa Ginoo. 8Apan magapabilin pa una ako sa Efeso hangtud sa Pentecostes, 9kay naablihan kanako karon ang usa ka dakung pultahan alang sa mabungahong pagpangabudlay, ug adunay daghang mga kaaway. 10Inig-abut diha ni Timoteo, tan-awa nga dili siya magalisud tungod sa kataha kaninyo, kay siya nagabuhat sa bulohaton sa Ginoo, maingon kanako. 11Busa ayaw ninyo tugoti nga adunay tawo nga magpakadiyutay kaniya. Pagikana siya sa kalinaw aron siya mahibalik kanako; kay ako uban sa mga igsoon nagapaabut kaniya. 12Mahitungod sa atong igsoon nga si Apolos, sa makadaghan giagda ko siya sa pagduaw kaninyo kuyog sa ubang mga igsoon, apan siya walay tinguha sa paghimo niini karon. Moanha ra unya siya kon makabaton siyag higayon. 13Pagtukaw kamo, pagbarug kamo nga malig-on sa inyong pagtoo, magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo. 14Buhata ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton uban sa gugma. 15Mga igsoon, kamo nasayud nga ang banay ni Estefanas mao ang unang mga kinabig didto sa Acaya, ug sila nanagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pag-alagad sa mga balaan; 16agdahon ko kamo sa pagpailalum nga masinugtanon sa mga tawong ingon kanila ug sa tanang mga kauban sa pagpangabudlay ug pagbuhat. 17Gikalipay ko ang paghi-abut diri ni Estefanas ug ni Fortunato ug ni Acaico, kay sila naghulip sa inyong pagkawala diri; 18kay sila nakahatag ug kahayahay sa akong espiritu ug sa inyo man usab. Ilha ninyo ang mga tawo nga ingon kanila. 19Ang mga iglesia sa Asia nangomusta kaninyo. Si Aquila ug si Prisca, uban sa iglesia diha sa ilang balay, sa kinasingkasing nangomusta kaninyo diha sa Ginoo. 20Ang tanang mga igsoon nangomusta kaninyo. Magpangomustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok. 21Ako si Pablo, pinaagi sa akong kaugalingong kamot, mao ang nagasulat niining bahina nga akong pangomusta kaninyo. 22Matinunglo siya nga wala mahigugma sa Ginoo. Maranatha! 23Ang grasya sa Ginoong Jesus maanaa kaninyo.

will be added

X\