1 CORINTO 12

1Ug mahitungod sa mga hiyas nga espirituhanon, mga igsoon, buot ko nga inyo kining masabtan. 2Kamo nasayud nga sa mga diwatahan pa kamo, gipanagdaldal kamo ngadto sa mga diosdios nga amang, maingon nga sa bisan unsang higayona kamo kaniadto madaldal ra man. 3Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahum sa Espiritu sa Dios arang makaingon, “Si Jesus matinunglo pa unta!” ug walay makaingon, “Si Jesus Ginoo,” nga dili pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. 4Adunay nagakalainlaing mga hiyas, apan adunay mao rang usa ka Espiritu; 5ug adunay nagakalainlaing pag-alagad, apan mao rang usa ka Ginoo; 6Ug adunay nagakalainlaing kalihokan, apan mao rang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diha sa matag-usa. 7Apan ngadto sa matag-usa gikahatag ang alamag sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan. 8Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga Espiritu; 9ngadto sa usa gihatag ang pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga sakit pinaagi sa mao rang usa ka Espiritu; 10ngadto sa usa gihatag ang gahum sa paghimog mga milagro, ug ngadto sa usa ang paghimog profesiya, ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila sa mga nagkalainlaing espiritu, ug ngadto sa usa ang nagkalainlaing pagpanultig mga dila, ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila. 11Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug mao rang Espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag-usa sumala sa iyang kabobut-on. 12Kay maingon nga ang lawas usa ra ug nagabaton ug daghang mga bahin, ug nga kining tanang mga bahina sa lawas, bisan daghan sila, usa ra ka lawas, maingon man usab niana si Cristo. 13Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan— mga Judio o mga Gresyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas— nabautismo ngadto sa usa ka lawas; ug kitang tanan gipatuhop ug usa ka Espiritu. 14Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kondili daghan. 15Kon ang tiil magaingon, “Kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas,” kana wala makapahimo niini nga dili bahin sa lawas. 16Ug kon ang dalunggan magaingon, “Kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas,” kana wala makapahimo niini nga dili bahin sa lawas. 17Kon ang tibuok lawas lonlon pa nga mata, asa na man ang pagdungog? Kon ang tibuok lawas lonlon pa nga dalunggan, asa na man ang pagpanimaho? 18Apan ingon nga mao karon, ang mga bahin gipahimutang sa Dios diha sa lawas, ang matag-usa kanila sumala sa iyang gikahimut-an. 19Kon ang tanan usa ra ka bahin lamang, asa na man ang lawas? 20Ingon nga mao karon, anaa ang daghang mga bahin, ngani usa lamang ka lawas. 21Ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ako magkinahanglan kanimo,” maingon nga ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ako magkinahanglan kanimo.” 22Hinonoa, ang mga bahin sa lawas nga ginaisip nato nga mahuyang mao ang labing kinahanglanon; 23ug kanang mga bahin sa lawas nga atong ginaisip nga dili kaayo dungganan maoy atong ginahatagan ug labaw pa nga pasidungog, nga tungod niana ang atong mga bahin nga dili manindot maoy atong ginahimoan sa labawng pagpaanyag 24nga wala kinahanglana sa atong mga matahum nga bahin. Apan ang lawas gipahiangay sa Dios nga tungod niana ang mga bahin nga timawa gikahatagan ug labing dakung pasidungog, 25aron walay panagkasumpaki sa sulod sa lawas, hinonoa aron ang mga bahin niini masigbaton sa samang pagtagad alang sa usa ug usa. 26Kon ang usa ka bahin magaantus, nan, ang tanan magadungan sa pag-antus; kon ang usa ka bahin pasidunggan, nan, ang tanan magadungan sa pagkalipay. 27Kamo mao ang lawas ni Cristo ug ang matag-usa kaninyo bahin niini. 28Ug sa iglesia gipahimutang sa Dios, una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga profeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat ug mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo ug mga sakit, ug ang pagtabang, ug ang pagdumala, ug ang pagpanultig nagkalainlaing matang sa mga dila. 29Apostoles ba ang tanan? Profeta ba ang tanan? Magtutudlo ba ang tanan? Nagahimo bag mga milagro ang tanan? 30Ang tanan nakabaton ba sa hiyas sa pagpang-ayo sa mga sakit? Tigpamulong bag mga dila ang tanan? Nagahubad ba sa kahulogan ang tanan? 31Apan tinguhaa hinoon ninyo pag-ayo ang labi pa ka dagkung mga hiyas.

will be added

X\