Romans 8

1̣Q̂uin' aty jam va'tacdyety yụ'tac in mu'in Jesucristoty in, 2ĉaĉaij na Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ'si'ya' ferdye' mọ' tsạ'chusin' tsun ĉaĉaij na aty Jesucristoty tsun. Mọ' ji'c̣honsin' tsun juchajya' paj qui mọ' juchas ferdye' mọ' jam bächäsin', paj qui jam sän'dye' yu'tyiyisin' tsun. 3Mọ' na Jen'si' yụ'tacdye' mu', mọ' jam tupuj ji'c̣honsin' tsun ĉaĉaij na jam méqui' ferdye' me'chuja' tsun, mọ'dyes qui jam tupuj chiquepja tsun. Jen' qui nam' ji'c̣honsin' tsun, mu' jutaqui ĉụi'tyi' Ạva' mu', muntyi' bu'yi qui ji'caviti, mijam qui nam' méqui' juchajtum mu'. Mu' ji'ijati úche' tsunsidyes juchaj, paj qui mọ' juchaj aty jam bächäbusin' a' tsun. 4Me' mu' Jen' yi paj qui muntyi' tsun jị'cätsepja mọ' rụijsis yụ'tacdye' mu', cäc̣hä'chubijaty jụijya' Jen'si' Ạ'edye' mu', jam ĉụi'si' dyijyedye' cạjaty jụijya' tsun, me' ra' chat jị'cätsepja yụ'tacdye' mu'. 5Tyi chuc dyijtuquity a'c̣his dyijyedye' a'si' mu', mọ'dye mọmo' cäc̣hä'chuqui, mọ'dye jabächäti. Mu' na dyijtuptety Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ'dye mu' cại' Ạ'edye'si' dyijyedye' mu'. 6Tyi chuc me' dyijtuquity a'c̣his dyijyedye' a'si' mu', sän'dye' mu' jayu'tyiyiti. Mu' na dyijtuptety Jen'si' Ạ'edye' mu', mu' ra' so'mac ma'jodye' ĉojtyi'ĉandyes mu', Jen' ra' jạtsa'chuti. 7Mu'in a'c̣his dyijyedye' a'si' cạquity in, mu'in me'tyity in fáquitity Jen'tum in, me' shupqui in. Mu'indye jam mạ'je' chiquepte yụ'tacdye' in, mijam jun' bu'yi tupuj chiquepte in ĉaĉaij na itŝi' ferdye' me'chui' ĉojtyi'ĉan in. 8Mọ'dyes mu'in me'tyity in cạquity in a'c̣his dyijyedye' a'si' mu'in, mu'in jam jun' ma'jotac Jen'ya' in. 9Mi'in na aty jam cạqui a'c̣his dyijyedye' a'si' mi'in, Jen'si' quim' Ạ'edye' cäc̣hä'-chubitinte, me'chubitinte jụijya' ĉojtyi'ĉan mi'in. Mu' na jam me'chuptety Cristos Ạ'edye' jụijya' mu', jam mu' jun' Cristoty mu'. 10Mi'in me'chutintety Cristo ĉojtyi'ĉan mi'in, me' ra' tsan' säñi' a' jụijya' mi'in juchadyes mi'in, Jen'si' qui nam' Ạ'edye' mu' tsạ'chunac mi'in ĉaĉaij na aty rụij yụ'tac Jen'ya' mi'in. 11Jen' vañinjebajte mu' Jesucristo säñity jiquej, chimu'dye ra' vañinjibunac mi'in, me'chubitinte Jen'si' Ạ'edye' ĉojtyi'ĉan jụijya' mi'in, mọ' ra' tsạ'chubunac sän'dyes a' mi'in. 12Anicdye me' vojity, jemoñe' tsun cäc̣hä'chupja Jen'si' Ạ'edye' mu', aty qui ra' jam jemoñe' a'c̣his dyijyedye' a'si' tsun cäc̣hä'chuja'. 13Cạquity jụijya' a'c̣his dyijyedye' a'si' mi'in, sän'dye' ra' yu'tyiyinac mọ'. Jen'si' Ạ'edye' cäc̣hä'chuptinte jụijya' mi'in, mọ'si'ya' qui ra' ferdye' mọ' ji'säntiñe' ĉụi'si' dyijyedye' a'c̣his a'si' mi'in, chat qui ra' tsạ' Jen'dyes mi'in. 14Tyi chuc cäc̣hä'chuptety in Jen'si' Ạ'edye' mu', mu'in nash Jen'tyi' ạva' in. 15Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' so'misin'si' Jen', mọ' jam úñedye'ĉan yu'sin' tsun, mijam mọ' yi' paj qui quijnacdye'tum bä'ja', aty jam jeñej jiquej tsun. Mọ'dye q̂uin' yu'sin' paj qui Jen'tyi' ạva' shupqueja' tsun. Mọ'si'ya' ferdye' tupuj jéja Jen': “Jen', mi nash tsuntyi' Jen'”, tupuj yéja' tsun. 16Jen'si' Ạ'edye' mu' p̂eyaqui' tsunsi'tum ạ'edye', mọ' qui ji'jäcsin' tsun in jun' chuc aty Jen'tyi' ạva' tsun. 17Tsun aty Jen'tyi' ạva' mu', mọ'dyes qui ra' mu' so'misin' tsun ñịbe'yedyes mọ' ji'bisiyisin'si' tsun, mọ' ra' jaso'miti mu' Cristo, tsundyesmun ra' chime' mọ'. Ñịbedyes jị'ĉojtyeja' jụijya' yojdyem' mu' u, mu'che'dye ra' tsun pen'dyetuja. 18Me' tsan' q̂uin' ñịbedyes jị'ĉojtyeja' úche' jacche' tsun, jam qui nam' mọ' ji'tarisin', ịtsu'quis mọ' shupqui' yụ́dyes mọ' ñịbedyes jị'ĉojtyeja'si' q̂uin' tsun, jadyiquisĉan ra' tupudye' dadam' ra' mọjo'chas fer jäm'yedye' so'misin' tsun ạva' mu' mạijquedye'yam'. 19̣Q̂uin' räj ọij jäm'tacdye' Jen'si' mu' bisaqui' ferche' in, mọ'in mạ'je' in paj qui mu' Jen' jorojĉanjeyacsi ạva' mu', aty mọ' ayijya' tupudye'. 20Juchaijya' jiquej mu' tashchety muntyi', chat qui Jen'si' va'tacdye' mu' räj bu'yi' ọijche' jac tŝọi', räj bu'yi' jäm'tacdye'chem', fibis bu'yi' qui shupqui' mọ', ĉaĉaij na Jen'dye me' dyijyi va'tacdye' so'me'. Me' tsan' me', mọ'ya' qui nam' jäm'si' Jen'si' dyijyedye' mu', 21yirisĉan ra' mạyedye' mu'dye ra' jäm' yụ'tacseban cuvij räj jäm'tacdye' mu', me'qui'dye ra' chime' sänjan' jäm'tacdye' mu'. Mọ'mun ra' chime' c̣hoñi', aty ayijya' tupudye' paj qui mu' Jen' fer bu'bajsha' yu'sin' tsun ạva' mu'. 22Chị́ja' tsun taca'dye q̂uin' räj ọij jäm'tacdye' Jen'si' mu' yejĉoi' ñịbe' cạve' in, are'redye' jị'ĉojtye' in jeñej yiris basdyis ra' p̂en, me' bu'yi'dyem' jäm'tacdye' mu' q̂uin' in. 23Jam mọ' mọmo' jäm'tacdye' me' mu', tsunmun chime' Jen'si'tumtyi' Ạ'edye', me'dye tsun chime' ñịbedyes jị'ĉojtyeja' ĉojtyi'ĉan tsun, mọ' bisja'si' tsun, Jen' ra' ji'c̣honbusin' a' tsun, yoc qui ra' yu'busin', aty ra' ạvatusin'ya' mu' Jen', me' ra' yu'busin' a' tsun. Jen'si' Ạ'edye' mu' mọ' so'misin'si', mọ' nash yacchutis ñịbe'yedyes, mọ' jorojĉanyi' jábiya' ra' räj ñịbe'jisin'. 24Tsun anicyedye'ya' c̣honja' tsun, q̂uin' tsun bisva'queja' paj qui mu' jị'cätsi-yisin' p̂eyacdye' mu'. Aty me'chuja' jụijya' mọ' bisva'quejas tsun, tas mọ' bisacdye' tsun, me'qui'dye bisja' mọ'. 25̣Q̂uin' na taca' bisacva'joja' Jen'dyes, mọ' jambi' me'chuja'si', mọ'dyes q̂uin' tyum'chutidye'tum bisva'queja' tsun. 26Me' tsan' itŝi' ferdye' tsun, Jen'si' qui nam' Ạ'edye' mu', mọ' räjĉan ñútyisin', ĉaĉaij na jam chị́ja' jun' chuc ra' cọdaĉa' Jen'che' tsun. Mọ' qui Jen'si' Ạ'edye' mu', mọ' ñútyisin' cọdacdye'ĉan tsun, ĉụi'si'ĉan dyijyedye' mọ' ferche' cọdaqui', mijam muntyisĉan p̂eyacdye' ji'jäque' mọ' cọdacdye' mọ'. 27Mu' Jen', mu' chäyibusin'tyi' dyijyedye' ĉojtyi'ĉansi' muntyis tsun, mu' nash chị́yebi' dyijyedye' Ạ'edyes mu', cọdyeteya' Jen' tsundyesi' mu'tyidyes mu', yódyem' mạ'je' Jen' u, me' cọdyete Jen' tsundyes. 28Chị́ja' tsun, jedye' chuc räjĉan jị'ĉojtyeja' tsun, me' tsan' ñịbe' cạveja' tsun, mu'dye qui nam' Jen' me' yu'tyiyisin' jo'mes jị'ĉojtacdye' paj qui jäm'joja've p̂anja' Jen'dyes tsun, tsun mạ'jejatydyes Jen', tsun fayactyi' ĉụi'si'ya' dyijyedye' mu', tsundyes räj yu'tyiyisin' paj qui jäm'joja've. 29Urucya'dye jiquej mu' Jen' tạ'caty chị́yacsi jụ'ñity chuc ra' mu'dyety in, mu'indye mọmo' mu' pạrejtacsi paj qui jeñej ĉụi'tyi' Ạva' mu' me' bu'yi shupqui in, paj qui vojity Ạva'tyi' mu', paj qui me' bu'yi in. Dai' ra' vojity mu', mu' ra' tashchety vojity mu'in, mọ' dyijyedye' Jen'si' jiquej mu'. 30Me'dye mu' Jen' fayacsi pạrejtactyi' mu', mu'indye mu' rụij yụ'tacsi, mu'inmundye ra' me'chupte in Ạva'si' jäm'yedyem' mạijquedye'yam'. 31Där jäm'si' shupqui' tsundyesi', mọ'dyes ¿jätäjyeja' bu ra' dam'dye tsun? Cạveja', jam tyi ji'pensin' in ĉaĉaij na Jen'dye ñútyisin' judyeya' ĉujcasin'. 32Mu' jam dam' ĉụi'tyi' Ạva' mu' ạ̈räjjityisin', mu' tacjiyisin' mọmo' paj qui mu' ijac tsundyes. Anicdye me', mu' ñịbe'jisin' tsun yụ'taqui Ạva' mu', chidyem' mọ' yocsi' um', ma'yity jam jun' quijatutyisin' u, räj ra' ñịbe'jisin' tsun. 33¿Tyi buty tupuj chọco'sin' tsun juchajya' Jen'tyi' tsim'tactyi' tsun? Jam yirity tupuj, ĉaĉaij na mu'dye Jen' rụij yu'sin' juchajya' tsun. 34¿Tyi buty ĉaĉaij tupuj va'tacdye' so'misin' juchadyes tsun? Mijam yirity, ĉaĉaij na mu' Cristo aty ijac tsundyes, jam mọ' mọmo', chime' vañinyeban, mạyedye'che' qui jịjcaban, tacve bu'ban Jen'ya', mu'che' qui cọdaĉan Jen'ya' tsundyes. 35¿Jedye' buty ra' tupuj ñutsjityisin' tsun mạ'jitidyesya' mu' Cristos? ¿Are' ñịbedyes? ¿Are' carijsis jị'ĉojtyeja'si'? ¿Are' ñịbe'tacdye', are' dáquis, are' cädädye', are' tsäqui'sis jedye', are' c̣hojvacdye'? ¿Mọ'in buty tupuj ñutsjityisin' mạ'jitidyesya' mu'? Jam jun', mijam yiris jedye' tupuj ñutsjityisin' Cristoya'. 36Mọ'dye p̂eye' sánacdye', yi': “Jäm'dyeya' mídyes mạ'je' ijan tsun in ĉaĉaij na mi cäc̣hä'chuyactyi' tsun. Tsun jeñej bu'yi ijacdyes oveca, me' ĉun tsun in”, yi' sánacdye'. 37Räj ọij jị'ĉojtyejas tsun, me' tsan' me', jam qui nam' méqui' penja' tsun, mu' qui nam' mạ'jisin'tyi' Jesucristo, dadam' ferdye' so'misin' paj qui fer bu'ja' bä'ja'. 38Chịj yụ, mijam yiris jedye' tupuj pạrejsin' tsun mạ'jitidyesya' Cristos mu'. Me' ra' tsan' sänja' jụijya' tsun, me' ra' tsan' yejĉoja' taca' tsạ' bu'ja' tsun, mọ' jị'ĉojtyeja'si' q̂uin' tsun, mọ' ra' jị'ĉojtyeja'si' jábiya', mọ' ra' jam jun' pạrejsin' mạ'jitidyesya' Cristos mu'. Mijam anjer in, mijam che'ves ayo' in fer bu'yis in, 39mijam mu'in mạyedye'chety fer bu'yity in, mijam úchety in, mijam ra' yiris jedye' tupuj pạrejsin' Jen'si'ya' mạ'jitidyesya' mu', mọ' ji'caviyisin'si' mu' Cristo Jesús, Ayo' tsun, mọ' ra' yejĉoi' tsunche' bu'yi' mạ'jitidyes mu'.

will be added

X\